Даалгаврын сангийн систем

Бүрэн дунд боловсролын Хими

Буцах
Даалгаврын хэлбэр СонгохЗадгай
Агуулга Агуулга
Нийт
Дэд агуулга Д/а
Нийт
Мэдлэг ойлголтЧадварХэрэглээ Нийт Нэг асуулттай Багц Алхамтай Мэдлэг ойлголтЧадварХэрэглээ Нийт Нэг асуулттай Багц Алхамтай
1.10 ангийн агуулга6 10 ангийн агуулга 1 1 1 1
11 ангийн агуулга 2 11 2 2
12 ангийн агуулга 3 2 2 2 1 1 1
2.Азот агуулсан нэгдэл247 Азот агуулсан нэгдэл 1 1 1 1
Альегид ба кетон 5 3 3 3 2 2 2
Арен 4 21 3 3 1 1 1
Галогент уламжлал 5 22 4 4 1 1 1
Карбон хүчил ба нийлмэл эфир 12 512 8 8 112 4 3 1
Карбон хүчлийн уламжлал 2 11 2 2
Макромолекулт органик нэгдэл 27 124 16 16 326 11 8 3
Нүүрс-устөрөгч 31 1563 24 24 412 7 7
Полимер 2 2 2 2
Спирт 12 56 11 11 1 1 1
Түлш 23 912 12 12 434 11 11
Үндсэн ойлголт 95 4969 64 64 11416 31 27 4
Фенол 4 11 2 2 11 2 2
Химийн хэрэглээ 10 61 7 7 111 3 3
Хүчилтөрөгч агуулсан органик нэгдэл 14 352 10 10 112 4 3 1
3.Анион, катион таних арга16 Анион, катион таних арга 5 11 2 2 21 3 3
Бодисын физик шинж чанарыг тодорхойлох арга
Квант механикийн үндэстэйгээр химийн элемент (s,p,d,f) атомын бүтцийг тодорхойлох, дүрслэх арга
Кинетикийн арга
Органик нэгдлийн бүтэц, зохион байгуулалт
Органик урвалын механизмыг судлах арга
Термодинамикийн арга
Титрлэх арга
Үелэх тогтолцоог бүтээх арга 1 1 1 1
Физик химийн арга
Химийн бодисыг тодорхойлох химийн анализын арга. 6 3 3 3 3 3 3
Химийн сорил туршилтын арга 2 11 2 2
Химийн урвалыг судлах аргууд
Химийн элемент түүний нэгдлийг судлах ерөнхий аргууд. 2 11 2 2
Хроматографийн арга
4.Атомын бүтэц329 Атомын бүтэц 98 6059 74 74 9105 24 24
Бодисын төлөв 29 1942 25 25 22 4 2 2
Бодисын цэвэршилтийн зэргийг үнэлэх арга 25 124 16 16 126 9 4 5
Давс гаргаж авах, цэвэрлэх арга 34 1644 24 24 334 10 9 1
Ион ба хийг таних арга 41 2224 28 28 148 13 8 5
Моль ба стехиометр 55 19123 34 34 498 21 16 5
Химийн холбоо 47 3084 42 42 23 5 5
5.Байгалийн болон нийлэг бодис Байгалийн болон нийлэг бодис
Органик нэгдлийн бүтэц, байгуулалт
6.Дан ба нийлмэл бодис4 Дан ба нийлмэл бодис
Молекул. Химийн томьёо
Үелэх хууль үелэх тогтолцоо
Химийн нэгдэл, шинж чанар 2 11 2 2
Химийн элементийн атом 2 11 2 2
Холимог бодис
7.Карбонит133 Карбонит 10 412 7 7 3 3 3
Металл 14 622 10 10 22 4 4
Үелэх хүснэгт, хандлага 57 3048 42 42 1410 15 15
Химийн бодисын үйлдвэрлэл хэрэглээ 46 1252 19 19 13212 27 27
Хүхэр 5 3 3 3 2 2 2
Шилжилтийн металл, түүний нэгдэл 1 1 1 1
8.Органик биш бодисын химийн үйлдвэрлэл1 Органик биш бодисын химийн үйлдвэрлэл
Органик бодисын химийн үйлдвэрлэл 1 1 1 1
Шинэ технологи
9.Органик урвал. Урвалын механизм20 Органик урвал. Урвалын механизм 6 1 1 1 212 5 5
Протоны шилжилтээр явагдах урвал
Термодинамик
Химийн кинетик
Химийн урвал. Бодисын тоо хэмжээний өөрчлөлт 4 112 4 4
Химийн урвал. Дулааны өөрчлөлт.
Химийн урвал. Нэгдлийн бүтэц байгууламжийн өөрчлөлт 8 233 8 2 6
Электролитийн диссоциаци
Электроны шилжилтээр явагдах урвал 2 2 2 2
10.Урвалын кинетик275 Урвалын кинетик 7 511 7 7
Урвалын хурд 20 133 16 16 112 4 4
Химийн кинетик 44 366 15 15 2531 29 3 26
Химийн тэнцвэр 46 1279 28 28 576 18 11 7
Химийн энерги 68 27514 46 46 886 22 22
Цахилгаан хими 70 4522 49 49 4125 21 13 8
Электрохими 14 82 10 10 31 4 3 1
Эргэх урвал 6 41 5 5 1 1 1
Нийт 1031 471106106 683 683 117100131 348 264 84