• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Бодисыг бүрдүүлж буй жижиг хэсгүүдийн хооронд хүчтэй таталцах хүч үйлчилдэг учраас жижиг хэсгүүд орон зайд ойр ойрхон, тодорхой эмх цэгцтэй байрлана.

Энэ мэдээлэлд тохирох бодисын төлвийг сонгоно уу.

 • A. Хатуу

 • B. Шингэн

 • C. Хий

 • D. Аморф

Оноо: 1

Бодисыг бүрдүүлж буй жижиг хэсгүүд нь хоорондоо ойрхон байрлаж, шилжин хөдөлдөгзай багатай тул шахагдахгүй.

Энэ мэдээлэлд тохирох бодисын төлвийг сонгоно уу.

 • A. Хатуу

 • B. Шингэн

 • C. Хий

 • D. Холимог

Оноо: 1

Кино, концертын үед утаа гаргахад ашигладаг хуурай мөс нь хатуу төлөвт байгаа нүүрсхүчлийн хий юм. Энэ нь тасалгаанд шингэн төлөвт шилжилгүйгээр шууд хийн төлөвт шилждэг бодис юм. Энэ төлвийн шилжилтийн нэрийг сонгоно уу.

 • A. Конденсаци

 • B. Хайлах

 • C. Уурших

 • D. Сублимаци

Оноо: 1

Үзэгдлүүдээс хуурай нэрэгдэх үзэгдлийн жишээг сонгоно уу.

 • A. Хүйтэн савны гадаргууд усан дуслууд үүсэх 

 • B. Бороо орох

 • C. Концертын үед хуурай мөс ашиглан утаа гаргах

 • D. Шүүдэр буух

Оноо: 1

Бодис хатуу төлвөөс шингэн төлөв рүү шилжихдээ тодорхой хэмжээний энергийг шингээж буй тул . . .C . . . нь . . . . . .H . . . процесс, харин шингэн төлвөөс хатуу төлөвт шилжихдээ өөрөөсөө тодорхой хэмжээний энергийг орчинд алдах тул . . . E. . . нь . . . . . M. . . . процесс юм.

С, Н, Е, М гэсэн үсгүүдэд харгалзах түлхүүр үгийг зөв харгалзуулсан хариултыг сонгоно уу.

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

Оноо: 1

Хийн температур тогтмол үед хийн эзэлхүүнийг . . . . . . . . . . . . . . . савны хананы нэгж талбайг мөргөж буй жижиг хэсгийн тоо олон болох тул сав доторх хийн даралт . . . . . . .

Мэдээллийг гүйцээх хоёр үгийг зөв илэрхийлсэн хариултыг сонгоно уу.

 • A. ихэсгэхэд, ихэсдэг

 • B. ихэсгэхэд, багасдаг

 • C. багасгахад, багасдаг

 • D. багасгахад, ихэсдэг

Оноо: 1

Үүл үүсгэж буй усан дуслууд томорсоор жингээ даахгүй газарт буухыг бороо гэж нэрлэдэг. Явагдаж буй үзэгдэлд бодисын төлвийн ямар шилжилт явагдсан бэ?

 • A. Хайлах

 • B. Конденсаци

 • C. Хуурай нэрэгдэх

 • D. Уурших

Оноо: 1

Цас, бороо орох нь энергийн ямар өөрчлөлт болох вэ?

 • A. Уурших

 • B. Эндотерм

 • C. Экзотерм

 • D. Хайлах

Оноо: 1

Бодисыг бүрдүүлж буй молекулуудын мөргөлдөлтөөр үүссэн эмх замбараагүй хөдөлгөөнийг . . . . . . . гэнэ.

Өгүүлбэрийг гүйцээх түлхүүр үгийг сонгоно уу.

 • A. Химийн урвал

 • B. Диффуз

 • C. Броуны хөдөлгөөн

 • D. Уусах

Оноо: 1

Хоёр буюу түүнээс дээш бодисын жижиг хэсгүүдийн эмх замбараагүй хөдөлгөөний дүнд хоорондоо холилдон тархах үзэгдлийг . . . . . гэнэ.

Өгүүлбэрийг гүйцээх түлхүүр үгийг сонгоно уу.

 • A. Химийн урвал

 • B. Диффуз

 • C. Броуны хөдөлгөөн

 • D. Талсжих

Оноо: 1

Диффузын жишээ аль нь вэ?

 • A. Асгарсан сүүг гал тогооны алчуурт шингээж авах

 • B. Дулаан өрөөнд зайрмаг хайлах

 • C. Салхи үлээхэд цэцгийн тоос унах

 • D. Тасалгаанд хоолны үнэр тархах

Оноо: 1

Дараах өгөгдлүүдээс аль нь диффузийн жишээ биш вэ?

