• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

34,8 грамм калийн сульфатагуулсануусмал дундуур 26.8 A гүйдлийг 2 цагийн турш нэвтрүүлэв. Aнод дээр ялгарсан хүчилтөрөгчийн массыг олно уу.

 • А. 16 г

 •   В. 32 г  

 • С. 160 г

 • D. 320 г

Оноо: 1

Натрийн гидроксидийн уусмал дахь устөрөгч ионы концентрац [H+]=10-13 моль/л бол уусмалын рН-ыг олно уу.

 • A. 10-13    

 • B. 10-1   

 • C. 1 

 • D. 13    

Оноо: 1

Зөвхөн хүчтэй исэлдүүлэгч шинжтэй бодис агуулсан эгнээг заана уу.

 • A. HNO3, KMnO4, K2Cr2O7

 • B. K2Cr2O7, Na2SO3, KNO3 

 • C. NaCl, CaCl2, FeCl2  

 • D. FeSO4, KMnO4, H2O2     

Оноо: 1

Хэрэв температурыг 300С - 500С хүртэл ихэсгэхэд урвалын хурд 16 дахин нэмэгддэг бол урвалын температурын коэффициентын утгыг олно уу.

 • A. 1 

 • B. 2

 • C. 3

 • D. 4

Оноо: 1

N2 (х)+ 3H2 (х)2NH3(х) , ∆H°= -92.2 кЖ гэсэн тэнцвэр тогтсон системд I. Устөрөгч хийн концентрацыг багасгахад II. Даралтыг бууруулахад тэнцвэр аль зүгт шилжих вэ?

 •  A. I. Бүтээгдэхүүн бодис үүсэх чиглэлд, II. Бүтээгдэхүүн бодис үүсэх чиглэлд

 • В. I. Бүтээгдэхүүн бодис үүсэх чиглэлд, II. Эх бодис үүсэх чиглэлд

 • С. I. Эх бодис үүсэх чиглэлд, II. Эх бодис үүсэх чиглэлд

 •   D. I. Эх бодис үүсэх чиглэлд, II. Бүтээгдэхүүн бодис үүсэх чиглэлд

Оноо: 1

N2 (х)+ 2O2 (х)2NO2(х) , ∆H°= 68.4 кЖ гэсэн тэнцвэр тогтох үед хийн холимгийн даралтыг 2 дахин ихэсгэхэд шулуун болон эргэх урвалын хурдны харьцаа хэрхэн өөрчлөгдөхийг олно уу.

 • A. Шулуун урвал буцах урвалын хурдаас 2 дахин их

 • B. Шулуун болон буцах урвалын хурд тэнцүү

 • С. Шулуун урвал буцах урвалын хурдаас 4 дахин их

 • D .Буцах урвал шулуун урвалын хурдаас 2 дахин их

Оноо: 1

2-р эрэмбийн урвалын хурдны тэгшитгэлийг сонгоно уу.

 • A. υ = k

 • B. υ = k[A ]

 • C. υ = k [A]2

 • D. υ = k [A]2[ B]

Оноо: 1

Хүчлийн болон шүлтийн усан уусмалын орчныг метилоранж илрүүлэгчээр шалгахад ямар өнгө үзүүлэх вэ?

 • A. Өнгөгүй, ягаан

 • B. Улаан, өнгөгүй

 • C. Улаан, шар

 • D. Шар, улаан

Оноо: 1

Аль давсны уусмал хүчиллэг орчинтой болохыг тодорхойлж, метилоранж илрүүлэгчид ямар өнгө үзүүлэхийг хэлнэ үү.

I. 0.1М KCN II. 0.1М FeSO4 III. 0.1М K2CO3

 • A. KCN, улаан

 • B. K2CO3, шар

 • C. FeSO4 , улаан

 • D. FeSO4, улбар шар

Оноо: 1

Дараах полимерүүдээс аль нь хуванцрын найрлагад оролцдог вэ?

