Даалгаврын сангийн систем

Бүрэн дунд боловсролын Газарзүй

Буцах
Даалгаврын хэлбэр СонгохЗадгай
Агуулга Агуулга
Нийт
Дэд агуулга Д/а
Нийт
Мэдлэг ойлголтЧадварХэрэглээ Нийт Нэг асуулттай Багц Алхамтай Мэдлэг ойлголтЧадварХэрэглээ Нийт Нэг асуулттай Багц Алхамтай
1.Aялал жуулчлал1 Aялал жуулчлал
Дэлхийн аж үйлдвэр 1 1 1 1
Дэлхийн зам тээвэр харилцаа холбоо
Дэлхийн хөдөө аж ахуй
2.Google Earth программын хэрэглээ4 Google Earth программын хэрэглээ
GPS ашиглах 1 1 1 1
Байрзүйн зураг ашиглах 2 2 2 2
Газарзүйн мэдээллийн систем ашиглах 1 1 1 1
3.Агаарын бохирдол164 Агаарын бохирдол 3 1 1 1 2 2 2
Газарзүйн бүрхэвч 7 31 4 4 3 3 3
Газарзүйн бүс бүслүүр 35 1363 22 21 1 211 13 2 11
Дэлхийн ой 3 3 3 3
Усны хомсдол, бохирдол 15 723 12 12 3 3 3
Уур амьсгалын өөрчлөлт, үр дагавар 94 2663 35 35 93614 59 14 45
Хөрсний доройтол 7 41 5 5 2 2 2
4.Агаарын даралт ба салхи133 Агаарын даралт ба салхи
Агаарын хөдөлгөөн, орчил урсгал 45 1013 14 14 7159 31 31
Агаарын чийг тунадас 31 764 17 17 212 14 2 12
Агаарын шинж чанар, үе давхарга 19 122 14 14 41 5 4 1
Дулааны ба даралтын хуваарилалт 33 982 19 19 185 14 8 6
Уур амьсгалын нөөц 1 1 1 1
Хийн мандлын шинж чанар, бүтэц 4 11 2 2 2 2 2
5.Агаарын даралтын хуваарилалт1 Агаарын даралтын хуваарилалт
Агаарын масс ба фронт
Агаарын орчил урсгал
Агаарын тунадас
Агаарын чийг, ууршилт, конденсаци ба сублимац
Нарны цацраг
Температурын хуваарилалт
Уур амьсгалын ангилал 1 1 1 1
Хийн мандлын найрлага, үе давхарга
6.Аж ахуйн орон зайн ялгаа30 Аж ахуйн орон зайн ялгаа 2 2 2 2
Байгаль нийгмийн харилцан хамаарал 9 5 5 5 13 4 1 3
Байгаль орчин ба орон зайн хамаарал
Байгаль орчин ба эдийн засаг 15 822 12 12 111 3 3
Үйлчилгээний салбарын газарзүй
Хотжилт ба байгаль орчин 4 1 1 1 3 3 3
Экологийн мөр
7.Аялал жуулчлалын төрөл, хэлбэр1 Аялал жуулчлалын төрөл, хэлбэр
Аялал жуулчлалын эдийн засаг, экологийн нөлөө 1 1 1 1
Олон улсын аялал жуулчлалын хөгжил
Олон улсын аялал-рекреацийн бүс нутаг
8.Байгалийн гамшгийн менежмент123 Байгалийн гамшгийн менежмент 5 11 2 2 3 3 3
Байгалийн нөөцийн менежмент 27 862 16 16 83 11 7 4
Бэлчээрийн менежмент 12 6 6 6 33 6 1 5
Геоэкосистемийн бүслэг байдал 12 6 6 6 33 6 3 3
Ойн нөөц ба менежмент 15 321 6 6 36 9 3 6
Усны нөөцийн менежмент 44 1851 24 24 1712 20 5 15
Хог хаягдлын менежмент 8 511 7 7 1 1 1
Эрдэс баялгийн нөөц
9.Байгаль орчны тулгамдсан асуудал Байгаль орчны тулгамдсан асуудал
Усны хомсдол, бохирдол
Уур амьсгалын өөрчлөлт үр дагавар
Хөрсний доройтол
10.Биомандлын бүрэлдэхүүн, хил хязгаар40 Биомандлын бүрэлдэхүүн, хил хязгаар 14 121 13 13 1 1 1
Хөрсний бүрэлдэх үйл явц, шинж чанар 26 1332 18 18 53 8 5 3
11.Биомандлын бүрэлдэхүүн, хил хязгаар Биомандлын бүрэлдэхүүн, хил хязгаар
Газарзүйн бүрхэвч ба зүй тогтол
Ургамал амьтны тархалт, газарзүйн мужлал
Хөрсний бүрэлдэхүүн, шинж чанар
12.Биосфер ба амьдралын бүлгэмдэл9 Биосфер ба амьдралын бүлгэмдэл 2 1 1 1 1 1 1
Хөрс ургамал, ан амьтан 7 3 3 3 4 4 4
13.Бүс нутаг судлах газарзүйн онол аргазүйн үндэс34 Бүс нутаг судлах газарзүйн онол аргазүйн үндэс 10 3 3 3 52 7 4 3
Бүс нутгийн ангилал 15 821 11 11 4 4 4
Бүс нутгийн газарзүйн тойм 9 511 7 7 2 2 2
14.Бүс нутгийн ангилал Бүс нутгийн ангилал
Дэлхийн улс төрийн зургийн өөрчлөлт
Улс орнуудын засаглалын ялгаа
Хөгжлийн ялгаа
15.Гадаад хүчний үйл явц27 Гадаад хүчний үйл явц
Галт уулшил, газар хөдлөлт
