• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

63 857 040 тоонд 7 гэсэн цифр ямар ороны утгыгилэрхийлж байна вэ?

 • А. зуут 

 • В. мянгат 

 • С. аравт

 • D. арван мянгат

Оноо: 1

Дараах 13 805 247 тоонд 8 гэсэн цифр ямар оронг илэрхийлж байна вэ?

 •   А. зуут  

 •   В. мянгат    

 • С. саят     

 •  D. зуун мянгат

Оноо: 1

Саяын ангийн 52 нэгж, мянгын ангийн 405 нэгж, нэгжийн ангийн 23 нэгжээс бүтсэн тоог цифрээр бичээрэй.

 •  А. 5240523   

 •  В. 23405052

 •  С. 52405023   

 •  D. 520405023

Оноо: 1

Саяын ангийн 524 нэгж, мянгын ангийн 24 нэгж, нэгжийн ангийн 105 нэгжээс бүтсэн тоог цифрээр бичээрэй.

 •   А. 52424105  

 •   В. 524240105   

 •  С. 524240150  

 • D. 524024105

Оноо: 1

Дараах 201705 тоог мянгатаар тоймлоорой.

 • А. 201 000   

 •  В. 202 000   

 • C. 201 700  

 • D. 201 710

Оноо: 1

Дараах 201705 тоог зуутаар тоймлоорой.

 • А. 201000      

 • В. 202 000      

 • C. 201710   

 • D. 201 700 

Оноо: 1

Дараах 201705 тоог аравтаар тоймлоорой.

 • А. 201000  

 • В. 201 710   

 • C. 201700    

 •  D. 202 000 

Оноо: 1

Гурван зуун арван найман бүхэл мянганы зургааг зөв бичсэнийг олоорой.

 • А.  318.06    

 • В. 318.006   

 • С. 318.1106      

 • D. 318.1006

Оноо: 1

Гурван зуун арван найман бүхэл мянганы зургааг зөв бичсэнийг олоорой.

 • А.  318.06       

 • В. 318.006   

 • С. 318.1106     

 • D. 318.1006

Оноо: 1

Дараах 47.05 гэсэн бутархай тоог аравны хэсгээр тоймлоорой.

 • А. 47.1                       

 • В. 48.0       

 • C. 48.10       

 •  D. 48.5 

Оноо: 1

Дараах 23.05 гэсэн бутархай тоог аравны хэсгээр тоймлоорой.

 • А. 23.0    

 • В. 23.5   

 • C. 23.1 

 • D. 24.10  

Оноо: 1

47.05 -ыг бүхэл хэсгээр тоймлоорой.

 •  А. 47     

 • В. 50     

 • C. 470      

 •  D. 4705

Оноо: 1

А(1,2), B(2,7), C(7,6), D(8,3) цэгүүдийг координатын хавтгай дээр тэмдэглэн дараалан холбоход аль дүрс үүсэх вэ?

 • А. зураг 1

 • В. зураг 2            

 • С. зураг 3

 • D. зураг 4

Оноо: 1

А(1,2), B(7,2), C(7,6), D(3,8) цэгүүдийг координатын хавтгай дээр тэмдэглэн дараалан холбоход аль дүрс үүсэх вэ?

 • А. зураг 1

 • В. зураг 2   

 • С. зураг 3   

 • D. зураг 4

Оноо: 1

Дараах ноoгдворын утгыг олоорой. 243: 100

 •  А. 0.24    

 •  В. 2.43     

 • C. 243   

 •  D. 0.243    

Оноо: 1

Дараах ноoгдворын утгыг олоорой. 234 : 10

 • А. 2.34      

 • В. 24.3     

 •   C. 23.4     

 •  D. 0.234    

Оноо: 1

Анги 38 сурагчтай. Бүх сурагчдын 23 нь хөвгүүд, 15 нь охид байв. Хөвгүүд ба охидын тооны харьцааг олоорой.

 •   А. 23 : 15       

 •  B. 15 : 23    

 • C. 38 : 23    

 •  D. 23 : 38

Оноо: 1

Анги 29 сурагчтай. Бүх сурагчдын 14 нь хөвгүүд, 15 нь охид байв. Охид ба хөвгүүдийн тооны харьцааг олоорой.

 • А. 14 : 15   

 • B. 15 : 14

 • C. 15 : 29     

 •  D. 29 : 15

Оноо: 1

24 ба 16-ын ерөнхий хуваагчийг олоорой.

 • А. 3  

 •  В. 4          

 •  C. 12 

 •   D. 24 

Оноо: 1

18 ба 27-ын ерөнхий хуваагчийг олоорой.

 •  А. 54   

 • В. 3    

 •  C. 6  

 • D. 18