• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Дараах ухагдахуун үгнүүдээс аль нь энергийн нэгж вэ?

 • A. Энерги 

 • B. Жоуль

 • C. Динамометр

 • D. Цуурай

Оноо: 1

Нүүрс шатах үед энергийн аль хувирал явагддаг вэ?

 • А. Гэрлийн энерги дулааны энергид  

 • B. Химийн энерги дулааны энергид

 • C. Дотоод энерги механик энергид   

 • D. Потенциал энерги кинетик энергид

Оноо: 1

Мод шатах үед энергийн аль хувирал явагддаг вэ?

 • А. Гэрлийн энерги дулааны энергид   

 • B. Потенциал энерги кинетик энергид

 • C. Дотоод энерги потенциал энергид  

 • D. Химийн энерги дулааны энергид

Оноо: 1

Унаж байгаа биеийн хувьд энергийн аль хувирал явагдах вэ?

 • А. Потенциал энерги дулааны энергид

 • B. Потенциал энерги кинетик энергид

 • C. Дотоод энерги потенциал энергид

 • D. Химийн энерги дулааны энергид

Оноо: 1

Өөдөө шидэгдэн хөдөлж буй биеийн хувьд энергийн аль хувирал явагдах вэ?

 • А. Потенциал энерги дулааны энергид

 • B. Потенциал энерги кинетик энергид

 • C. Дотоод  энерги потенциал энергид

 • D. Кинетик энерги потенциал энергид

Оноо: 1

Биеийн унах агшинд кинетик энерги хамгийн их байдаг. Унасны дараа кинетик энерги алга болох уу? Эсвэл хувирах уу?

 • А. Кинетик энерги дулааны энергид 

 • B. Потенциал энерги кинетик энергид

 • C. Дотоод  энерги потенциал энергид

 • D. Алга болно

Оноо: 1

Аль нь энергийн нэгжүүд вэ?

 • А. Жоуль, ватт

 • B. Ватт, калори

 • C. Жоуль, калори  

 • D. Жоуль, паскаль

Оноо: 1

Индүү ямар энергийг ямар энергид хувиргагч вэ?

 • А. Цахилгаан энергийг дулааны энергид

 • B. Потенциал энергийг кинетик энергид

 • C. Дотоод энергиийг потенциал энергид

 • D. Дулааны энергийг цахилгаан энергид   

Оноо: 1

Плитка ямар энергийг ямар энергид хувиргагч вэ?

 • А. Цахилгаан энергийг дулааны энергид

 • B. Потенциал энергийг кинетик энергид

 • C. Дотоод энергиийг потенциал энергид

 • D. Дулааны энергийг цахилгаан энергид

Оноо: 1

Ямар энергийг кинетик энерги гэх вэ?

 • А. Харилцан үйлчлэгч биесийн байршлаас хамаарах энерги  

 • B. Биеийн хөдөлгөөний улмаас илрэх энерги 

 • C. Биеийн температураас хамаарах энерги

 • D. Биеийг деформацлахад үүсэх энерги

Оноо: 1

Ямар энергийг потенциал энерги гэх вэ?

 • А. Харилцан үйлчлэгч биесийн байршлаас хамаарах энерги

 • B. Биеийн хөдөлгөөний улмаас илрэх энерги  

 • C. Биеийн температураас хамаарах энерги

 • D. Биеийг деформацлахад үүсэх энерги

Оноо: 1

Ямар энергийг уян харимхайн энерги гэх вэ?

 • А. Харилцан үйлчлэгч биесийн байршлаас хамаарах энерги 

 • B. Биеийн хөдөлгөөний улмаас илрэх энерги

 • C. Биеийн температураас хамаарах энерги   

 • D. Биеийг деформацлахад үүсэх энерги

Оноо: 1

Дотоод энерги буурахад температур хэрхэн өөрчлөгдөх вэ?

 • A. Дотоод энерги  температураас хамаарахгүй

 • B. Өөрчлөгдөхгүй 

 • C. Нэмэгдэнэ

 • D. Багасна

Оноо: 1

Дотоод энерги ихсэхэд температур хэрхэн өөрчлөгдөх вэ?

 • А. Дотоод энерги температураас хамаарахгүй

 • B. Өөрчлөгдөхгүй 

 • C. Нэмэгдэнэ 

 • D. Багасна

Оноо: 1

Доорх нэгжүүдээс аль нь энергийн нэгж вэ?

 • A. Ватт 

 • B. Жоуль

 • C. Вольт

 • D. Кулон   

Оноо: 1

Потенциал энерги ямар хэмжигдэхүүнээс шууд хамаарах вэ?

 • A. Хурд

 • B. Зам  

 • C. Өндөр

 • D. Нягт

Оноо: 1

Биеийн дотоод энергийгямар аргаар өөрчилж болох вэ?

 • А. Биеийг үрэх замаар

 • B. Дулаан шилжүүлэх

 • C. Биеийн температурыг өөрчлөх

 • D. Бүгд зөв

Оноо: 1

Уул өөд гүйж яваа хүн ямар энергитэй байх вэ?

 • A. Потенциал энерги

 • B. Кинетик энерги  

 • C. Кинетик ба потенциал 

 • D. Энерги нь алга болно  

Оноо: 1

Доорх нэгжүүдээс аль нь энергийн нэгж вэ?

 • A. Ватт 

 • B. Жоуль   

 • C. Вольт   

 • D. Паскаль

Оноо: 1

Энерги нэг хэлбэрээс нөгөө хэлбэрт хувирах үед энергийн хэмжээ хэрхэн өөрчлөгдөх вэ?

 • A. Ихсэнэ  

 • B. Багасна 

 • C. Хадгалагдана 

 • D. Устаж үгүй болно          

Нийт: 1108