Даалгаврын сангийн систем

Бүрэн дунд боловсролын Математик

Буцах
Даалгаврын хэлбэр СонгохЗадгай
Агуулга Агуулга
Нийт
Дэд агуулга Д/а
Нийт
Мэдлэг ойлголтЧадварХэрэглээ Нийт Нэг асуулттай Багц Алхамтай Мэдлэг ойлголтЧадварХэрэглээ Нийт Нэг асуулттай Багц Алхамтай
1.Алгебрийн илэрхийлэл, томьёо451 Алгебрийн илэрхийлэл, томьёо 35 12124 28 28 142 7 4 3
Бусад тэгшитгэл, тэнцэтгэл биш 12 314 8 8 31 4 4
Комплекс тоо 10 19 10 10
Матриц 25 1213 25 25
Олон гишүүнт
Олонлог 15 131 14 14 1 1 1
Прогресс ба бином задаргаа 51 11167 34 34 1412 17 17
Тоо ба үсэгт илэрхийлэл, түүн дээрх үйлдэл 142 472325 95 95 2720 47 47
Тэгшитгэл, Тэнцэтгэл биш 72 22216 49 49 149 23 21 2
Функц ба график 73 17159 41 41 21317 32 28 4
Хязгаар 16 75 12 12 4 4 4
2.Вектор342 Вектор 13 633 12 12 1 1 1
Геометрийн хувиргалт 5 23 5 5
Координатын геометр 4 2 2 2 11 2 2
Олон өнцөгт, тойргийн чанар 28 1244 20 20 143 8 4 4
Өнцөг, гурвалжин 15 434 11 11 31 4 4
Пифагорын теорем ба тригонометр 25 137 20 20 23 5 2 3
Тригонометр тэгшитгэл, тэнцэтгэл биш 44 2016 27 27 215 17 17
Тригонометр функцийн тэгш, сондгой, үет чанар 17 656 17 17
Тригонометрийн функц, адилтгал, тэгшитгэл 82 222119 62 62 182 20 20
Хэмжигдэхүүн 109 312223 76 76 1518 33 33
3.Дараалал ба цуваа200 Дараалал ба цуваа
Дифференциал тэгшитгэл
Интеграл 73 1896 33 33 12019 40 40
Математик индукци
Уламжлал 127 393132 102 102 1213 25 25
4.Дискрет санамсаргүй хувьсагч174 Дискрет санамсаргүй хувьсагч 2 2 2 2
Комбинаторик 103 312519 75 75 1414 28 28
Магадлал 55 1588 31 31 1311 24 22 2
Өгөгдлийн шинжилгээ 14 71 8 8 141 6 3 3
Хэвийн тархалт
Нийт 1167 371261185 817 817 7174169 350 327 23