Даалгаврын сангийн систем

Суурь боловсролын Математик

Буцах
Даалгаврын хэлбэр СонгохЗадгай
Агуулга Агуулга
Нийт
Дэд агуулга Д/а
Нийт
Мэдлэг ойлголтЧадварХэрэглээ Нийт Нэг асуулттай Багц Алхамтай Мэдлэг ойлголтЧадварХэрэглээ Нийт Нэг асуулттай Багц Алхамтай
1.байршил ба хөдөлгөөн276 байршил ба хөдөлгөөн 29 276 15 15 212 14 14
дүрс ба биет, түүний чанар 100 452021 86 86 113 14 11 3
хэмжигдэхүүн 147 294444 117 117 426 30 26 4
2.Дараалал262 Дараалал 46 620 26 26 20 20 20
Илэрхийлэл, тэгшитгэл, томъёо 35 1410 24 24 29 11 8 3
Процент, харьцаа, пропорц 37 13134 30 30 34 7 4 3
Тоог жиших, тоймлох 20 2414 20 20
Тоон олонлог, Зэрэг, Язгуур 124 693019 118 118 6 6 6
3.Илэрхийлэл тэгшитгэл томьёо247 Илэрхийлэл тэгшитгэл томьёо
Нэг ба олон гишүүнт 73 37206 63 63 91 10 10
Тэгшитгэл, тэнцэтгэл биш 123 374029 106 106 17 17 17
Функц, Дараалал 51 151316 44 44 151 7 4 3
4.магадлал234 магадлал 121 51307 88 88 132 33 32 1
Өгөгдөлтэй ажиллах 113 234417 84 84 9182 29 29
Нийт 1019 329299193 821 821 1810278 198 181 17