Даалгаврын сангийн систем

Бүрэн дунд боловсролын Газарзүй

Буцах
Даалгаврын хэлбэр СонгохЗадгай
Агуулга Агуулга
Нийт
Дэд агуулга Д/а
Нийт
Мэдлэг ойлголтЧадварХэрэглээ Нийт Нэг асуулттай Багц Алхамтай Мэдлэг ойлголтЧадварХэрэглээ Нийт Нэг асуулттай Багц Алхамтай
1.Aялал жуулчлал1 Aялал жуулчлал
Дэлхийн аж үйлдвэр 1 1 1 1
Дэлхийн зам тээвэр харилцаа холбоо
Дэлхийн хөдөө аж ахуй
2.Google Earth программын хэрэглээ4 Google Earth программын хэрэглээ
GPS ашиглах 1 1 1 1
Байрзүйн зураг ашиглах 2 2 2 2
Газарзүйн мэдээллийн систем ашиглах 1 1 1 1
3.Агаарын бохирдол116 Агаарын бохирдол 3 1 1 1 2 2 2
Газарзүйн бүрхэвч 4 1 1 1 3 3 3
Газарзүйн бүс бүслүүр 31 963 18 17 1 211 13 2 11
Дэлхийн ой 3 3 3 3
Усны хомсдол, бохирдол 14 623 11 11 3 3 3
Уур амьсгалын өөрчлөлт, үр дагавар 54 2263 31 31 185 23 14 9
Хөрсний доройтол 7 41 5 5 2 2 2
4.Агаарын даралт ба салхи100 Агаарын даралт ба салхи
Агаарын хөдөлгөөн, орчил урсгал 15 1011 12 12 12 3 3
Агаарын чийг тунадас 30 754 16 16 212 14 2 12
Агаарын шинж чанар, үе давхарга 18 112 13 13 41 5 4 1
Дулааны ба даралтын хуваарилалт 32 972 18 18 185 14 8 6
Уур амьсгалын нөөц 1 1 1 1
Хийн мандлын шинж чанар, бүтэц 4 11 2 2 2 2 2
5.Агаарын даралтын хуваарилалт1 Агаарын даралтын хуваарилалт
Агаарын масс ба фронт
Агаарын орчил урсгал
Агаарын тунадас
Агаарын чийг, ууршилт, конденсаци ба сублимац
Нарны цацраг
Температурын хуваарилалт
Уур амьсгалын ангилал 1 1 1 1
Хийн мандлын найрлага, үе давхарга
6.Аж ахуйн орон зайн ялгаа28 Аж ахуйн орон зайн ялгаа
Байгаль нийгмийн харилцан хамаарал 9 5 5 5 13 4 1 3
Байгаль орчин ба орон зайн хамаарал
Байгаль орчин ба эдийн засаг 15 822 12 12 111 3 3
Үйлчилгээний салбарын газарзүй
Хотжилт ба байгаль орчин 4 1 1 1 3 3 3
Экологийн мөр
7.Аялал жуулчлалын төрөл, хэлбэр1 Аялал жуулчлалын төрөл, хэлбэр
Аялал жуулчлалын эдийн засаг, экологийн нөлөө 1 1 1 1
Олон улсын аялал жуулчлалын хөгжил
Олон улсын аялал-рекреацийн бүс нутаг
8.Байгалийн гамшгийн менежмент119 Байгалийн гамшгийн менежмент 5 11 2 2 3 3 3
Байгалийн нөөцийн менежмент 27 862 16 16 83 11 7 4
Бэлчээрийн менежмент 12 6 6 6 33 6 1 5
Геоэкосистемийн бүслэг байдал 12 6 6 6 33 6 3 3
Ойн нөөц ба менежмент 15 321 6 6 36 9 3 6
Усны нөөцийн менежмент 40 1451 20 20 1712 20 5 15
Хог хаягдлын менежмент 8 511 7 7 1 1 1
Эрдэс баялгийн нөөц
9.Байгаль орчны тулгамдсан асуудал1 Байгаль орчны тулгамдсан асуудал
Усны хомсдол, бохирдол
Уур амьсгалын өөрчлөлт үр дагавар 1 1 1 1
Хөрсний доройтол
10.Биомандлын бүрэлдэхүүн, хил хязгаар39 Биомандлын бүрэлдэхүүн, хил хязгаар 14 121 13 13 1 1 1
Хөрсний бүрэлдэх үйл явц, шинж чанар 25 1322 17 17 53 8 5 3
11.Биомандлын бүрэлдэхүүн, хил хязгаар Биомандлын бүрэлдэхүүн, хил хязгаар
Газарзүйн бүрхэвч ба зүй тогтол
Ургамал амьтны тархалт, газарзүйн мужлал
Хөрсний бүрэлдэхүүн, шинж чанар
12.Биосфер ба амьдралын бүлгэмдэл9 Биосфер ба амьдралын бүлгэмдэл 2 1 1 1 1 1 1
Хөрс ургамал, ан амьтан 7 3 3 3 4 4 4
13.Бүс нутаг судлах газарзүйн онол аргазүйн үндэс33 Бүс нутаг судлах газарзүйн онол аргазүйн үндэс 10 3 3 3 52 7 4 3
Бүс нутгийн ангилал 15 821 11 11 4 4 4
Бүс нутгийн газарзүйн тойм 8 411 6 6 2 2 2
14.Бүс нутгийн ангилал Бүс нутгийн ангилал
Дэлхийн улс төрийн зургийн өөрчлөлт
Улс орнуудын засаглалын ялгаа
Хөгжлийн ялгаа
15.Гадаад хүчний үйл явц27 Гадаад хүчний үйл явц
Галт уулшил, газар хөдлөлт
