Даалгаврын сангийн систем

Бүрэн дунд боловсролын Орос хэл

Буцах
Даалгаврын хэлбэр СонгохЗадгай
Агуулга Агуулга
Нийт
Дэд агуулга Д/а
Нийт
Мэдлэг ойлголтЧадварХэрэглээ Нийт Нэг асуулттай Багц Алхамтай Мэдлэг ойлголтЧадварХэрэглээ Нийт Нэг асуулттай Багц Алхамтай
1.Мэдээллийн гол ба туслах утга санааг ойлгох, даалгавар гүйцэтгэх251 Мэдээллийн гол ба туслах утга санааг ойлгох, даалгавар гүйцэтгэх 143 8010 90 15 75 2447 53 53
Үгсийн сан, хэл зүйн мэдлэгээ ашиглан асуулт зохиох, хариулах, өгөгдсөн үгсийг ашиглан өгүүлбэр зохион бичих, зөв бичгийн дүрэм баримтална 89 1277 89 49 40
Үзсэн сэдвийн хүрээнд богино эх, харилцан яриа зохиох, харгалзуулах 19 316 19 19
2.Үг, холбоо үг, өгүүлбэрийг таних, зөв хэрэглэх294 Үг, холбоо үг, өгүүлбэрийг таних, зөв хэрэглэх 30 1020 30 30
Үзсэн сэдвийн хүрээнд шинэ үг, хэллэгийг зөв хэрэглэх 185 185 185 185
Хэлзүйн мэдлэгийг зөв хэрэглэх 79 4039 79 79
Нийт 545 23513910 384 309 75 1412423 161 121 40