• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

"Булчин" хүний биеийн жингийн хэдэн хувийг эзэлдэг вэ?

 • A. 30-39 хувь          

 • B. 40-50 хувь       

 • C. 51-59 хувь 

 • D. 60-аас их хувийг

Оноо: 1

Зурагт хүний биеийн араг ясны аль хэсгийг харуулсан байна вэ?

 •  A. Дээд мөчид

 • B. Доод мөчид

 • C. Их бие

 • D. Толгой

Оноо: 1

Зурагт сумаар заасан хэсгийг зөв нэрлэснийг олж дугуйлаарай.

 • A. бугалга

 • B. үе

 • C. бугуй

 • D. холбоос

Оноо: 1

Амьд биес амьдарч буй орчиндоо хэрхэн дасан зохицдог вэ?

 • A. биеийн онцлог, зан үйл            

 • B. биеийн онцлог, хоол тэжээл         

 • C. зан үйл, хоол тэжээл 

 • D. хоол тэжээл, өнгөөр

Оноо: 1

Хамгийн удаан хугацаанд задарч хөрсөнд шингэдэг хог хаягдлын нэрийг сонгоно уу.

 • A.ногооны хальс             

 •    B. тамхи           

 •    C. цаас

 •  D. хагархай шил 

Оноо: 1

Салхиар тархдаг ургамлын үр ямар байдаг вэ?

 • A. өргөс хатгууртай             

 •   B.  үс, хатгууртай         

 •    C. өргөс, хялгастай 

 •  D. үс, хялгастай

Оноо: 1

Цэцэгт ургамлын үржлийн эрхтний нэрийг сонгоно уу.

 • A. иш            

 •       B. навч        

 •   C. үндэс 

 •  D. цэцэг

Оноо: 1

Жимс ямар үүрэгтэй вэ?

 • A. үр боловсрох             

 •   B. үр тархах        

 •  C. үр хамгаалах 

 •  D. үр шингэх

Оноо: 1

Ямар шавьжийг бүрэн хувиралтай шавьж гэдэг вэ?

 • A. 2 үе шатыг дамждаг            

 • B.  3 үе шатыг дамждаг       

 • C.  4 үе шатыг дамждаг 

 • D.  2-3 үе шатыг дамждаг

Оноо: 1

Цөөн өндөг төрүүлдэг шувуу, олон өндөг төрүүлдэг мэлхийнээс ямар ялгаатай вэ?

 • A. үүр засаж, өндгөө дардаггүй            

 •  B. үүр засаж, өндгөө дардаг          

 • C. үүр засдаггүй, өндгөө дардаг 

 •  D. үүр засдаггүй, өндгөө дардаггүй 

Оноо: 1

Гүрвэлийн амьдралын орчинг сонгоно уу.

 •  A. говь, цөл             

 •      B. ойт хээр         

 •     C. ус, намгархаг газар 

 •  D. хээр тал

Оноо: 1

Хүн, биеийнхээ жингийн хэдэн хувьтай тэнцэх хэмжээний зүйл үүрэхэд "хэвийн" гэж үздэг вэ?

 •  А. 13             

 • B. 15         

 • C. 17 

 • D. 18

Оноо: 1

Зургийг ажиглаад, зөв тодорхойлсон хэсгийг олж дугуйлаарай.

 • А. 1 - бугалганы арын булчин, 2- булгалганы арын булчин

 • B. 1 - бугалганы арын булчин, 2- булгалганы өмнөх булчин

 • C. 1 - бугалганы өмнөх булчин, 2- булгалганы арын булчин

 • D.1 - бугалганы өмнөх булчин, 2- булгалганы өмнөх булчин

Оноо: 1

Гадаад араг ястай амьтдын хөдөлгөөн ямар байдаг вэ?

 • А. дун харьцангуй хурдан             

 • B. дун харьцангуй удаан         

 • C. арслан харьцангуй хурдан 

 •  D. арслан харьцангуй удаан

Оноо: 1

Баавгай ямар идэштний ангилалд багтах вэ?

 • А. махан             

 •  B. өвсөн         

 • C. холимог

 • D. ургамал

Оноо: 1

Тэмээний биеийн өнгө түүнд ямар ашигтай вэ?

 • А. бусдаас өөрийгөө хамгаалахад идэш тэжээлээ олоход          

 • B. идэш тэжээлээ олоход         

 • C. ичихэд  

 • D. хөдлөхөд

Оноо: 1

Шавжаар тархан үрждэг ургамлын цэцэг нь ямар байдаг вэ?

 • A. үс, хялгастай,

 • B. өргөс хатгууртай, 

 • C.  тод өнгөтэй,

 • D. бүдэг өнгөтэй

Оноо: 1

"Улиас" модны үр хэрхэн тархдаг вэ?

 • А. өөрөө задарснаар         

 •   B. салхиар        

 •  C. хүн, амьтнаар 

 •  D. усаар

Оноо: 1

Ургамлыг ямар аргаар үржүүлж болох вэ?

 • A. жимсээр, 

 • B. бордоогоор, 

 • C. усаар, 

 • D. үрээр, 

Оноо: 1

Амьдралын эргэлтэд "хүүхэлдэйн“ үе байдаггүй амьтны нэрийг сонгоно уу.

 •  A. царцаа            

 •      B. цох        

 •     C. ялаа 

 •    D. байцайны эрвээхий