Даалгаврын сангийн систем

Суурь боловсролын Монгол хэл

Буцах
Даалгаврын хэлбэр СонгохЗадгай
Агуулга Агуулга
Нийт
Дэд агуулга Д/а
Нийт
Мэдлэг ойлголтЧадварХэрэглээ Нийт Нэг асуулттай Багц Алхамтай Мэдлэг ойлголтЧадварХэрэглээ Нийт Нэг асуулттай Багц Алхамтай
1.Бүтээвэр Бүтээвэр
Монгол бичиг
Өгүүлбэр
Уран зохиол
Үг
Үгийн сан
Эх
2.Зөв бичгийн дүрэм Зөв бичгийн дүрэм
Утга зохиолын хэлний хэм хэмжээ
Хэлний зүй, уран зохиолын хүрээний үг хэллэг, нэр томъёог ойлгож, хэрэглэх
Хэлний үзэгдэл, зүй тогтол, дүрэм, тодорхойлолт, онолын мэдлэг
3.Монгол бичиг1 Монгол бичиг 1 1 1 1
Өгүүлбэр
Уран зохиол
Үгийн сан
Хэлзүй
Эх зохион найруулах
4.Санаа бодлоо илрэхийлэх Санаа бодлоо илрэхийлэх
Санаа бодлоо илэрхийлэх
Үзэл бодлоо өргөжүүлэх
Үзэл бодлоо өргөжүүлэх
Харилцан ярих
Харилцан ярих
Нийт 1 1 1 1