Даалгаврын сангийн систем

 • Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Эсийн зургийг ажиглан “2” тоогоор тэмдэглэсэн эрхтэнцэрийн үүргийг олно уу. • A. Хамгаалах

 • B. Уураг нийлэгжүүлэх

 • C. Энерги үүсгэх

 • D. Шүүрэл ялгаруулах

Оноо: 1

Эсийн зургийг ажиглан “4” тоогоор тэмдэглэсэн эрхтэнцэрийн үүргийг олно уу.

 • A. Хамгаалах

 • B. Уураг нийлэгжүүлэх

 • C. Сонгон нэвтрүүлэх

 • D. Шүүрэл ялгаруулах

Оноо: 1

Эсийн зургийг ажиглан “5” тоогоор тэмдэглэсэн эрхтэнцэрийн үүргийг олно уу.


 • A. Хамгаалах

 • B. Уураг нийлэгжүүлэх

 • C. Лизосом үүсгэх

 • D. Сонгон нэвтрүүлэх

Оноо: 1

Эсийн зургийг ажиглан “3” тоогоор тэмдэглэсэн эрхтэнцэрийн үүргийг олно уу.
 • A. Хамгаалах

 • B. Уураг нийлэгжүүлэх

 • C. Химийн урвал явуулах

 • D. Сонгон нэвтрүүлэх

Оноо: 1

Энзим ямар үүрэгтэй бодис вэ?

 • A. Биеийн дулааныг тогтмол байлгах

 • B. Зохицуулах

 • C. Бүтээн байгуулах

 • D. Хурдасгуур

Оноо: 1

Даавар ямар үүрэгтэй бодис вэ?

 • A. Биеийн дулааныг тогтмол байлгах

 • B. Хурдасгуур

 • C. Бүтээн байгуулах

 • D. Зохицуулах

Оноо: 1

Инсулин ямар үүрэгтэй бодис вэ?

 • A. Биеийн дулааныг тогтмол байлгах

 • B. Зохицуулах

 • C. Бүтээн байгуулах

 • D. Хурдасгуур

Оноо: 1

Глюкагон ямар үүрэгтэй бодис вэ? • A. Биеийн дулааныг тогтмол байлгах

 • B. Зохицуулах

 • C. Бүтээн байгуулах

 • D. Хурдасгуур

Оноо: 1

Бат хоолондоо 50 гр пүнтүүз хийн иджээ. Пүнтүүз исэлдэж задрахад хэдий хэмжээний энерги ялгарахыг тооцоолно уу. / 1гр нүүрс ус задрахад 16,7 кж энерги үүснэ/

 • A. 16,7 кж

 • B. 800 кж

 • C. 835 кж

 • D. 50 кж

Оноо: 1

Солонго хоолондоо 30 гр пүнтүүз хийн иджээ. Пүнтүүз исэлдэж задрахад хэдий хэмжээний энерги ялгарахыг тооцоолно уу. / 1гр нүүрс ус задрахад 16,7 кж энерги үүснэ/

 • A. 16,7 кж

 • B. 800 кж

 • C. 501 кж

 • D. 30 кж

Оноо: 1

Хэрлэн өглөө цайндаа чанасан 50 гр том өндөг иджээ. 1ш том өндөг 6 гр уураг агуулдаг бол хэдий хэмжээний энерги ялгарахыг тооцоолно уу. / 1гр уураг задрахад 16,7 кж энерги үүснэ/

 • A. 16,7 кж

 • B. 100,2 кж

 • C. 101 кж

 • D. 835 кж

Оноо: 1

Мөрөн өглөө цайндаа“Мишээл” зүссэн талхнаас 2 зүсэм талх дангаар нь иджээ. 1 зүсэм талх 13 гр нүүрс ус агуулдаг бол хэдий хэмжээний энерги авахыг тооцоолно уу. / 1гр нүүрс ус задрахад 16,7 кж энерги үүснэ/

 • A. 16,7 кж

 • B. 434,2 кж

 • C. 217,1 кж

 • D. 33,4 кж

Оноо: 1

Нойр булчирхайн шүүсэнд байх трипсин нь ямар химийн холбоог таньж задлах вэ?

 • A. Гликозид холбоо

 • B. Устөрөгчийн холбоо

 • C.Пептид холбоо

 • D. Эфирийн холбоо

Оноо: 1

Ходоодны шүүсэнд байх пепсин нь ямар химийн холбоог таньж задлах вэ?

 • A. Гликозид холбоо

 • B. Устөрөгчийн холбоо

 • C.Пептид холбоо

 • D. Эфирийн холбоо

Оноо: 1

Нойр булчирхайн шүүсэнд байх липаза нь ямар химийн холбоог таньж задлах вэ?

 • A. Гликозид холбоо

 • B. Устөрөгчийн холбоо

 • C.Пептид холбоо

 • D. Эфирийн холбоо

Оноо: 1

Нойр булчирхайн шүүсэнд байх амилаза нь ямар химийн холбоог таньж задлах вэ?

 • A. Гликозид холбоо

 • B. Устөрөгчийн холбоо

 • C.Пептид холбоо

 • D. Эфирийн холбоо

Оноо: 1

Эсийн мембраны зургийг ажиглаад “3” бүтцийг нэрлэнэ үү.


 • A. Захын уураг

 • B. Төвийн уураг

 • C. Липидийн хоймсон давхраа

 • D. Нүүрс ус

Оноо: 1

Эсийн мембраны зургийг ажиглаад “1” бүтцийг нэрлэнэ үү. • A. Захын уураг

 • B. Төвийн уураг

 • C. Липидийн хоймсон давхраа

 • D. Нүүрс ус

Оноо: 1

Эсийн мембраны зургийг ажиглаад “2” бүтцийг нэрлэнэ үү.
 • A. Захын уураг

 • B. Төвийн уураг

 • C. Липидийн хоймсон давхраа

 • D. Нүүрс ус

Оноо: 1

Эсийн мембраны зургийг ажиглаад “4” бүтцийг нэрлэнэ үү.
 • A. Захын уураг

 • B. Төвийн уураг

 • C. Липидийн хоймсон давхраа

 • D. Нүүрс ус

Нийт: 1104