Даалгаврын сангийн систем

Суурь боловсролын Математик

Буцах
Даалгаврын хэлбэр СонгохЗадгай
Агуулга Агуулга
Нийт
Дэд агуулга Д/а
Нийт
Мэдлэг ойлголтЧадварХэрэглээ Нийт Нэг асуулттай Багц Алхамтай Мэдлэг ойлголтЧадварХэрэглээ Нийт Нэг асуулттай Багц Алхамтай
1.байршил ба хөдөлгөөн276 байршил ба хөдөлгөөн 29 276 15 15 212 14 14
дүрс ба биет, түүний чанар 100 452021 86 86 113 14 11 3
хэмжигдэхүүн 147 294444 117 117 426 30 26 4
2.Дараалал269 Дараалал 50 624 30 30 20 20 20
Илэрхийлэл, тэгшитгэл, томъёо 43 2210 32 32 29 11 8 3
Процент, харьцаа, пропорц 32 1384 25 25 34 7 4 3
Тоог жиших, тоймлох 20 2414 20 20
Тоон олонлог, Зэрэг, Язгуур 124 693019 118 118 6 6 6
3.магадлал227 магадлал 115 51247 82 82 132 33 32 1
Өгөгдөлтэй ажиллах 112 234317 83 83 9182 29 29
4.Нэг ба олон гишүүнт246 Нэг ба олон гишүүнт 73 37206 63 63 91 10 10
Тэгшитгэл, тэнцэтгэл биш 123 374029 106 106 17 17 17
Функц, Дараалал 50 151316 44 44 15 6 4 2
Нийт 1018 329299193 821 821 1810277 197 181 16