Даалгаврын сангийн систем

Суурь боловсролын БУ-ны нэгдмэл агуулга

Буцах
Даалгаврын хэлбэр СонгохЗадгай
Агуулга Агуулга
Нийт
Дэд агуулга Д/а
Нийт
Мэдлэг ойлголтЧадварХэрэглээ Нийт Нэг асуулттай Багц Алхамтай Мэдлэг ойлголтЧадварХэрэглээ Нийт Нэг асуулттай Багц Алхамтай
Физик
1.Гэрэл529 Гэрэл 22 4126 22 22
Дулаан 302 949137 222 222 4535 80 78 2
Энерги 205 545939 152 152 2924 53 52 1
2.Одон орон10 Одон орон 10 10 10 10
3.Соронз297 Соронз 33 12147 33 33
Цахилгаан гүйдэл 232 756632 173 173 3326 59 50 9
Цахилгаан соронзон 27 71 8 8 613 19 19
Цахилгаан үүсгүүр 5 212 5 5
Цахилгаан энерги
4.Хөдөлгөөн275 Хөдөлгөөн 171 428419 145 145 1916 26 24 2
Хүч, харилцан үйлчлэл 104 27253 55 55 13216 49 45 4
Хими
5.Атом249 Атом 89 41177 65 65 1653 24 24
Металл ба металл биш 5 5 5 5
Органик хими
Үелэх хүснэгт 40 1085 23 23 1232 17 17
Химийн холбоо 49 19114 34 34 114 15 15
Химийн элемент, нэгдэл, холимог 66 3037 40 40 1169 26 26
Холимогийг ялгаж салгах
6.Бодисын төлөв151 Бодисын төлөв 117 421816 76 76 21218 41 41
Туршилтын багаж төхөөрөмж 34 949 22 22 75 12 12
7.Бохирдол175 Бохирдол 166 791122 112 112 28818 54 54
Судлаачдын мөрөөр 9 411 6 6 21 3 3
8.Органик хими193 Органик хими 1 1 1 1
Химийн урвал 95 341514 63 63 1 13415 32 32
Хүчиллэг, суурилаг шинж 93 41813 62 62 2254 31 31
Биологи
9.Амьд бие ба орчин118 Амьд бие ба орчин 118 351529 79 79 10227 39 10 29
10.Амьд биеийн ангилал55 Амьд биеийн ангилал 29 262 28 28 1 1 1
Амьд биеийн үндсэн шинж 15 141 15 15
Биологийн олон янз байдал 11 83 11 11
11.Амьсгал364 Амьсгал 25 1581 24 24 1 1 1
Бичил биетний үйл ажиллагаа
Бодис эрүүл мэндэд нөлөөлөх нь 7 5 5 5 2 2 2
Зохицуулга хяналт 62 2610 36 36 179 26 1 25
Ургамлын биед бодис зөөвөрлөгдөх 59 251019 54 54 5 5 5
Ургамлын хариу үйлдэл 3 3 3 3
Ургамлын хооллолт 55 24185 47 47 161 8 6 2
Хүний биед бодис зөөвөрлөгдөх 34 285 33 33 1 1 1
Хүний хооллолт 61 31419 54 54 34 7 4 3
Эс, эсийн бүтэц, хуваагдал, үйл ажиллагаа 58 25244 53 53 5 5 5
12.Селекци, шалгарал285 Селекци, шалгарал
Ургамлын үржил 82 435 48 48 1321 34 34
Үржлийн тухай 54 40 40 40 77 14 14
Хүний үржил, хөгжил 149 11016 126 126 1013 23 23
Газарзүй
13.Аж үйлдвэр360 Аж үйлдвэр 13 121 13 13
Байгалийн нөхцөл нөөц 48 1594 28 28 128 20 14 6
Газар ашиглалт 10 7 7 7 3 3 3
Газрын гадарга 62 3461 41 41 1110 21 10 11
Зам тээвэр 31 1027 19 19 102 12 2 10
Усны нөөц 6 6 6 5 1
Үйлчилгээ ба аялал жуулчлал 7 31 4 4 3 3 3
Хөдөө аж ахуйн орон зайн ялгарал 44 1645 25 25 19 19 13 6
Хөрс ургамал амьтны тархалт 2 2 2 2
Цаг агаар ба уур амьсгал 129 2792 38 38 104239 91 14 77
Цахмлгаан эрчим хүчний үйлдвэр
Эрдэс чулуулаг ашигт малтмал 8 611 8 8
14.Байгалийн бүслүүрийн ялгарал226 Байгалийн бүслүүрийн ялгарал 53 3051 36 36 116 17 2 15
Байгаль хамгаалал ба тогтвортой хөгжил 49 2272 31 31 171 18 18
Бүс нутгийн хөгжил 124 341420 68 68 2828 56 14 42
15.Газарзүйн байрлалыг тодорхойлох221 Газарзүйн байрлалыг тодорхойлох 4 3 3 3 1 1 1
Газарзүйн зураг 128 49296 84 84 2420 44 23 21
Гео орон зайн дүрслэл 74 31512 48 48 1313 26 11 15
Орон зайн цахим мэдээлэл 15 11 11 11 31 4 4
16.Дэлхийн хөдөлгөөн үр дагавар208 Дэлхийн хөдөлгөөн үр дагавар 93 41258 74 74 127 19 13 6
Нарны аймгийн гарагууд ба Дэлхий 59 3434 41 41 810 18 7 11
Ус ба хуурай газар 56 2056 31 31 1114 25 3 22
цагийн бүс
17.Тив тивийн хүмүүс218 Тив тивийн хүмүүс 9 6 6 6 21 3 3
Хүн амын нас хүйсийн бүтэц ба хөдөлмөрийн нөөц 79 20149 43 43 51813 36 13 23
Хүн амын өөрчлөлт 38 1133 17 17 1812 21 7 14
Хүн амын тоо ба нягтшил
Хүн амын тоо, өсөлт ба суурьшил 74 2955 39 39 81512 35 8 27
Хүн амын угсаатны бүтэц 18 161 17 17 1 1 1
Нийт 3930 1560711451 2722 2722 1 201516491 1208 818 390