 • A. Сүүг алчуурт шингээх

 • B. Утаа агаарт тархах

 • C. Цай хандлах

 • D. Хүж уугих

Оноо: 1

Диффузийн хурдад нөлөөлөх хүчин зүйлсийн талаарх дараах мэдээллүүдээс зөвийг нь сонгоно уу.

 • A. Жижиг хэсгийн масс багасахад түүний хөдөлгөөний хурд буурах тул диффузийн хурд буурдаг.

 • B. Диффузийн хурд жижиг хэсгийн хэмжээнээс урвуу хамааралтай.

 • C. Жижиг хэсгийн хэмжээ томрохын хэрээр уусгагч дотор түүний хөдөлгөөний хурд ихсэх учраас диффузийн хурд нэмэгддэг.

 • D. Температур ихсэхийн хэрээр жижиг хэсгийн кинетик энерги буурах учраас диффузийн хурд нэмэгддэг.

Оноо: 1

Диффузийн хурдад нөлөөлөх хүчин зүйлсийн талаарх дараах мэдээллүүдээс зөвийг нь сонгоно уу.

 • A. Температур ихсэхийн хэрээр жижиг хэсгийн кинетик энерги нэмэгдэх учраас диффузийн хурд нэмэгддэг.

 • B. Диффузийн хурд жижиг хэсгийн хэмжээнээс шууд хамааралтай.

 • C. Хатуу бодис бүхэл том байх тусам уусгагчтай шүргэлцэх гадаргуу их учраас диффузийн хурд их байна.

 • D. Шингэнд диффуз бага концентрацтайгаас их концентрацтай руу тархаж явагдана.

Оноо: 1

Диффузийн онцлог шинжийн тухай дараах мэдээллүүдээс зөвийг нь сонгоно уу.

 • A. Диффузээр жижиг хэсгүүд их концентрацтай мужаас бага концентрацтай муж руу аяндаа шилждэг.

 • B. Диффузийн дүнд шингэний хэсгүүд дэх уусмалын концентраци ялгаатай болно.

 • C. Хатуу, шингэн, хийн гэсэн бүх төлөвт диффуз адил хурдтай явагдана.

 • D. Шингэн дэх диффуз нь хий дэх диффузээс хурдан явагдана.

Оноо: 1

Шингэний эзэлхүүнийг хэмжихэд ашигладаг 3 багажны зураг өгөгджээ.

Багажуудыг зөв нэрлэсэн хариултыг сонгоно уу.

Оноо: 1

Багш танд 50 см3 уусмалын массыг хэмжих даалгавар өгчээ. Массыг шууд хэмжих техникийг сонгоно уу.

 • A. Жинг тэглээд цагийн шилээ тавиад тэглэнэ. Дараа нь 50 см3 уусмалаа хийгээд жинлэнэ.

 • B. Жинг тэглээд шилэн аягаа тавиад тэглэнэ. Дараа нь 50 см3 уусмалаа хийгээд жинлэнэ.

 • C. Жинг тэглээд цагийн шилээ тавиад жинлэнэ. Дараа нь 50 см3 уусмалаа хийгээд жинлэнэ.

 • D. Жинг тэглээд шилэн аягаа тавиад жинлэнэ. Дараа нь 50 см3 уусмалаа хийгээд жинлэнэ.

Оноо: 1

Хүснэгтэд химийн туршилтын шил сав өгсөн байна.

Шил сав тус бүрийг зөв нэрлэсэн эгнээг сонгоно уу.

 • A. A

 • B. B

 • C. C

 • D. D

Оноо: 1

Химийн туршилтад хэрэглэгддэг дараах шил сав, тэдгээрийн зориулалтууд өгөгджээ.

a. Бодисыг холих, халаах

b. Бодисыг шүүх, юүлэх

c. Шингэний эзлэхүүнийг хэмжих

d. Шингэний эзлэхүүнийг илүү нарийн хэмжих

Шил сав тус бүрийг зориулалттай нь зөв харгалзуулна уу.

 • A. 1b, 2c, 3d, 4a

 • B. 1a, 2c, 3d, 4b

 • C. 1b, 2d, 3c, 4a

 • D. 1a, 2d, 3c, 4b

Оноо: 1

Химийн лабораторид шингэн бодисын эзлэхүүнийг нарийн хэмжих зориулалтаар ашигладаг шил савын нэрийг сонгоно уу.

 • A. Шилэн аяга

 • B. Шувтан колбо

 • C. Хэмжээст цилиндр

 • D. Хуруу шил

Нийт: 775