Даалгаврын сангийн систем

Бага боловсролын Математик

Буцах
Даалгаврын хэлбэр СонгохЗадгай
Агуулга Агуулга
Нийт
Дэд агуулга Д/а
Нийт
Мэдлэг ойлголтЧадварХэрэглээ Нийт Нэг асуулттай Багц Алхамтай Мэдлэг ойлголтЧадварХэрэглээ Нийт Нэг асуулттай Багц Алхамтай
1.Анхны тоо, Ром тоо, Сөрөг тоо, Олон оронтой тооны үйлдэл315 Анхны тоо, Ром тоо, Сөрөг тоо, Олон оронтой тооны үйлдэл 79 42166 64 64 456 15 15
Зүй тогтол, Боломж тоолох, Илэрхийллийн утгыг олох 43 14142 30 30 310 13 13
Тэгшитгэл, тэнцэтгэл биш 13 125 8 8 23 5 5
Харьцаа, Процент, Пропорц 97 83820 66 66 21613 31 31
Энгийн ба аравтын бутархайн үйлдэл 82 42139 64 64 576 18 18
2.Биет, түүний дэлгээс, гадаргуугийн талбай, эзэлхүүн273 Биет, түүний дэлгээс, гадаргуугийн талбай, эзэлхүүн 40 255 30 30 64 10 10
Дүрс, түүний шинж чанар, периметр, талбай 97 5528 83 83 410 14 14
Өнцөг, хэрчим, шулуун 57 2617 43 43 86 14 14
Тэгш өнцөгт координатын хавтгай, геометр хувиргалт 79 3311 44 44 1322 35 34 1
3.Зүй тогтол, хамаарал олох, таавар таах277 Зүй тогтол, хамаарал олох, таавар таах 29 418 22 22 52 7 7
Өгөгдлийг бүртгэх, Диаграмм, графиктай ажиллах 98 20323 55 55 21625 43 43
Өгөгдлийн моод, медиан, арифметик дундаж, далайц 67 38195 62 62 41 5 5
Туршилтын үр дүн, боломж тоолох 83 22421 65 65 2115 18 18
4.Периметр, Талбай, Эзэлхүүн248 Периметр, Талбай, Эзэлхүүн 81 112911 51 51 1614 30 30
Хэмжигдэхүүнтэй холбогдох агуулгатай асуудал шийдвэрлэх 73 13368 57 57 178 16 16 1
Хэмжих нэгж, тэдгээрийн хамаарал 94 6061 67 67 918 27 27
Нийт 1112 41432671 811 811 18133150 301 300 2