Даалгаврын сангийн систем

Бүрэн дунд боловсролын Нийгэм судлал

Буцах
Даалгаврын хэлбэр СонгохЗадгай
Агуулга Агуулга
Нийт
Дэд агуулга Д/а
Нийт
Мэдлэг ойлголтЧадварХэрэглээ Нийт Нэг асуулттай Багц Алхамтай Мэдлэг ойлголтЧадварХэрэглээ Нийт Нэг асуулттай Багц Алхамтай
1.Аж ахуй эрхлэлт177 Аж ахуй эрхлэлт 11 38 11 11
Ажил эрхлэлт 6 42 6 6
Ажил эрхлэлт 1 1 1 1
Ажилгүйдэл 2 2 2 2
Ажилгүйдэл 9 225 9 9
Гадаад харилцаа 2 2 2 2
ДНБ, ҮНБ 3 3 3 3
Макро эдийн засаг 41 16215 33 33 8 8 8
Макро эдийн засгийн асуудлууд 5 5 5 5
Мөнгөний бодлого 12 111 12 12
Нэгдмэл үзүүлэлт 4 4 4 4
Нэгдмэл үзүүлэлт 5 5 5 5
Санхүү төсөв 8 62 8 8
Санхүүгийн зах зээл 6 6 6 6
Санхүүгийн тогтолцоо
Төрийн мөнгө зээлийн бодлогын зорилго 6 6 6 6
Төрийн эдийн засгийн бодлого 6 6 6 6
Төрийн эдийн засгийн гадаад бодлого
Тулгуур ойлголт 11 461 11 11
Хөдөлмөрийн зах зээл 1 1 1 1
Эдийн засгийн хөгжил 30 6 6 6 6126 24 24
Эрэлт нийлүүлэлт 8 62 8 8
2.Ардчиллын онолын ангилал175 Ардчиллын онолын ангилал 1 1 1 1
Ардчиллын суурь зарчим, иргэний улс төрийн итгэл үнэмшил, үнэт зүйл
Ардчиллын үзэл 10 3 3 3 7 7 7
Ардчиллын үнэт зүйл 12 71 8 8 211 4 4
Иргэдийн оролцоо 11 83 11 11
Иргэний нийгэм, түүний мөн чанар 6 6 6 6
Монгол дахь ардчиллын төлөв байдал 6 6 6 6
Сонгуулийн зарчим 5 5 5 5
Сонгуулийн тогтолцоо 6 15 6 6
Сонирхлын бүлэг 10 10 10 10
Төрийн алба 5 5 5 5
Төрийн засаглалын хэлбэр 1 1 1 1
Төрийн үүрэг 5 5 5 5
Төрийн эрх мэдэл хуваарилалт ба засгийн газрын үйл ажиллагаа
Улс төрийн дэглэм 4 4 4 4
Улс төрийн засаглал 17 125 17 17
Улс төрийн институт 16 610 16 16
Улс төрийн систем 17 152 17 17
Улс төрийн систем 5 32 5 5
Улс төрийн үйл явц
Улс төрийн эрх мэдэл 12 4 4 4 8 8 8
Эрх мэдлийн хуваарилалт ба гүйцэтгэх засаглал 26 6 6 6 5105 20 20
3.Ардын дипломат158 Ардын дипломат 7 121 4 4 3 3 3
Дэлхий нийт ба бүс нутгийн харилцаан дахь Монгол улс 9 34 7 7 2 2 2
Дэлхий нийт болон бүс нутгийн ОУХ ны Монгол улсын оролцоо 15 124 7 7 62 8 8
Зөөлөн хүчний бодлого 3 3 3 3
Монгол ба НҮБ 1 1 1 1
Монгол Улс ба ОУХ-ны улс бус оролцогч
Монгол улс ба хөрш орнуудын харилцаа 3 3 3 3
Монгол улс олон улсын харилцааны оролцогч болох нь 1 1 1 1
Монгол Улс ОУХ-ны оролцогч 4 4 4 4
Монгол Улсын гадаад харилцааны “зөөлөн хүч”-ний бодлого
Монгол улсын гуравдагч хөршийн бодлого 3 3 3 3
Монгол Улсын олон улсын хамтын нийгэмлэг дэх оролцоо
Монгол Улсын улс төр, эдийн засгийн гадаад харилцааны хэлбэр
Монгол улсын улс төрийн гадаад харилцааны бодлого 2 2 2 2
НҮБ 2 2 2 2
Олон улсын соёлын харилцаа 1 1 1 1
Олон улсын туйлт тогтолцоо 10 631 10 10
Олон улсын улс төрийн харилцаа 5 2 2 2 3 3 3
Олон улсын харилцаа ба дипломат ухаан 3 12 3 3
Олон улсын харилцаа бүрэлдэн тогтсон нь 1 1 1 1
Олон улсын харилцаан дахь Монгол улсын оролцоо 26 871 16 16 55 10 10
Олон улсын харилцааны агуулга тодорхойлолт 8 62 8 8
Олон улсын харилцааны дэг журам 2 2 2 2
