Даалгаврын сангийн систем

Суурь боловсролын Орос хэл

Буцах
Даалгаврын хэлбэр СонгохЗадгай
Агуулга Агуулга
Нийт
Дэд агуулга Д/а
Нийт
Мэдлэг ойлголтЧадварХэрэглээ Нийт Нэг асуулттай Багц Алхамтай Мэдлэг ойлголтЧадварХэрэглээ Нийт Нэг асуулттай Багц Алхамтай
1.Мэдээллийн гол ба туслах утга санааг ойлгох, даалгавар гүйцэтгэх6 Мэдээллийн гол ба туслах утга санааг ойлгох, даалгавар гүйцэтгэх 4 13 4 4
Үгсийн сан, хэл зүйн мэдлэгээ ашиглан асуулт зохиох, хариулах, өгөгдсөн үгсийг ашиглан өгүүлбэр зохион бичих, зөв бичгийн дүрэм баримтлах
Үзсэн сэдвийн хүрээнд богино эх, харилцан яриа зохиох, харгалзуулах 2 2 2 2
2.Үг, холбоо үг, өгүүлбэрийг таних,зөв хэрэглэх44 Үг, холбоо үг, өгүүлбэрийг таних,зөв хэрэглэх
Үзсэн сэдвийн хүрээнд шинэ үг, хэллэгийг зөв хэрэглэх 18 18 18 18
Хэл зүйн мэдлэгийг зөв хэрэглэх 26 206 26 26
Нийт 50 386 44 44 132 6 6