Дэлхийн дотоод бүтэц
Рельеф 8 41 5 5 12 3 3
Чулуун мандлын хөдөлгөөн 19 522 9 9 46 10 4 6
16.Газар ашиглалтын хэлбэрүүд, газрын нэгдмэл сан1 Газар ашиглалтын хэлбэрүүд, газрын нэгдмэл сан
Газрын менежмент ба газрын кадастр
Хотын газар ашиглалт 1 1 1 1
Хөдөө аж ахуйн газар ба бэлчээр ашиглалт
17.Газарзүйн бүрхэвч Газарзүйн бүрхэвч
Газарзүйн бүс, бүслүүр
Газарзүйн орчин ба хүний нийгэм
18.Газарзүйн зураг93 Газарзүйн зураг 48 14148 36 36 84 12 8 4
Газарзүйн судалгааны арга ба график диаграмм 29 1311 24 24 41 5 4 1
Гео-Орон зайн технологи 16 93 12 12 4 4 4
19.Газарзүйн зураг, график диаграмм ашиглах9 Газарзүйн зураг, график диаграмм ашиглах 6 11 2 2 4 4 4
Газарзүйн мэдээллийн систем
Газарзүйн судалгааны арга 3 111 3 3
20.Газарзүйн орчин ба нийгэм11 Газарзүйн орчин ба нийгэм
Олон улсын харилцаа
Олон улсын хөдөлмөрийн газарзүйн хуваарь 11 62 8 8 3 3 3
21.Газрын гадаргын хэлбэр3 Газрын гадаргын хэлбэр
Дэлхийн геологийн нас
Чулуулаг 2 2 2 2
Эрдэс 1 1 1 1
22.Галактик ба нарны аймаг182 Галактик ба нарны аймаг 22 1112 14 14 53 8 5 3
Даяаршил ба дангаарчлал 19 121 13 13 33 6 3 3
Дэлхий, сарны хэлбэр хэмжээ ба хөдөлгөөн 57 2286 36 36 129 21 9 12
Хөгжлийн газарзүй 84 25136 44 44 11722 40 9 31
23.Далай тэнгисийн усны өөрчлөлт3 Далай тэнгисийн усны өөрчлөлт
Усны хомсдол
Уур амьсгалын өөрчлөлт, үр дагавар 3 3 3 3
Хөрсний доройтол ба хөрсний шинж чанарыг судлах
24.Далайн усны шинж чанар ба хөдөлгөөн Далайн усны шинж чанар ба хөдөлгөөн
Усан мандлын бүрэлдэхүүн
Хуурай газрын ус
25.Дэлхийн аж ахуйн хэв шинжийн ялгаа56 Дэлхийн аж ахуйн хэв шинжийн ялгаа 5 4 4 4 1 1 1
Дэлхийн хэмжээний үндэстэн дамнасан корпораци 8 51 6 6 2 2 2
Олон улсын эдийн засгийн харилцаа ба орон зайн хамаарал 29 1136 20 20 63 9 6 3
Үйлдвэрлэлийн хэв шинж 14 71 8 8 33 6 3 3
26.Дэлхийн аж үйлдвэр90 Дэлхийн аж үйлдвэр 51 2913 33 33 612 18 6 12
Дэлхийн хөдөө аж ахуй 11 411 6 6 23 5 2 3
Зам тээврийн газарзүй 18 822 12 12 33 6 3 3
Үйлчилгээний салбарын газарзүй 10 41 5 5 23 5 2 3
27.Дэлхийн гадаад хүчний нөлөө85 Дэлхийн гадаад хүчний нөлөө 5 14 5 5
Дэлхийн гадарга ба дотоод бүтэц 28 1023 15 15 49 13 4 9
Дэлхийн дотоод хүчний нөлөө 2 11 2 2
Хотгор гүдгэрийг үүсгэгч хүчин зүйл
Чулуун мандлын бүтэц шинж чанар 16 1311 15 15 1 1 1
Эндоген ба экзоген үйл явц 34 1444 22 22 75 12 7 5
28.Дэлхийн гадарга11 Дэлхийн гадарга
Дэлхийн хөдөлгөөн үр дагавар 1 1 1 1
Дэлхийн хэлбэр хэмжээ 5 14 5 5
Нарны аймаг ба галактик 5 41 5 5
Сарны хөдөлгөөн
29.Дэлхийн голлох хэлний онцлог, тархалт, байршил Дэлхийн голлох хэлний онцлог, тархалт, байршил
Дэлхийн хүн амын соёлын ялгаа
Шашны ялгаа, тархалт
30.Дэлхийн далай90 Дэлхийн далай 34 1232 17 17 710 17 5 12
Усан мандлын бүрэлдэхүүн шинж чанар 9 62 8 8 1 1 1
Хуурай газрын ус 47 1894 31 31 106 16 10 6
31.Дэлхийн хүн амын нас хүйсийн бүтэц115 Дэлхийн хүн амын нас хүйсийн бүтэц 25 493 16 16 36 9 3 6
Дэлхийн хүн амын тоо, өсөлт 49 18123 33 33 79 16 7 9
Дэлхийн хүн амын угсаатны бүтэц 9 7 7 7 2 2 2
Хот хөдөөгийн хүн ам, хотжилт 12 431 8 8 13 4 1 3
Хүн амын байршил, шилжилт 20 413 8 8 39 12 3 9
Хүн амын бодлого, өсөлтийн хэтийн төлөв
32.Усан мандлын бүрэлдэхүүн шинж чанар Усан мандлын бүрэлдэхүүн шинж чанар
33.Хотжилтын асуудал4 Хотжилтын асуудал 2 2 2 2
Хотын загварууд
Хотын төлөвлөлт 2 2 2 2
Хотын үүрэг ангилал
Нийт 1232 504163106 773 772 1 8230221 459 201 258