Даалгаврын сангийн систем

 • Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

[1.8]=?

 • A. 0

 • В. 1

 • С. 2

 • D. 8

Оноо: 1

[-2.4]=?

 • A. 0

 • В. −1

 • С. −2

 • D.−3

Оноо: 1

{2.7}=?

 • A. 0.3

 • В. 0.7

 • С. 2

 • D. 3

Оноо: 1

{-2.7}=?

 • A. −3

 • В.−0.7

 • С. 0.3

 • D. 0.7

Оноо: 1

\sqrt{35}\approx 5.9160....Тооны ойролцоо утгыг 0.1 нарийвчлалтай дутагдалтай дөхөлтийг ол.

 • A. 5.9

 • В.5.92

 • С. 6

 • D. 6.1

Оноо: 1

\sqrt{3}=1.73205............ тооны ойролцоо утгыг 0.01 нарийвчлалтай илүүдэлтэй дөхөлтийг ол.

 • A. 1.74

 • В.1.72

 • С. 1.7

 • D. 2

Оноо: 1

\sqrt{2}ба \sqrt{3} тооны хооронд үл орших рациональ тоог ол.

 • A. 1.3

 • В. 1.5

 • С.1.6

 • D.1.7

Оноо: 1

\left | e-3 \right |= ?

 • A.e−3

 • В. 3−e

 • С. e+3

 • D. –e−3

Оноо: 1

\left | -2+\pi \right |=?

 • A. \pi-2

 • В. \pi+2

 • С. 2-\pi

 • D. -\pi-2

Оноо: 1

Координатын эх дээр төвтэй, нэгж радиустай тойрог абсцисс тэнхлэгийг A(1,0) цэгээр, ординат тэнхлэгийг F(0,1) цэгээр огтолно. O төвтэй, AB нумын хэмжээ\alpha байхаар B цэгийг нэгж тойрог дээр авсан байна. (Зураг)

Аль хэрчим sin\alpha -г илэрхийлэх вэ?

 • A. OB

 • B. OC

 • C. OD

 • D. AE

Оноо: 2

2+4+6.......+98+100 нийлбэрийг ол.

 • A.2550

 • В. 5100

 • С. 5050

 • D. 10100

Оноо: 1

Координатын эх дээр төвтэй, нэгж радиустай тойрог дээрх B(cos\alpha, sin\alpha) цэгийг зурагт харуулав.

Аль тэнцэтгэл бишүүд гарцаагүй үнэн бэ?

 • A. sin\alpha >0, cos\alpha >0

 • B. sin\alpha >0, cos\alpha <0

 • C. sin\alpha <0, cos\alpha <0

 • D. sin\alpha <0, cos\alpha >0

Оноо: 1

Координатын эх дээр төвтэй, нэгж радиустай тойрог дээрх B(cos\alpha, sin\alpha) цэгийг зурагт харуулав.

Хэрэв cos\alpha = –0.8 бол sin\alpha-ийн утгыг зургаас ойролцоогоор ол.

 • A. -0.6

 • B. 0.6

 • C. ±0.6

 • D. -0.8

 • E. 0.8

Оноо: 1

1-2+3-4+5-6...99-100 нийлбэрийг ол.

 • A.-50

 • В.(-1)50

 • С. 50

 • D. −100

Оноо: 1

120 ба 54 тоонуудын ХИЕХ ол.

 • А.27

 • B.18

 • C.9

 • D. 6

Оноо: 1

1 радиан өнцгийг градусаар илэрхийлэх бол яаж бодох вэ?

 • A. \frac{180^{\circ}}{\pi}

 • B. \frac{\pi}{180^{\circ}}

 • C. \frac{\pi}{360^{\circ}}

 • D. \frac{360^{\circ}}{\pi}

Оноо: 1

Дараах тоонуудын аль нь 1-ээс өөр 5 хуваагчтай вэ?

 • A. 8

 • B. 12

 • C. 6

 • D. 7

Оноо: 1

1° өнцгийг радианаар илэрхийлэх бол яаж бодох вэ?

 • A. 180°/\pi

 • B. \pi/180°

 • C. \pi/360°

 • D. 360°/\pi

Оноо: 1

150 000 000 тоог стандарт хэлбэрт бич.

 • A. 15x107

 • B. 1.5x108

 • C. 150x106

 • D. 0.15x109

Оноо: 1

Хэрэв sin\alpha=\frac{16}{65} бол cos\alpha=-\frac{63}{65} -тай тэнцүү байж болох уу?

 • A. \frac{63}{65} тоо гарахгүй.

 • B. Зөвхөн нэмэх тэмдэгтэй байж болно

 • C. Байж болохгүй.

 • D. Байж болно.

Нийт: 1152