Даалгаврын сангийн систем

Бүрэн дунд боловсролын Биологи

Буцах
Даалгаврын хэлбэр СонгохЗадгай
Агуулга Агуулга
Нийт
Дэд агуулга Д/а
Нийт
Мэдлэг ойлголтЧадварХэрэглээ Нийт Нэг асуулттай Багц Алхамтай Мэдлэг ойлголтЧадварХэрэглээ Нийт Нэг асуулттай Багц Алхамтай
1.Амьсгал ба хийн солилцоо402 Амьсгал ба хийн солилцоо 53 13226 41 41 93 12 10 2
Амьтны зөөвөрлөлт 16 115 16 16
Биологийн молекулууд 70 33202 55 55 924 15 15
Дархлаа ба өвчний тухай ойлголт 38 14914 37 37 1 1 1
Зохицуулга ба хяналт 45 1562 23 23 589 22 3 19
Хооллолт, ургамлын зөөвөрлөлт 49 13187 38 38 47 11 3 8
Хүний ялгаруулах эрхтний тогтолцоо 8 421 7 7 1 1 1
Эсийн бүтэц, үйл ажиллагаа, энзим 123 68106 84 84 121611 39 13 26
2.Байгаль дах бодисын эргэлт304 Байгаль дах бодисын эргэлт 23 595 19 19 121 4 4
Популяци 18 76 13 13 41 5 5
Экосистем, экосистемд хүн төрөлхтний үзүүлж буй нөлөө 263 158407 205 205 28228 58 36 22
3.Биологийн олон янз байдал ба ангилал157 Биологийн олон янз байдал ба ангилал 157 10692 117 117 3343 40 40
4.Биотехнологи ба генийн инженерчлэл366 Биотехнологи ба генийн инженерчлэл 33 1091 20 20 355 13 5 8
Генетик шинжилгээ 33 7205 32 32 1 1 1
Удамшил хувьсал ба шалгарал 227 127374 168 168 202118 59 21 38
Уургийн бүтцийн генетик хяналт ба үйл ажиллагаа 31 13104 27 27 31 4 4
Эсийн хуваагдал 42 2115 36 36 51 6 6
Нийт 1229 62524766 938 938 1339068 291 167 124