• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Эсийн зургийг ажиглан “3” дугаараар тэмдэглэсэн эрхтэнцрийн үүргийг олно уу. • A. Эсийг хамгаалах       

 • B. Уураг нийлэгжүүлэх            

 •  C. Энерги үүсгэх     

 • D. Шүүрэл ялгаруулах

Оноо: 1

Эсийн зургийг ажиглан “4” дугаараар тэмдэглэсэн эрхтэнцрийн үүргийг олно уу.

 • A. эсэд энерги үүсгэх

 • B. хэрэгцээт уураг нийлэгжүүлэх          

 • C. удамшлын мэдээлэл хадгалах

 • D. энзим агуулсан шүүрэл ялгаруулах

Оноо: 1

Эсийн зургийг ажиглан “5” дугаараар тэмдэглэсэн эрхтэнцрийн үүргийг олно уу.


 • A. эсийг хамгаалах 

 • B. уураг нийлэгжүүлэх 

 • C. лизосом үүсгэх   

 • D. рибосом үүсгэх

Оноо: 1

Амьтны эсийн зургийг ажиглан “4” тоогоор тэмдэглэсэн эрхтэнцэрийн үүргийг олно уу.
 • A. Эсийг хамгаалах       

 • B. Уураг нийлэгжүүлэх 

 • C. Дотоод орчин болох

 • D. Сонгон нэвтрүүлэх

Оноо: 1

Энзимийн үүргийг тодорхойлно уу.

 • A. Биеийн дулааныг хадгалах

 • B. Дотоод орчныг хэвийн хадгалах

 • C. Бүтээн байгуулах

 • D. Бодисын солилцоог хурдасгах

Оноо: 1

Даавар ямар үүрэгтэй бодис вэ?

 • A. Дулаан тогтворжуулах

 • B. Хурдасгуур

 • C. Бүтээн байгуулах

 • D. Зохицуулах

Оноо: 1

Инсулин ямар үүрэгтэй даавар болохыг тодорхойлно уу.

 • A.Дулааныг хадгалах

 • B. Сахарыг зохицуулах  

 • C. Бүтээн байгуулах

 • D. Бодисын солилцоог хурдасгах

Оноо: 1

Гликагон ямар үүрэгтэй бодис вэ? • A. Дулааныг хадгалах

 • B. Зохицуулах     

 • C. Бүтээн байгуулах

 • D. Хурдасгуур

Оноо: 1

Бүх цусны судасны хананд байх эдүүдийг сонгоно уу.

1. коллаген

2. уян ширхэглэг

3. дотоод давхраа

4. гөлгөр булчин

 • A. 1, 2, 3, 4                     

 • B.  1, 2 ,4           3

 • C.  2, 3                      

 • D. 3

Оноо: 1

Ургамлын навчны аль хэсгээс ус хамгийн их ууршдаг вэ?

 • A. кутикул                                            

 • B. амсрын эс            

 • C.  хөвсгөр мезофилл эс               

 • D. ксилем

Оноо: 1

Нэг сурагч өглөө цайндаа чанасан 5шөндөг иджээ. 1ш өндөг 6 гр уураг агуулдаг бол хэдий хэмжээний энерги ялгарахыг тооцоолно уу. / 1гр уураг задрахад 17,6кж энерги үүснэ/

 • A. 16,7 кж

 • B. 100,2 кж

 • C.  101 кж

 • D. 528 кж

Оноо: 1

Уургийн нийлэгжилтийн үед рибосом дээрх зэрэгцээ амин хүчлүүд ямар холбоогоор холбогддог вэ?

 • A. дисульфидын гүүр              

 • B.  устөрөгчийн холбоо

 • C.  ионы холбоо                               

 • D. пептидын холбоо

Оноо: 1

Нойр булчирхайн шүүсэнд байх трипсин энзим нь ямар химийн холбоог таньж задлах вэ?

 • A. Гликозидын холбоо

 • B. Устөрөгчийн  холбоо

 • C.Пептидын холбоо

 • D. Эфирийн холбоо

Оноо: 1

Ходоодны шүүсэнд байх пепсин энзим нь ямар химийн холбоог таньж задлах вэ?

 • A. Гликозидын холбоо

 • B. Устөрөгчийн  холбоо

 • C.Пептидын холбоо

 • D. Эфирийн холбоо

Оноо: 1

Нойр булчирхайн шүүсэнд байх липаза энзим нь ямар химийн холбоог таньж задлах вэ?

 • A. Гликозидын холбоо

 • B. Устөрөгчийн  холбоо

 • C.Пептидын холбоо

 •  D. Эфирийн холбоо

Оноо: 1

Нойр булчирхайн шүүсэнд байх амилаза энзим нь ямар химийн холбоог таньж задлах вэ?

 • A. Гликозидын холбоо

 • B. Устөрөгчийн  холбоо

 • C.Пептидын холбоо

 • D. Эфирийн холбоо

Оноо: 1

Зөөгч болон сувган уураг ашиглахгүйгээр эсийн гадаргуугийн мембран дундуур шууд нэвтэрч чадах бодисуудыг сонгоно уу.

1. СО2

2. Са2+ ба Nа+

3. H2O


 • A. 1, 2     

 • В. 1, 3

 • С. 2, 3

 • D. 2

Оноо: 1

Эсийн мембраны зургийг ажиглаад “B” дугаартай бүтцийг нэрлэнэ үү. • A. Захын уураг

 • B. Интеграл уураг

 • C. Гликолипид

 • D. Гликопротейн

Оноо: 1

Эсийн мембраны зургийг ажиглаад “D” дугаартай бүтцийг нэрлэнэ үү.
 • A. Захын уураг

 • B. Интеграл уураг

 • C. Липидийн хос давхраа

 • D. Нүүрс ус

Оноо: 1

Эсийн мембраны зургийг ажиглаад “G”дугаартайбүтцийг нэрлэнэ үү.
 • A. Захын уураг

 • B. Интеграл уураг

 • C. Липидийн хос давхраа

 • D. Нүүрс ус

Нийт: 1165