Даалгаврын сангийн систем

 • Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Дараах зургаас x-ийн утгыг олоорой.

 • a). 50o

 • b). 75o

 • c). 100o

 • d). 130o

Оноо: 1

Дараах зургаас x-ийн утгыг олоорой.

 • a). 54o

 • b). 108o

 • c). 126o

 • d). 130o

Оноо: 1

Гүдгэр зөв олон өнцөгтийн нэг өнцөг нь 144o бол олон өнцөгтийн оройн тоог олоорой.

 • a). 9

 • b). 14

 • c). 15

 • d). 10

Оноо: 1

Гүдгэр зөв олон өнцөгтийн нэг өнцөг нь150o бол олон өнцөгтийн оройн тоог олоорой.

 • a). 12

 • b). 16

 • c). 15

 • d). 14

Оноо: 1

Дараах зургаас x-ийн утгыг олоорой

 • a). 53o

 • b). 43o

 • c). 86o

 • d). 137o

Оноо: 1

Дараах зургаас x-ийн утгыг олоорой.

 • a). 50o

 • b). 52o

 • c). 104o

 • d). 128o

Оноо: 1

Гүдгэр 12 өнцөгт хэдэн диагональтай вэ?

 • a). 54

 • b). 66

 • c). 36

 • d). 45

Оноо: 1

Гүдгэр 14 өнцөгт хэдэн диагональтай вэ?

 • a). 44

 • b). 66

 • c). 77

 • d). 55

Оноо: 1

Дараах зургаас x-ийн утгыг олоорой.

 • a). 30o

 • b). 40o

 • c). 110o

 • d). 140o

Оноо: 1

Дараах зургаас x-ийн утгыг олоорой.

 • a). 105o

 • b). 115o

 • c). 110o

 • d). 145o

Оноо: 1

Адил хажуут гурвалжны оройн өнцөг 100o бол суурийн өнцгийг олоорой.

 • a). 45o ; 35o

 • b). 40o ; 40o

 • c ). 50o ; 30o

 • d). 30o ; 50o

Оноо: 1

Адил хажуут гурвалжны оройн өнцөг 120o бол суурийн өнцгийг олоорой.

 • a). 25o ; 35o

 • b). 45o ; 15o

 • c). 50o ; 10o

 • d). 30o ; 30o

Оноо: 1

Дараах зургаас x-ийн утгыг олоорой.

 • a). 48o

 • b). 52o

 • c). 96o

 • d). 132o

Оноо: 1

Дараах зургаас x-ийн утгыг олоорой

 • a). 45o

 • b). 51o

 • c). 102o

 • d). 128o

Оноо: 1

Дараах зургаас x-ийн утгыг олоорой.

 • a). 124o

 • b). 56o

 • c). 78o

 • d). 156o

Оноо: 1

Дараах зургаас x-ийн утгыг олоорой.

 • a). 120o

 • b). 80o

 • c). 40o

 • d). 140o

Оноо: 1

Дараах зургаас x-ийн утгыг олоорой.

 • a). 52o

 • b). 58o

 • c). 122o

 • d). 158o

Оноо: 1

Дараах зургаас x-ийн утгыг олоорой.

 • a). 155o

 • b). 65o

 • c). 130o

 • d). 85o

Оноо: 1

Дараах зургаас x-ийн утгыг олоорой. (a ба b шулуунууд параллель )

 • a). 116o

 • b). 64o

 • c). 128o

 • d). 86o

Оноо: 1

Дараах зургаас x-ийн утгыг олоорой.(a ба b шулуунууд параллель)

 • a). 36o

 • b). 72o

 • c). 144o

 • d). 180o

Нийт: 1010