Даалгаврын сангийн систем

Суурь боловсролын БУ-ны нэгдмэл агуулга

Буцах
Даалгаврын хэлбэр СонгохЗадгай
Агуулга Агуулга
Нийт
Дэд агуулга Д/а
Нийт
Мэдлэг ойлголтЧадварХэрэглээ Нийт Нэг асуулттай Багц Алхамтай Мэдлэг ойлголтЧадварХэрэглээ Нийт Нэг асуулттай Багц Алхамтай
Физик
1.Гэрэл532 Гэрэл 22 4126 22 22
Дулаан 302 949137 222 222 4535 80 78 2
Энерги 208 545939 152 152 3026 56 55 1
2.Одон орон10 Одон орон 10 10 10 10
3.Соронз297 Соронз 34 12148 34 34
Цахилгаан гүйдэл 231 489232 172 172 3326 59 50 9
Цахилгаан соронзон 27 71 8 8 613 19 19
Цахилгаан үүсгүүр 5 212 5 5
Цахилгаан энерги
4.Хөдөлгөөн275 Хөдөлгөөн 171 428617 145 145 1916 26 24 2
Хүч, харилцан үйлчлэл 104 27253 55 55 13216 49 45 4
Хими
5.Атом240 Атом 85 41137 61 61 1653 24 24
Металл ба металл биш
Органик хими
Үелэх хүснэгт 40 1085 23 23 1232 17 17
Химийн холбоо 49 19114 34 34 114 15 15
Химийн элемент, нэгдэл, холимог 66 3037 40 40 1169 26 26
Холимогийг ялгаж салгах
6.Бодисын төлөв138 Бодисын төлөв 104 371313 63 63 21218 41 41
Туршилтын багаж төхөөрөмж 34 949 22 22 75 12 12
7.Бохирдол175 Бохирдол 166 791122 112 112 28818 54 54
Судлаачдын мөрөөр 9 411 6 6 21 3 3
8.Органик хими182 Органик хими 1 1 1 1
Химийн урвал 91 301514 59 59 13415 32 32
Хүчиллэг, суурилаг шинж 86 36613 55 55 2254 31 31
Биологи
9.Амьд бие ба орчин82 Амьд бие ба орчин 10 10 10 10
Идэш тэжээлийн хэлхээ 24 8313 24 24
Хүний үйл ажиллагааны нөлөө 23 1085 23 23
Экосистем 25 12211 25 25
10.Амьд биеийн ангилал40 Амьд биеийн ангилал 28 28 28 28
Амьд биеийн үндсэн шинж 3 21 3 3
Биологийн олон янз байдал 9 63 9 9
11.Амьсгал345 Амьсгал 16 661 13 13 3 3 3
Бичил биетний үйл ажиллагаа
Бодис эрүүл мэндэд нөлөөлөх нь
Зохицуулга хяналт 56 3910 49 49 61 7 2 5
Ургамлын биед бодис зөөвөрлөгдөх 52 121226 50 50 2 2 2
Ургамлын хариу үйлдэл 3 3 3 3
Ургамлын хооллолт 60 4011 51 51 171 9 7 2
Хүний биед бодис зөөвөрлөгдөх 32 31 31 31 1 1 1
Хүний хооллолт 56 27319 49 49 34 7 4 3
Эс, эсийн бүтэц, хуваагдал, үйл ажиллагаа 70 32274 63 63 25 7 7
12.Селекци, шалгарал275 Селекци, шалгарал
Ургамлын үржил 75 42 42 42 1023 33 33
Үржлийн тухай 51 36 36 36 105 15 15
Хүний үржил, хөгжил 149 11313 126 126 1013 23 23
Газарзүй
13.Аж үйлдвэр306 Аж үйлдвэр 4 31 4 4
Байгалийн нөхцөл нөөц 47 1584 27 27 128 20 14 6
Газар ашиглалт 10 7 7 7 3 3 3
Газрын гадарга 59 344 38 38 1110 21 10 11
Зам тээвэр 29 827 17 17 102 12 2 10
Усны нөөц 6 6 6 5 1
Үйлчилгээ ба аялал жуулчлал 6 21 3 3 3 3 3
Хөдөө аж ахуйн орон зайн ялгарал 43 1545 24 24 19 19 13 6
Хөрс ургамал амьтны тархалт 2 2 2 2
Цаг агаар ба уур амьсгал 92 2812 31 31 3229 61 14 47
Цахмлгаан эрчим хүчний үйлдвэр
Эрдэс чулуулаг ашигт малтмал 8 611 8 8
14.Байгалийн бүслүүрийн ялгарал215 Байгалийн бүслүүрийн ялгарал 53 3051 36 36 116 17 2 15
Байгаль хамгаалал ба тогтвортой хөгжил 52 16162 34 34 171 18 18
Бүс нутгийн хөгжил 110 32319 54 54 2828 56 14 42
15.Газарзүйн байрлалыг тодорхойлох203 Газарзүйн байрлалыг тодорхойлох 3 2 2 2 1 1 1
Газарзүйн зураг 121 46229 77 77 2420 44 23 21
Гео орон зайн дүрслэл 74 31512 48 48 1313 26 11 15
Орон зайн цахим мэдээлэл 5 1 1 1 31 4 4
16.Дэлхийн хөдөлгөөн үр дагавар201 Дэлхийн хөдөлгөөн үр дагавар 91 41229 72 72 127 19 13 6
Нарны аймгийн гарагууд ба Дэлхий 59 3434 41 41 810 18 7 11
Ус ба хуурай газар 51 1916 26 26 1114 25 3 22
цагийн бүс
17.Тив тивийн хүмүүс178 Тив тивийн хүмүүс 9 6 6 6 21 3 3
Хүн амын нас хүйсийн бүтэц ба хөдөлмөрийн нөөц 63 19149 42 42 138 21 13 8
Хүн амын өөрчлөлт 33 933 15 15 711 18 7 11
Хүн амын суурьшил 55 2255 32 32 4118 23 8 15
Хүн амын тоо ба нягтшил
Хүн амын угсаатны бүтэц 18 161 17 17 1 1 1
Нийт 3690 1474683431 2588 2588 160476466 1102 821 281