Даалгаврын сангийн систем

Суурь боловсролын Орос хэл

Буцах
Даалгаврын хэлбэр СонгохЗадгай
Агуулга Агуулга
Нийт
Дэд агуулга Д/а
Нийт
Мэдлэг ойлголтЧадварХэрэглээ Нийт Нэг асуулттай Багц Алхамтай Мэдлэг ойлголтЧадварХэрэглээ Нийт Нэг асуулттай Багц Алхамтай
1.Мэдээллийн гол ба туслах утга санааг ойлгох, даалгавар гүйцэтгэх20 Мэдээллийн гол ба туслах утга санааг ойлгох, даалгавар гүйцэтгэх 9 333 9 9
Үгсийн сан, хэл зүйн мэдлэгээ ашиглан асуулт зохиох, хариулах, өгөгдсөн үгсийг ашиглан өгүүлбэр зохион бичих, зөв бичгийн дүрэм баримтлах 6 33 6 6
Үзсэн сэдвийн хүрээнд богино эх, харилцан яриа зохиох, харгалзуулах 5 5 5 5
2.Үг, холбоо үг, өгүүлбэрийг таних,зөв хэрэглэх52 Үг, холбоо үг, өгүүлбэрийг таних,зөв хэрэглэх
Үзсэн сэдвийн хүрээнд шинэ үг, хэллэгийг зөв хэрэглэх 20 20 20 20
Хэл зүйн мэдлэгийг зөв хэрэглэх 32 2012 32 32
Нийт 72 4012 52 52 3611 20 20