I. Полистирол II. Полибутадиен III. Полипропилен

IV. Полиизопрен V. Полихлорпрен

 • A. I, II 

 • B. I, III

 • C. I, IV 

 • D. III, IV

Оноо: 1

Өнгөгүй, хурц үнэртэй, агаараас хүнд, усанд сайн уусаж хүчиллэг орчинтой уусмал үүсгэдэг хийг нэрлэнэ үү.

 • A. Азотын диоксид

 • B. Азотын монооксид

 • C. Аммиак

 • D. Хлорт устөрөгч

Оноо: 1

3KOH + H3PO4 →K3PO4 + 3H2O гэсэн урвалын төрлийг тодорхойлж, 16.8 г калийн гидроксидоос хэдэн г калийн фосфат үүсэхийг бодож олно уу.

 • A. саармагжих, 13.4 г

 • B. саармагжих, 21.2 г

 • C. халах, 13.4 г 

 • D. халах, 21.2 г

Оноо: 1

Дараах нэгдлүүдийн аль нь усанд сайн уусах вэ?

 • A. Ba(OH)2

 • B. Cu(OH)2 

 • C. Fe(OH)2

 • D. Zn(OH)2

Оноо: 1

I-IV саванд буй усан уусмалын аль нь цахилгааныг сайн дамжуулах вэ?

I сав: Хлор (VII)-ын хүчлийн уусмал II сав: Цианы хүчлийн уусмал

III сав: Нүүрсний хүчлийн уусмал IV сав: Цууны хүчлийн уусмал

 • A. I 

 • B. I, III

 • C. I, IV

 • D. IV 

Оноо: 1

а. CH4(x) + 2O2(x) = CO2(x) + 2H2O(x) ΔH0урвал= - 801 кЖ/моль

б. \small \frac{1}{2}N2 (х)+ O2 (х)NO2 (х) ∆H°= 34.2 кЖ/моль

гэсэн урвалууд эндотерм, экзотермийн урвалын аль нь болохыг тодорхойлно уу.

 • А.  эндотерм, экзотерм

 • В. экзотерм, эндотерм

 • С. эндотерм, эндотерм 

 • D. экзотерм, экзотерм     

Оноо: 1

2H2SO4 (конц)+ Cu=CuSO4+ SO2↑+2H2O исэлдэн-ангижрах урвалд үндэслэн aнгижрах урвалд орсон ионыг сонгоно уу.

 • A.Cu2+  

 • B. SO42-

 • C. SO32- 

 •  D. SO2

Оноо: 1

CH2=CH-CH3+ HCl \small \overset{FeCl_{}3}{\rightarrow} CH3-CHCl-CH3 урвалын төрөл болон урвалын механизмын төрлийг тодорхойлно уу.

 • A. нэгдэх,электрофиль

 • B. нэгдэх, радикал  

 • C. халах,электрофиль

 • D.халах, нуклеофиль 

Оноо: 1

Давсны хүчлийн уусмалын pH=1 бол уусмалд агуулагдах устөрөгч ионы концентрац [H+]-ыг олно уу.

 • A. 10-13

 • B. 10-1

 • C. 1

 • D. 13  

Оноо: 1

Аль давсны уусмал шүлтлэг орчинтой болохыг тодорхойлж, фенолфталейн илрүүлэгчид ямар өнгө үзүүлэхийг хэлнэ үү.

I. 0.1М ZnSO4 II. 0.1М CuCI2 III. 0.1М K2CO3

 • A. CuCI2, ягаан

 • B. K2CO3, ягаан

 • C. K2CO3, өнгөгүй

 • D. ZnSO4 , ягаан

Оноо: 1

Хэрэв температурыг 500С - 200С хүртэл бууруулахад урвалын хурд 27 дахин удааширдаг бол урвалын температурын коэффициентын утгыг олно уу.

 • A. 1 

 • B. 2

 • C. 3 

 • D. 4

Нийт: 1005