Дэлхийн дотоод бүтэц
Рельеф 8 41 5 5 12 3 3
Чулуун мандлын хөдөлгөөн 19 522 9 9 46 10 4 6
16.Газар ашиглалтын хэлбэрүүд, газрын нэгдмэл сан1 Газар ашиглалтын хэлбэрүүд, газрын нэгдмэл сан
Газрын менежмент ба газрын кадастр
Хотын газар ашиглалт 1 1 1 1
Хөдөө аж ахуйн газар ба бэлчээр ашиглалт
17.Газарзүйн бүрхэвч Газарзүйн бүрхэвч
Газарзүйн бүс, бүслүүр
Газарзүйн орчин ба хүний нийгэм
18.Газарзүйн зураг99 Газарзүйн зураг 49 14158 37 37 84 12 8 4
Газарзүйн судалгааны арга ба график диаграмм 32 1311 24 24 152 8 4 4
Гео-Орон зайн технологи 18 95 14 14 4 4 4
19.Газарзүйн зураг, график диаграмм ашиглах4 Газарзүйн зураг, график диаграмм ашиглах 4 4 4 4
Газарзүйн мэдээллийн систем
Газарзүйн судалгааны арга
20.Газарзүйн орчин ба нийгэм11 Газарзүйн орчин ба нийгэм
Олон улсын харилцаа
Олон улсын хөдөлмөрийн газарзүйн хуваарь 11 62 8 8 3 3 3
21.Газрын гадаргын хэлбэр3 Газрын гадаргын хэлбэр
Дэлхийн геологийн нас
Чулуулаг 2 2 2 2
Эрдэс 1 1 1 1
22.Галактик ба нарны аймаг201 Галактик ба нарны аймаг 29 1722 21 21 53 8 5 3
Даяаршил ба дангаарчлал 19 121 13 13 33 6 3 3
Дэлхий, сарны хэлбэр хэмжээ ба хөдөлгөөн 66 231012 45 45 129 21 9 12
Хөгжлийн газарзүй 87 27146 47 47 11722 40 9 31
23.Далай тэнгисийн усны өөрчлөлт3 Далай тэнгисийн усны өөрчлөлт
Усны хомсдол
Уур амьсгалын өөрчлөлт, үр дагавар 3 3 3 3
Хөрсний доройтол ба хөрсний шинж чанарыг судлах
24.Далайн усны шинж чанар ба хөдөлгөөн Далайн усны шинж чанар ба хөдөлгөөн
Усан мандлын бүрэлдэхүүн
Хуурай газрын ус
25.Дэлхийн аж ахуйн хэв шинжийн ялгаа60 Дэлхийн аж ахуйн хэв шинжийн ялгаа 5 4 4 4 1 1 1
Дэлхийн хэмжээний үндэстэн дамнасан корпораци 12 51 6 6 141 6 2 4
Олон улсын эдийн засгийн харилцаа ба орон зайн хамаарал 29 1136 20 20 63 9 6 3
Үйлдвэрлэлийн хэв шинж 14 71 8 8 33 6 3 3
26.Дэлхийн аж үйлдвэр125 Дэлхийн аж үйлдвэр 79 3013 34 34 62019 45 6 39
Дэлхийн хөдөө аж ахуй 12 411 6 6 123 6 2 4
Зам тээврийн газарзүй 21 843 15 15 33 6 3 3
Үйлчилгээний салбарын газарзүй 13 71 8 8 23 5 2 3
27.Дэлхийн гадаад хүчний нөлөө127 Дэлхийн гадаад хүчний нөлөө 5 14 5 5
Дэлхийн гадарга ба дотоод бүтэц 30 1223 17 17 49 13 4 9
Дэлхийн дотоод хүчний нөлөө 2 11 2 2
Хотгор гүдгэрийг үүсгэгч хүчин зүйл
Чулуун мандлын бүтэц шинж чанар 17 151 16 16 1 1 1
Эндоген ба экзоген үйл явц 73 1547 26 26 82514 47 7 40
28.Дэлхийн гадарга Дэлхийн гадарга
Дэлхийн хөдөлгөөн үр дагавар
Дэлхийн хэлбэр хэмжээ
Нарны аймаг ба галактик
Сарны хөдөлгөөн
29.Дэлхийн голлох хэлний онцлог, тархалт, байршил Дэлхийн голлох хэлний онцлог, тархалт, байршил
Дэлхийн хүн амын соёлын ялгаа
Шашны ялгаа, тархалт
30.Дэлхийн далай121 Дэлхийн далай 37 1442 20 20 710 17 5 12
Усан мандлын бүрэлдэхүүн шинж чанар 10 72 9 9 1 1 1
Хуурай газрын ус 74 1794 30 30 72413 44 10 34
31.Дэлхийн хүн амын нас хүйсийн бүтэц130 Дэлхийн хүн амын нас хүйсийн бүтэц 29 4133 20 20 36 9 3 6
Дэлхийн хүн амын тоо, өсөлт 47 1993 31 31 79 16 7 9
Дэлхийн хүн амын угсаатны бүтэц 11 9 9 9 2 2 2
Хот хөдөөгийн хүн ам, хотжилт 14 541 10 10 13 4 1 3
Хүн амын байршил, шилжилт 29 683 17 17 39 12 3 9
Хүн амын бодлого, өсөлтийн хэтийн төлөв
32.Усан мандлын бүрэлдэхүүн шинж чанар Усан мандлын бүрэлдэхүүн шинж чанар
33.Хотжилтын асуудал4 Хотжилтын асуудал 2 2 2 2
Хотын загварууд
Хотын төлөвлөлт 2 2 2 2
Хотын үүрэг ангилал
Нийт 1456 543181114 838 837 1 47310261 618 201 417