• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Хүүхдийн масс 50 кг бол хүүхдэд үйлчлэх хүндийн хүчийг тодорхойлно уу. g=10 Н/кг

 • A. 0.2 Н 

 • B. 5 Н 

 • B. 5 Н 

 • D. 500 Н

Оноо: 1

Тайван байгаа хайрцагт үйлчлэх хүндийн хүч 80 Н бол тулгуурын хүчийг тодорхойлно уу.

 •  A. 0.8 Н 

 • B. 8 Н 

 • C. 80 Н

 • D. 800 Н

Оноо: 1

15 м/с-ийг км/ц нэгжид шилжүүлнэ үү.

 • A. 0.9 км/ц

 • B. 4.17 км/ц

 • C. 54 км/ц 

 • D. 250 км/ц

Оноо: 1

Доорх нэгжүүдээс аль нь хүчний момент хэмжигдэхүүнийг илэрхийлэх вэ?

 • A. Н м        

 • B. Н/м                          

 • C. Н·м2

 • D. Н/м2   

Оноо: 1

Нэгжийн шилжүүлгийг аль нь зөв гүйцэтгэсэн байна вэ? 2500 кг/м3=…г/см3

 • A.  0.25 г/см3       

 • B. 2.5 г/см3  

 • C. 25 г/см3

 • D. 250 г/см3   

Оноо: 1

Жаргал эслний хонхойлт юунаас хамаарахыг судлахын тулд өөр өөр масстай, ялгаатай суурийн талбайтай цилиндр биесийг ижил өндрөөсэлс рүү унагав. Жаргалын хийсэн туршилтын үр дүнг хүснэгтэд үзүүлэв. Аль дүгнэлт зөв бэ?

Биеийн масс, г

160

160

100

100

Биеийн хүндийнхүч, Н

1.6

1.6

1.0

1.0

Биеийн суурийн талбай, мм2

8

12

8

12

Элсний хонхойсон гүн, мм

25

16

17

10


 • А. Хонхойлт хүч ба талбайн харьцаанаас шууд хамаарна.     

 • В. Хонхойлт хүчнээс хамаарахгүй, талбайгаас  урвуу хамаарна.   

 • С. Хонхойлт хүчнээс урвуу, талбайгаас урвуу хамаарна.  

 • D. Хонхойлт хүчнээс шууд, талбайгаас мөн шууд хамаарна.

Оноо: 1

Таазанд бэхлэгдсэн чийдэн шалтай харьцангуй ямар энергитэй вэ ?

 • А. Потенциал энергигүй, кинетик энергитэй 

 • В. Потенциал энергитэй,  кинетик энергигүй    

 • С. Потенциал ба  кинетик энергитэй

 • D. Потенциал ба кинетик энергигүй

Оноо: 1

Дэлхийн орчим чөлөөтэй унаж байгаа биес ойролцоогоор ямар хэмжээний хурдатгалтай унадаг вэ?

 • А. 10 м/с2

 • В. 9 м/с2    

 • С. 10 см/с2

 • D. 10 км/с2 

Оноо: 1

Таазанд бэхлэгдсэн чийдэн шалтай харьцангуй ямар энергитэй вэ?

 • А. Потенциал энергигүй, кинетик энергитэй 

 • В. Потенциал энергитэй,  кинетик энергигүй  

 • С. Потенциал ба  кинетик энергитэй      

 • D. Потенциал ба кинетик энергигүй

Оноо: 1

Ижил хэмжээний 3 саванд дүүртэл нь ус, тос, сүү хийв. Аль шингэн савны ёроолд даралт их учруулах вэ? Усний нягт 1 г/см3 , тосны нягт 0.9 г/см3 , сүүний нягт 1.3 г/см3

 • A. Сүү      

 • B. Тос  

 • C. Ус  

 • D. Бүгд ижил

Оноо: 1

Ангид дараах туршилт хийв. 1 м урт шилэн хоолой доторжижиг төмөр, өд, порлон гурвыг хийгээд агаарыг нь соруулж аваад бүтэн эргүүлж босгов. Аль бие түрүүлж унах вэ?

 • А. Төмөр 

 • В. Өд  

 • С. Порлон

 • D. Бүгд зэрэг унана 

Оноо: 1

Дараах хэмжигдэхүүнүүдэд тохирох нэгжийг харгалзуулна уу?

1. Чадал a. м/сек2

2. Ажил b. Жоуль

3. Даралт c. Ватт

4. Хурдатгал d. Па

 • A. 1c 2a 3b 4d

 • B. 1c 2b 3d 4a

 • C. 1а 2d 3b 4с

 • D. 1b 2a 3с 4d

Оноо: 1

Дараах багажуудыг хэмжих хэмжигдэхүүнтэй нь харгалзуулна уу?

1. Секундомер a. Хүч

2. Динамометр b. Хугацаа

3. Шугам c. Урт

4. Жинлүүр d. Масс

 • A. 1c 2a 3 b  4d

 • B. 1b 2c 3d 4a

 • C. 1b 2a 3c 4d

 • D. 1c 2b 3а 4d

Оноо: 1

Барилгын тоосгыг зурагт үзүүлснээр шал дээр тавьжээ. Аль тохиолдолд шаланд их даралт учрах вэ?

 • A. 1    

 • B. 2

 • C. 3 

 • D. Бүгд ижил

Оноо: 1

Газраас биеийг эгц дээш шидэхэд А өндөрт биеийн хурд 15 м/с болов. Бие цаашид дээш хөөрч буцаж унахдаа тухайн А цэгийг дайран өнгөрөх үеийн хурдыг тодорхойлно уу.

 • A. 0 м/с   

 • B. 7.5 м/с 

 • C. 15 м/с 

 • D. 30 м/с

Оноо: 1

Штангенциркулээр биеийн уртыг хэмжив. Уртын хэмжээг зөв тодорхойлсон нь аль нь вэ?


 • А. 12.6 мм    

 • B. 24 мм  

 • C. 10.6 мм

 • D. 12.06 мм

Оноо: 1

Саран дээр хүндийн хүч дэлхий дээрхээс 6 дахин бага байдаг. Дэлхий дээрх тухайн биеийн масс саран дээр хэрхэн өөрчлөгдөх вэ?

 • А. 6 дахин багасна 

 • В. 6 дахин ихсэнэ

 • С. 3 дахин багасна

 • D. Өөрчлөгдөхгүй

Оноо: 1

Чи сандал дээр суухад сандал чамайг дээш түлхэж байгаа учраас чи доош унахгүй тогтож байгаа. Энэ ямар хүч вэ?

 • A. Биеийн жин

 • B. Тулгуурын хүч 

 •  C. Үрэлтийн хүч

 • D. Хүндийн хүч

Оноо: 1

Чулуу, мод, хөвөн гурав газраас ижил өндөрт өргөгдсөн байна. mхөвөн > mмод > mчулуу бол аль биеийн байрлалын \ потенциал \ энерги их вэ?

 • А. Мод  

 • В. Хөвөн 

 • С. Чулуу

 • D. Бүгд ижил

Оноо: 1

Сүхээ 50 кг, Очироо 58 кг, Болд 62 кг масстай. Хүүхдүүд ижилхэн хурдтай алхаж байсан бол хэн нь хөдөлгөөний \ кинетик \ энерги ихтэй вэ?
А. Болд В. Очироо С. Сүхээ D. Бүгд ижил

 •  А. Болд

 • В. Очироо

 • С. Сүхээ

 • D. Бүгд ижил

Нийт: 1040