Даалгаврын сангийн систем

Бүрэн дунд боловсролын Биологи

Буцах
Даалгаврын хэлбэр СонгохЗадгай
Агуулга Агуулга
Нийт
Дэд агуулга Д/а
Нийт
Мэдлэг ойлголтЧадварХэрэглээ Нийт Нэг асуулттай Багц Алхамтай Мэдлэг ойлголтЧадварХэрэглээ Нийт Нэг асуулттай Багц Алхамтай
1.Амьсгал ба хийн солилцоо336 Амьсгал ба хийн солилцоо 52 15224 41 41 83 11 9 2
Амьтны зөөвөрлөлт 10 55 10 10
Биологийн молекулууд 85 40246 70 70 924 15 15
Дархлаа ба өвчний тухай ойлголт 7 42 6 6 1 1 1
Зохицуулга ба хяналт 29 1162 19 19 145 10 3 7
Хооллолт, ургамлын зөөвөрлөлт 36 3157 25 25 47 11 3 8
Хүний ялгаруулах эрхтний тогтолцоо 5 121 4 4 1 1 1
Эсийн бүтэц, үйл ажиллагаа, энзим 112 7546 85 85 8127 27 13 14
2.Байгаль дах бодисын эргэлт300 Байгаль дах бодисын эргэлт 10 321 6 6 121 4 4
Популяци 11 42 6 6 41 5 5
Экосистем, экосистемд хүн төрөлхтний үзүүлж буй нөлөө 279 1624814 224 224 27217 55 36 19
3.Биологийн олон янз байдал ба ангилал147 Биологийн олон янз байдал ба ангилал 147 10052 107 107 3343 40 40
4.Биотехнологи ба генийн инженерчлэл359 Биотехнологи ба генийн инженерчлэл 34 1191 21 21 355 13 5 8
Генетик шинжилгээ 8 61 7 7 1 1 1
Удамшил хувьсал ба шалгарал 241 129578 194 194 161714 47 21 26
Уургийн бүтцийн генетик хяналт ба үйл ажиллагаа 30 11114 26 26 31 4 4
Эсийн хуваагдал 46 2515 40 40 51 6 6
Нийт 1142 59523759 891 891 1197755 251 166 85