Олон улсын харилцааны субьект 8 21 3 3 5 5 5
Олон улсын харилцааны тулгуур зарчмуудын түүхэн шинж 2 2 2 2
Олон улсын харилцааны түүхэн хөгжил 5 23 5 5
Олон улсын харилцааны үндсэн хэлбэр 4 31 4 4
олон улсын харилцааны хэм хэмжээ 5 32 5 5
олон улсын харилцааны эрх зүй болон ёс зүйн хариуцлага 10 32 5 5 5 5 5
Олон улсын харицааны дэг журам 1 1 1 1
Олон улсын харицааны эрх зүйн хэм хэмжээ 9 342 9 9
Олон улсын эдийн засгийн харилцаа 7 1 1 1 6 6 6
Олон улсын эрх зүйн хариуцлага 1 1 1 1
4.Бизнесийн эрхзүй161 Бизнесийн эрхзүй 13 41 5 5 8 8 8
Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх нь
гэрээ ба хэлцэл 1 1 1 1
захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх нь 5 5 5 5
захиргааны эрх зүй 6 24 6 6
Иргэд хоорондын харилцаа
Иргэн ба төрийн харилцаа 25 5 5 5 5105 20 20
иргэн татвар төлөгч 11 33 6 6 5 5 5
иргэний эрх зүйн зохицуулалт ба гэрээ хэлцэл 6 6 6 6
Иргэний эрх зүйн харилцаа 4 4 4 4
Иргэний эрхзүй 22 1311 15 15 7 7 7
олон улсын эдийн засгийн харилцаа
Олон улсын эрх зүй 9 9 9 9
өмчийн эрх зүй 4 4 4 4
төрийн захиргааны байгууллага 1 1 1 1
төртэй харилцагч иргэн 1 1 1 1
Үндсэн хууль 16 97 16 16
Үндсэн хууль суурь зарчим 5 5 5 5
Хүний эрх 6 6 6 6
Хүний эрх ба үндсэн хууль
Хүний эрхийг хамгаалах арга 2 2 2 2
хүний эрхийг хамгаалах үндэсний тогтолцоо 4 4 4 4
хүүхдийн эрхийн тухай конвенци 4 4 4 4
шүүх хүний эрхийг хамгаалах нь 3 3 3 3
шүүхийн бус аргаар хэрэг маргаан шийдвэрлэх нь 5 5 5 5
Эрүүгийн эрх зүй 8 161 8 8
5.Бүтэц121 Бүтэц 5 5 5 5
Монголчуудын соёл ба соёлын даяаршил
Соёлын адилсал
Соёлын ангилал 27 11106 27 27
Соёлын бүтэц 38 1686 30 30 8 8 8 1
Соёлын бүтэц, бүрдүүлэгч хэсгүүд 4 4 4 4
Соёлын өөрчлөлт
Соёлын тухай ойлголт 19 362 11 11 53 8 8
Соёлын үйлдвэрлэл, үйлчилгээний байгууллагууд
Соёлын эрх чөлөө
Түүхэн хандлага 3 12 3 3
Түүхэн хэв маяг 11 614 11 11
Хэв маяг 14 14 14 14
6.Гэр бүлийн хэлбэр121 Гэр бүлийн хэлбэр 2 2 2 2
Давхраажилт 2 2 2 2
Нийгмийн байр суурь үүрэг 3 3 3 3
Нийгмийн бүтэц 4 4 4 4
Нийгмийн бүтэц, тогтвортой тал 15 564 15 15
Нийгмийн гажуудал 2 2 2 2
Нийгмийн давхраажилт 3 3 3 3
Нийгмийн институт 2 2 2 2
Нийгмийн ойлголт 13 624 12 12 1 1 1
Нийгмийн өөрчлөлт 11 12 3 3 242 8 8
Нийгмийн судалгаа 15 753 15 15
Нийгмийн судлал 1 1 1 1
Нийгмийн шилжих хөдөлгөөн 1 1 1 1
Нийгэм ба хувь хүн 43 24145 43 43
Нийгэмшилт 3 3 3 3
Хувь хүний үйлдэл ба нийгмийн бүтэц
Ядуурал 1 1 1 1
7.Ёс заншил166 Ёс заншил 4 3 3 3 1 1 1
Ёс суртахууны бүтэц 4 4 4 4
Ёс суртахууны зарчим 7 3 3 3 4 4 4
Ёс суртахууны ойлголт 77 5535 63 63 113 14 11 3
Ёс суртахууны онцлог 1 1 1 1
Ёс суртахууны үүрэг 3 3 3 3
Ёс суртахууны харилцаа 14 5 5 5 18 9 1 8
Нийгмийн ёс суртахуун ба хувь хүний ёс суртахуун 1 1 1 1
ойлголт 5 41 5 3 2
Хувь хүн ба ёс суртахуун 5 5 5 5
Хэм хэмжээ 45 312 33 33 57 12 5 7
Нийт 1079 362202197 761 761 20187111 318 141 178