• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Дараах зургаас x-ийн утгыг олоорой.

 • A. 150o

 • B. 120o

 • C. 100o

 • D. 130o

Оноо: 1

Зургаас x-ийн утгыг олоорой.

 • A. 146o       

 • B. 108o       

 • C. 126o                

 • D. 130o

Оноо: 1

Гүдгэр зөв олон өнцөгтийн нэг өнцөг нь 144o бол олон өнцөгтийн оройн тоог олоорой.

 • A. 9                   

 • B. 14          

 • C. 15                

 • D. 10

Оноо: 1

Гүдгэр зөв олон өнцөгтийн нэг өнцөг нь150o бол олон өнцөгтийн оройн тоог олоорой.

 • A. 12  

 • B. 16             

 • C. 15               

 • D. 14

Оноо: 1

Дараах зургаас x-ийн утгыг олоорой.

 • A. 53o   

 • B. 43o             

 • C. 86o        

 • D. 68.5o

Оноо: 1

Дараах зургаас x-ийн утгыг олоорой.

 • A. 50o               

 • B. 52o               

 • C. 104o                 

 • D. 64o

Оноо: 1

Гүдгэр 12 өнцөгт хэдэн диагональтай вэ?

 • A. 54      

 • B. 60

 • C. 66

 • D. 45

Оноо: 1

Гүдгэр 14 өнцөгт хэдэн диагональтай вэ?

 • A. 84

 • B. 66 

 • C. 77               

 • D. 91

Оноо: 1

Зургаас x-ийн утгыг олоорой.

 • A. 70o               

 • B. 100o        

 • C. 110o          

 • D. 140o

Оноо: 1

Зургаас x-ийн утгыг олоорой.

 • A. 105o    

 • B. 115o               

 • C. 110o                

 • D. 145o

Оноо: 1

Адил хажуут гурвалжны суурийн нэг өнцөг40o бол оройнөнцгийг олоорой.

 • A. 80o   

 • B. 100o    

 • C. 120o     

 • D. 140o    

Оноо: 1

Адил хажуут гурвалжны суурийн нэгөнцөг 30o бол оройн өнцгийг олоорой.

 • A. 60o      

 • B. 90o    

 • C. 100o    

 • D. 120o    

Оноо: 1

Зургаас x-ийн утгыг олоорой.

 • A. 48o     

 • B. 52o   

 • C. 96o    

 • D. 132o

Оноо: 1

Зургаас x-ийн утгыг олоорой

 • A. 45o

 • B. 51o          

 • C. 102o          

 • D. 128o

Оноо: 1

Зургаас x-ийн утгыг олоорой.

 • A. 56o       

 • B. 78o          

 • C. 124o          

 • D. 156o

Оноо: 1

Зургаас x-ийн утгыг олоорой.

 • A. 120o

 • B. 80o 

 • C. 40o              

 • D. 140o

Оноо: 1

Дараах зургаас x-ийн утгыг олоорой.

 • A. 42o   

 • B. 58o          

 • C. 122o                 

 • D. 158o

Оноо: 1

Зургаас x-ийн утгыг олоорой.

 • A. 155o

 • B. 65o

 • C. 130o               

 • D. 85o

Оноо: 1

Зургаас x-ийн утгыг олоорой. (a ба b шулуунууд параллел)

 • A. 116o

 • B. 64o         

 • C. 128o   

 • D.  86o

Оноо: 1

Дараах зургаас x-ийн утгыг олоорой (a ба bшулуунууд параллел).

 • A. 36o          

 • B. 44o            

 • C. 72o               

 • D. 144o

Нийт: 1030