• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

ДНБ-ийг зардлаар тооцох үзүүлэлтэд хамаарагдахгүй өгөгдлийг тэмдэглэнэ үү.

 • А. Өрх гэрийн хэрэглээний зардал

 • В. Аж ахуйн нэгжийн зардал

 • С. Төрийн зардал

 • D. Татварын зардал

Оноо: 1

ДНБ-ийг орлогоор тооцох үзүүлэлтэд хамаарагдахгүй өгөгдлийг тэмдэглэнэ үү.

 • А. Цалингийн орлого

 • В. Түрээсийн орлого

 • С. Шууд татварын орлого

 • D. Аж  ахуйн нэгжийн ашиг

Оноо: 1

Эдийн засгийн хямралаас үүдэн бий болж, хэрэгцээт баялаг үйлдвэрлэн бүтээхэд ихээхэн саад болдог ажилгүйдлийн хэлбэрийг тэмдэглэнэ үү.

 • А. Мөчлөгийн

 • В. Бүтцийн

 • С. Шилжилтийн

 • D. Улирлын

Оноо: 1

Нийгмийн харилцааны явцад хөдөлмөрийн хуваарийн өөрчлөлттэй холбоотойгоор үүсэн бий болдог ажилгүйдлийн хэлбэрийг тэмдэглэнэ үү.

 • А. Мөчлөгийн

 • В. Бүтцийн 

 • С. Шилжилтийн

 • D. Улирлын

Оноо: 1

Байгаль цаг агаар, уур амьсгалын өөрчлөлттэй холбоотойгоор үүсэн бий болдог ажилгүйдлийн хэлбэрийг тэмдэглэнэ үү.

 • А. Мөчлөгийн 

 • В. Бүтцийн

 • С. Шилжилтийн

 • D. Улирлын

Оноо: 1

Гол төлөв хувь хүний хүсэл сонирхол болон нэг ажлаас нөгөөд шилжих үед бий болдог ажилгүйдлийн хэлбэрийг тэмдэглэнэ үү.

 • А. Мөчлөгийн 

 • В. Бүтцийн

 • С. Шилжилтийн

 • D. Улирлын

Оноо: 1

Нийт эрэлтийн бүтцэд хамаарах бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг тоочихдоо хамааралгүй зүйл дурьдсан бол аль нь вэ?

 • А. Өрх гэрийн хэрэглээний зардал 

 • В. Аж ахуйн нэгжийн зардал

 • С. Төрийн худалдан авалтын зардал

 • D. Татвар төлөгчийн зардал

Оноо: 1

Нийт эрэлтийг нэмэгдүүлэх зорилгоор улсын орлого, зарлагыг өөрчлөх бодлого бол.......................................юм. Цэгийн оронд зөв өгөгдлийг нөхөж бичнэ үү.

 • А. Сангийн буюу төсвийн бодлого 

 • В. Мөнгө, зээлийн бодлого

 • С. Олон улсын худалдаа 

 • D. Гадаад худалдааны  бодлого

Оноо: 1

Нийт эрэлтийг нэмэгдүүлэх зорилгоор мөнгөний хэмжээ болон зээлийн хүүд нөлөөлөх бодлого бол.......................................юм. Цэгийн оронд зөв өгөгдлийг нөхөж бичнэ үү.

 • А. Сангийн буюу төсвийн бодлого 

 • В. Мөнгө, зээлийн бодлого

 • С. Олон улсын худалдаа

 • D. Гадаад худалдааны бараа эргэлт

Оноо: 1

Улс орнуудын хооронд бараа, үйлчилгээ шилжих хөдөлгөөнийг .............................. гэнэ. Цэгийн оронд зөв өгөгдлийг нөхөж бичнэ үү.

 • А. Гадаад худалдааны тэнцэл

 • В. Гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт

 • С. Олон улсын худалдаа

 • D. Гадаад худалдааны бараа эргэлт

Оноо: 1

Тухайн улс орны экспорт, импортын нийлбэрийг.......................... гэнэ. Цэгийн оронд зөв өгөгдлийг нөхөж бичнэ үү.

 • А. Гадаад худалдааны тэнцэл

 • В. Гадаад худалдааны онол

 • С. Олон улсын худалдаа

 • D. Гадаад худалдааны бараа эргэлт

Оноо: 1

Валютын ханш хэмээх ойлголтыг илэрхийлсэн тодорхойлолтыг доорх өгөгдлүүдээс сонгоно уу.

 • А. Гадаадын нэгж валютыг өөрийн валютаар худалдан авах үнэ

 • В. Төв бакнаас валютын ханшийг өсгөх үйл ажиллагаа

 • С. Төв бакнаас валютын ханшийг бууруулах үйл ажиллагаа

 • D. Төв банк өөрийн нөөцөөр валютыг худалдан авах үйл ажиллагаа

Оноо: 1

Валютын ревальваци хэмээх ойлголтыг илэрхийлсэн тодорхойлолтыг доорх өгөгдлүүдээс сонгоно уу.

 • А. Гадаадын нэгж валютыг өөрийн валютаар худалдан авах үнэ

 • В. Төв бакнаас валютын ханшийг өсгөх үйл ажиллагаа

 • С. Төв бакнаас валютын ханшийг бууруулах үйл ажиллагаа

 • D. Төв банк өөрийн нөөцөөр валютыг худалдан авах үйл ажиллагаа

Оноо: 1

Валютын девальваци хэмээх ойлголтыг илэрхийлсэн тодорхойлолтыг доорх өгөгдлүүдээс сонгоно уу.

