Даалгаврын сангийн систем

Бүрэн дунд боловсролын Хими

Буцах
Даалгаврын хэлбэр СонгохЗадгай
Агуулга Агуулга
Нийт
Дэд агуулга Д/а
Нийт
Мэдлэг ойлголтЧадварХэрэглээ Нийт Нэг асуулттай Багц Алхамтай Мэдлэг ойлголтЧадварХэрэглээ Нийт Нэг асуулттай Багц Алхамтай
1.10 ангийн агуулга6 10 ангийн агуулга 1 1 1 1
11 ангийн агуулга 2 11 2 2
12 ангийн агуулга 3 2 2 2 1 1 1
2.Азот агуулсан нэгдэл246 Азот агуулсан нэгдэл 1 1 1 1
Альегид ба кетон 5 3 3 3 2 2 2
Арен 4 21 3 3 1 1 1
Галогент уламжлал 5 22 4 4 1 1 1
Карбон хүчил ба нийлмэл эфир 12 512 8 8 112 4 3 1
Карбон хүчлийн уламжлал 1 1 1 1
Макромолекулт органик нэгдэл 31 173 20 20 326 11 8 3
Нүүрс-устөрөгч 35 2053 28 28 412 7 7
Полимер 2 2 2 2
Спирт 8 7 7 7 1 1 1
Түлш 23 912 12 12 434 11 11
Үндсэн ойлголт 95 4969 64 64 11416 31 27 4
Фенол 4 11 2 2 11 2 2
Химийн хэрэглээ 10 61 7 7 111 3 3
Хүчилтөрөгч агуулсан органик нэгдэл 10 322 7 7 12 3 3
3.Анион, катион таних арга16 Анион, катион таних арга 5 11 2 2 21 3 3
Бодисын физик шинж чанарыг тодорхойлох арга
Квант механикийн үндэстэйгээр химийн элемент (s,p,d,f) атомын бүтцийг тодорхойлох, дүрслэх арга
Кинетикийн арга
Органик нэгдлийн бүтэц, зохион байгуулалт
Органик урвалын механизмыг судлах арга
Термодинамикийн арга
Титрлэх арга
Үелэх тогтолцоог бүтээх арга 1 1 1 1
Физик химийн арга
Химийн бодисыг тодорхойлох химийн анализын арга. 6 3 3 3 3 3 3
Химийн сорил туршилтын арга 2 11 2 2
Химийн урвалыг судлах аргууд
Химийн элемент түүний нэгдлийг судлах ерөнхий аргууд. 2 11 2 2
Хроматографийн арга
4.Атомын бүтэц351 Атомын бүтэц 108 60139 82 82 11105 26 26
Бодисын төлөв 33 2432 29 29 22 4 2 2
Бодисын цэвэршилтийн зэргийг үнэлэх арга 26 134 17 17 126 9 4 5
Давс гаргаж авах, цэвэрлэх арга 34 1635 24 24 334 10 9 1
Ион ба хийг таних арга 43 2154 30 30 148 13 8 5
Моль ба стехиометр 60 24133 40 40 398 20 16 4
Химийн холбоо 47 3084 42 42 23 5 5
5.Байгалийн болон нийлэг бодис Байгалийн болон нийлэг бодис
Органик нэгдлийн бүтэц, байгуулалт
6.Дан ба нийлмэл бодис4 Дан ба нийлмэл бодис
Молекул. Химийн томьёо
Үелэх хууль үелэх тогтолцоо
Химийн нэгдэл, шинж чанар 2 11 2 2
Химийн элементийн атом 2 11 2 2
Холимог бодис
7.Карбонит160 Карбонит 13 622 10 10 3 3 3
Металл 14 622 10 10 22 4 4
Үелэх хүснэгт, хандлага 58 3328 43 43 1410 15 15
Химийн бодисын үйлдвэрлэл хэрэглээ 67 3352 40 40 13212 27 27
Хүхэр 7 32 5 5 2 2 2
Шилжилтийн металл, түүний нэгдэл 1 1 1 1
8.Органик биш бодисын химийн үйлдвэрлэл1 Органик биш бодисын химийн үйлдвэрлэл
Органик бодисын химийн үйлдвэрлэл 1 1 1 1
Шинэ технологи
9.Органик урвал. Урвалын механизм20 Органик урвал. Урвалын механизм 6 1 1 1 212 5 5
Протоны шилжилтээр явагдах урвал
Термодинамик
Химийн кинетик
Химийн урвал. Бодисын тоо хэмжээний өөрчлөлт 4 112 4 4
Химийн урвал. Дулааны өөрчлөлт.
Химийн урвал. Нэгдлийн бүтэц байгууламжийн өөрчлөлт 8 233 8 2 6
Электролитийн диссоциаци
Электроны шилжилтээр явагдах урвал 2 2 2 2
10.Урвалын кинетик219 Урвалын кинетик 6 51 6 6
Урвалын хурд 20 133 16 16 112 4 4
Химийн кинетик 13 32 5 5 521 8 3 5
Химийн тэнцвэр 35 1251 18 18 476 17 11 6
Химийн энерги 55 2553 33 33 886 22 22
Цахилгаан хими 70 4582 55 55 375 15 13 2
Электрохими 14 82 10 10 31 4 3 1
Эргэх урвал 6 41 5 5 1 1 1
Нийт 1023 5209984 703 703 9594131 320 266 54