Даалгаврын сангийн систем

 • Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Дараах ухагдахуун үгнүүдээс аль нь энергийн нэгж вэ?

 • A. Энерги

 • B. Жоуль

 • C. Динамометр

 • D. Цуурай

Оноо: 1

Нүүрс шатах үед энергийн аль хувирал явагддаг вэ?

 • А. Гэрлийн энерги дулааны энергид

 • B. Химийн энерги дулааны энергид

 • C. Дотоод энерги механик энергид

 • D. Потенциал энерги кинетик энергид

Оноо: 1

Мод шатах үед энергийн аль хувирал явагддаг вэ?

 • А. Гэрлийн энерги дулааны энергид

 • B. Потенциал энерги кинетик энергид

 • C. Дотоод энерги потенциал энергид

 • D. Химийн энерги дулааны энергид

Оноо: 1

Унаж байгаа биеийн хувьд энергийн аль хувирал явагдах вэ?

 • А. Потенциал энерги дулааны энергид

 • B. Потенциал энерги кинетик энергид

 • C. Дотоод энерги потенциал энергид

 • D. Химийн энерги дулааны энергид

Оноо: 1

Өөдөө шидэгдэн хөдөлж буй биеийн хувьд энергийн аль хувирал явагдах вэ?

 • А. Потенциал энерги дулааны энергид

 • B. Потенциал энерги кинетик энергид

 • C. Дотоод энерги потенциал энергид

 • D. Кинетик энерги потенциал энергид

Оноо: 1

Биеийн унах агшинд кинетик энерги хамгийн их байдаг. Унасны дараа кинетик энерги алга болох уу? Эсвэл хувирах уу?

 • А. Кинетик энерги дулааны энергид

 • B. Потенциал энерги кинетик энергид

 • C. Дотоод энерги потенциал энергид

 • D. Алга болно

Оноо: 1

Аль нь энергийн нэгжүүд вэ?

 • А. Жоуль,Ватт

 • B. Ватт,калори

 • C. Жоуль,калори

 • D. Жоуль,Паскаль

Оноо: 1

Индүү ямар энергийг ямар энергид хувиргагч вэ?

 • А. Цахилгаан энергийг дулааны энергид

 • B. Потенциал энергийг кинетик энергид

 • C. Дотоод энергиийг потенциал энергид

 • D. Дулааны энергийг цахилгаан энергид

Оноо: 1

Плитка ямар энергийг ямар энергид хувиргагч вэ?

 • А. Цахилгаан энергийг дулааны энергид

 • B. Потенциал энергийг кинетик энергид

 • C. Дотоод энергиийг потенциал энергид

 • D. Дулааны энергийг цахилгаан энергид

Оноо: 1

Ямар энергийг кинетик энерги гэх вэ?

 • А. Харилцан үйлчлэгч биесийн байршлаас хамаарах энерги

 • B. Биеийн хөдөлгөөний улмаас илрэх энерги

 • C. Биеийн температураас хамаарах энерги

 • D. Биеийг деформацлахад үүсэх энерги

Оноо: 1

Ямар энергийг потенциал энерги гэх вэ?

 • А. Харилцан үйлчлэгч биесийн байршлаас хамаарах энерги

 • B. Биеийн хөдөлгөөний улмаас илрэх энерги

 • C. Биеийн температураас хамаарах энерги

 • D. Биеийг деформацлахад үүсэх энерги

Оноо: 1

Ямар энергийг уян харимхайн энерги гэх вэ?

 • А. Харилцан үйлчлэгч биесийн байршлаас хамаарах энерги

 • B. Биеийн хөдөлгөөний улмаас илрэх энерги

 • C. Биеийн температураас хамаарах энерги

 • D. Биеийг деформацлахад үүсэх энерги

Оноо: 1

Температур буурах үед дотоод энерги хэрхэн өөрчлөгдөх вэ?

 • A. дотоод энерги температураас хамаарахгүй

 • B. өөрчлөгдөхгүй

 • C. нэмэгдэнэ

 • D. багасна

Оноо: 1

Температур өсөх үед дотоод энерги хэрхэн өөрчлөгдөх вэ?

 • А. дотоод энерги температураас хамаарахгүй

 • B. өөрчлөгдөхгүй

 • C. нэмэгдэнэ

 • D. багасна

Оноо: 1

Доорх нэгжүүдээс аль нь энергийн нэгж вэ?

 • A. Ватт

 • B. Жоуль

 • C. Вольт

 • D. Кулон

Оноо: 1

Потенциал энерги ямар хэмжигдэхүүнээс шууд хамаарах вэ?

 • A. хурд

 • B. зам

 • C. өндөр

 • D. нягт

Оноо: 1

Биеийн дотоод энергийг ямар ямар аргаар өөрчилж болох вэ?

 • А. Биеийг үрэх замаар

 • B. Дулаан шилжүүлэх

 • C. Биеийн температурыг өөрчлөх

 • D. Бүгд зөв.

Оноо: 1

Уул өөд гүйж яваа хүн ямар энергитэй байх вэ?

 • A. Потенциал энерги

 • B. Кинетик энерги

 • C. Кинетик ба потенциал

 • D. Энерги алга болно

Оноо: 1

Доорх нэгжүүдээс аль нь энергийн нэгж вэ?

 • A. Ватт

 • B. Жоуль

 • C. Вольт

 • D. Паскаль

Оноо: 1

Энерги нэг хэлбэрээс нөгөө хэлбэрт хувирах үед энергийн хэмжээ хэрхэн өөрчлөгдөх вэ?

 • A. ихсэнэ

 • B. багасна

 • C. Хадгалагдана

 • D. устаж үгүй болно

Нийт: 1104