 • А. Гадаадын нэгж валютыг өөрийн валютаар худалдан авах үнэ

 • В. Төв бакнаас валютын ханшийг өсгөх үйл ажиллагаа

 • С. Төв бакнаас валютын ханшийг бууруулах үйл ажиллагаа

 • D. Төв банк өөрийн нөөцөөр валютыг худалдан авах үйл ажиллагаа

Оноо: 1

Валютын интервенци хэмээх ойлголтыг илэрхийлсэн тодорхойлолтыг доорх өгөгдлүүдээс сонгоно уу.

 • А. Гадаадын нэгж валютыг өөрийн валютаар худалдан авах үнэ

 • В. Төв бакнаас валютын ханшийг өсгөх үйл ажиллагаа

 • С. Төв бакнаас валютын ханшийг бууруулах үйл ажиллагаа

 • D. Төв банк өөрийн нөөцөөр валютыг худалдан авах үйл ажиллагаа

Оноо: 1

Гадаад худалдааны бодлого гэдэг ойлголтыг аль өгөгдөл нь зөв илэрхийлж байна вэ?

 • А. Улс орнуудтай тогтоосон худалдааны харилцааг зохицуулах зорилгоор төрөөс хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээний нийлбэр цогц үйл ажиллагаа

 • В. Бүтээгдэхүүн экспортлохын оронд гадаадад үйлдвэрлэлээ байгуулах эсвэл худалдан авах үйл ажиллагаа

 • С. Гадаад орнуудад хоёр болон түүнээс олон үйлдвэрлэл, үйлчилгээний салбартай томоохон компаниудын үйл ажиллагаа

 • D. Аль болох олон улс оронтой харилцан ашигтай байдлаар гадаад худалдаа, харилцаагаа өргөжүүлэн явуулах үйл ажиллагаа

Оноо: 1

Гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт гэдэг ойлголтыг аль өгөгдөл нь зөв илэрхийлэх вэ?

 • А. Улс орнуудтай тогтоосон худалдааны харилцааг зохицуулах зорилгоор төрөөс хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээний нийлбэр цогц үйл ажиллагаа

 • В. Бүтээгдэхүүн экспортлохын оронд гадаадад үйлдвэрлэлээ байгуулах эсвэл худалдан авах үйл ажиллагаа

 • С. Гадаад орнуудад хоёр болон түүнээс олон үйлдвэрлэл, үйлчилгээний салбартай томоохон компаниудын үйл ажиллагаа

 • D. Аль болох олон улс оронтой харилцан ашигтай байдлаар гадаад худалдаа, харилцаагаа өргөжүүлэн явуулах үйл ажиллагаа

Оноо: 1

Үндэстэн дамнасан корпарци гэдэг ойлголтыг аль өгөгдөл нь зөв илэрхийлж байна вэ?

 • А. Улс орнуудтай тогтоосон худалдааны харилцааг зохицуулах зорилгоор төрөөс хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээний нийлбэр цогц үйл ажиллагаа

 • В. Бүтээгдэхүүн экспортлохын оронд гадаадад үйлдвэрлэлээ байгуулах эсвэл худалдан авах үйл ажиллагаа

 • С. Гадаад орнуудад хоёр болон түүнээс олон үйлдвэрлэл, үйлчилгээний салбартай томоохон компаниудын үйл ажиллагаа

 • D. Аль болох олон улс оронтой харилцан ашигтай байдлаар гадаад худалдаа, харилцаагаа өргөжүүлэн явуулах үйл ажиллагаа

Оноо: 1

Нээлттэй эдийн засгийн бодлого гэдэг ойлголтыг аль өгөгдөл нь зөв илэрхийлэх вэ?

 • А. Улс орнуудтай тогтоосон худалдааны харилцааг зохицуулах зорилгоор төрөөс хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээний нийлбэр цогц үйл ажиллагаа

 • В. Бүтээгдэхүүн экспортлохын оронд гадаадад үйлдвэрлэлээ байгуулах эсвэл худалдан авах үйл ажиллагаа

 • С. Гадаад орнуудад хоёр болон түүнээс олон үйлдвэрлэл, үйлчилгээний салбартай томоохон компаниудын үйл ажиллагаа

 • D. Аль болох олон улс оронтой харилцан ашигтай байдлаар гадаад худалдаа, харилцаагаа өргөжүүлэн явуулах үйл ажиллагаа

Оноо: 1

Эдгээрээс аль нь Ж.Кейнсийн үзэл санаанд хамаарахгүй вэ?

 • А. Зах зээлийн тогтолцоо нь эдийн засгийн уналтаас өөрийгөө аварч үл чадна

 • В. Төрийн оролцоотойгоор нийт эрэлтийг нэмэгдүүлэх замаар эдийн засагт зохицуулалт хийх нь үр ашигтай.

 • С. Зах зээлийн харилцаа нь “үл үзэгдэгч гар”-ын онолын дагуу явагдвал илүү үр дүнд хүрнэ.

 • D. Нийт эрэлтийг нэмэгдүүлэхдээ төрийн худалдан авалтын зардлыг аль болох чухалд үзэх хэрэгтэй.

Нийт: 942