Даалгаврын сангийн систем

Суурь боловсролын Англи хэл

Буцах
Даалгаврын хэлбэр СонгохЗадгай
Агуулга Агуулга
Нийт
Дэд агуулга Д/а
Нийт
Мэдлэг ойлголтЧадварХэрэглээ Нийт Нэг асуулттай Багц Алхамтай Мэдлэг ойлголтЧадварХэрэглээ Нийт Нэг асуулттай Багц Алхамтай
Англи хэл
1.communication570 communication 99 198 99 99
grammar 318 3153 318 318
reading
vocabulary 153 12528 153 153
2.Communication431 Communication 13 13 13 13
Grammar 17 161 17 16 1
reading
Reading text and comprehension check 250 12361 238 1 237 102 12 12
Vocabulary 13 13 13 13
writing 138 1308 138 138
3.Error recognition190 Error recognition
Essay 21 21 21 21
Grammar 6 6 6 6
hfhgh
reading
True/False 24 24 24 24
Vocabulary 10 64 10 10
writing 129 11 2 2 21214 127 127
Нийт 1191 4853671 853 615 238 3826535 338 164 174