Даалгаврын сангийн систем

Бүрэн дунд боловсролын Математик

Буцах
Даалгаврын хэлбэр СонгохЗадгай
Агуулга Агуулга
Нийт
Дэд агуулга Д/а
Нийт
Мэдлэг ойлголтЧадварХэрэглээ Нийт Нэг асуулттай Багц Алхамтай Мэдлэг ойлголтЧадварХэрэглээ Нийт Нэг асуулттай Багц Алхамтай
1.Алгебрийн илэрхийлэл, томьёо540 Алгебрийн илэрхийлэл, томьёо 43 11224 37 37 33 6 3 3
Бусад тэгшитгэл, тэнцэтгэл биш 14 514 10 10 31 4 4
Комплекс тоо 17 314 17 17
Матриц 40 2020 40 40
Олон гишүүнт 6 6 6 6
Олонлог 22 201 21 21 1 1 1
Прогресс ба бином задаргаа 57 9247 40 40 1412 17 17
Тоо ба үсэгт илэрхийлэл, түүн дээрх үйлдэл 166 613325 119 119 2720 47 47
Тэгшитгэл, Тэнцэтгэл биш 84 28286 62 62 139 22 20 2
Функц ба график 75 9249 42 42 21417 33 28 5
Хязгаар 16 75 12 12 4 4 4
2.Вектор316 Вектор 13 633 12 12 1 1 1
Геометрийн хувиргалт 5 23 5 5
Координатын геометр 2 11 2 2
Олон өнцөгт, тойргийн чанар 26 1044 18 18 143 8 4 4
Өнцөг, гурвалжин 15 434 11 11 31 4 4
Пифагорын теорем ба тригонометр 22 107 17 17 23 5 2 3
Тригонометр тэгшитгэл, тэнцэтгэл биш 44 2016 27 27 215 17 17
Тригонометр функцийн тэгш, сондгой, үет чанар 17 656 17 17
Тригонометрийн функц, адилтгал, тэгшитгэл 72 221119 52 52 182 20 20
Хэмжигдэхүүн 100 281623 67 67 1518 33 33
3.Дараалал ба цуваа205 Дараалал ба цуваа
Дифференциал тэгшитгэл
Интеграл 67 1566 27 27 12019 40 40
Математик индукци
Уламжлал 138 493132 112 112 1214 26 25 1
4.Дискрет санамсаргүй хувьсагч203 Дискрет санамсаргүй хувьсагч 6 4 4 4 2 2 2
Комбинаторик 103 312519 75 75 1414 28 28
Магадлал 70 20188 46 46 1311 24 22 2
Өгөгдлийн шинжилгээ 24 135 18 18 141 6 3 3
Хэвийн тархалт
Нийт 1264 409320185 914 914 6173171 350 325 25