Даалгаврын сангийн систем

Боловсролын түвшин Хичээл
1. Бага Математик үзэх
Монгол хэл үзэх
Хүн ба байгаль үзэх