Даалгаврын сангийн систем

 • Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Дараах 63 857 040 тоонд 7 гэсэн цифр ямар оронг илэрхийлж байна вэ?

 • А. зуут

 • В. мянгат

 • С. аравт

 • D. арван мянгат

Оноо: 1

Дараах 13 805 247 тоонд 8 гэсэн цифр ямар оронг илэрхийлж байна вэ?

 • А. зуут

 • В. мянгат

 • С. саят

 • D. зуун мянгат

Оноо: 1

Саяын ангийн 52 нэгж, мянгын ангийн 405 нэгж, нэгжийн ангийн 23 нэгжээс бүтсэн тоог цифрээр бичээрэй.

 • А. 5240523

 • В. 23405052

 • С. 52405023

 • D. 520405023

Оноо: 1

Саяын ангийн 524 нэгж, мянгын ангийн 24 нэгж, нэгжийн ангийн 105 нэгжээс бүтсэн тоог цифрээр бичээрэй.

 • А. 52424105

 • В. 524240105

 • С. 524240150

 • D. 524024105

Оноо: 1

Дараах 201705 тоог мянгатаар тоймлоорой.

 • А. 201 000

 • В. 202 000

 • C. 201 700

 • D. 201 710

Оноо: 1

Дараах 201705 тоог зуутаар тоймлоорой.

 • А. 201000

 • В. 202 000

 • C. 201710

 • D. 201 700

Оноо: 1

Дараах 201705 тоог аравтаар тоймлоорой.

 • А. 201000

 • В. 201 710

 • C. 201700

 • D. 202 000

Оноо: 1

Гурван зуун арван найман бүхэл мянганы зургааг зөв бичсэнийг олоорой.

 • А. 318.06

 • В. 318.006

 • С. 318.1106

 • D. 318.1006

Оноо: 1

Гурван зуун арван найман бүхэл мянганы зургааг зөв бичсэнийг олоорой.

 • А. 318.06

 • В. 318.006

 • С. 318.1106

 • D. 318.1006

Оноо: 1

Дараах 47.05 гэсэн бутархай тоог аравны хэсгээр тоймлоорой.

 • А. 47.1

 • В. 48.0

 • C. 48.10

 • D. 48.5

Оноо: 1

Дараах 23.05 гэсэн бутархай тоог аравны хэсгээр тоймлоорой.

 • А. 23.0

 • В. 23.5

 • C. 23.1

 • D. 24.10

Оноо: 1

47.05 -ыг бүхэл хэсгээр тоймлоорой.

 • А. 47

 • В. 50

 • C. 470

 • D. 4705

Оноо: 1

Анхны тоо нь.................................. (нөхөж бичээрэй)

 • А. 1 хуваагчтай

 • В. 2 ба 3 хуваагчтай

 • С. яг 2 хуваагчтай

 • D. 2 -оос олон хуваагчтай

Оноо: 1

Анхны тоо нь................................... (нөхөж бичээрэй)

 • А. 2 хуваагчтай

 • В. 1 хуваагчтай

 • С. 3 хуваагчтай

 • D. 3-аас дээш хуваагчтай

Оноо: 1

Дараах ноoгдворын утгыг олоорой. 243: 100

 • А. 0.24

 • В. 2.43

 • C. 243

 • D. 0.243

Оноо: 1

Дараах ноoгдворын утгыг олоорой. 234 : 10

 • А. 2.34

 • В. 24.3

 • C. 23.4

 • D. 0.234

Оноо: 1

Анги 38 сурагчтай. Бүх сурагчдын 23 нь хөвгүүд, 15 нь охид байв. Хөвгүүд ба охидын тооны харьцааг олоорой.

 • А. 23 : 15

 • B. 15 : 23

 • C. 38 : 23

 • D. 23 : 38

Оноо: 1

Анги 29 сурагчтай. Бүх сурагчдын 14 нь хөвгүүд, 15 нь охид байв. Охид ба хөвгүүдийн тооны харьцааг олоорой.

 • А. 14 : 15

 • B. 15 : 14

 • C. 15 : 29

 • D. 29 : 15

Оноо: 1

24 ба 16-ын ерөнхий хуваагчийг олоорой.

 • А. 3

 • В. 4

 • C. 12

 • D. 24

Оноо: 1

18 ба 27-ын ерөнхий хуваагчийг олоорой.

 • А. 2

 • В. 3

 • C. 6

 • D. 18

Нийт: 1123