Даалгаврын сангийн систем

Суурь боловсролын Англи хэл

Буцах
Даалгаврын хэлбэр СонгохЗадгай
Агуулга Агуулга
Нийт
Дэд агуулга Д/а
Нийт
Мэдлэг ойлголтЧадварХэрэглээ Нийт Нэг асуулттай Багц Алхамтай Мэдлэг ойлголтЧадварХэрэглээ Нийт Нэг асуулттай Багц Алхамтай
Англи хэл
1.communication534 communication 83 83 83 83
grammar 308 3053 308 308
reading
vocabulary 143 12023 143 143
2.Communication405 Communication 13 13 13 13
Grammar 17 161 17 16 1
reading
Reading text and comprehension check 224 12101 212 212 102 12 12
Vocabulary 13 13 13 13
writing 138 1308 138 138
3.Error recognition129 Error recognition
Essay
Grammar
hfhgh
reading
True/False
Vocabulary
writing 129 11 2 2 3124 127 127
Нийт 1068 4693202 791 578 213 3140134 277 127 150