• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1
 1. Өдөр солигдох шугам хэдэн градусын уртрагаар дайрдаг вэ
 • A 00 

   

 •  

  B 900 

   

 • C 1800 

   

 • D 3600

Оноо: 1

1:500 000 гэсэн тоон масштабыг 5 дахин том масштаб болгоно уу?

 • A 1: 100 000   

 • B 1: 450 000 

 • C 1: 550 000    

 • D 1:2 500 000    

Оноо: 1
 1. Аливаа үзэгдэл юмсыг газарзүйн зурагт дүрслэхдээ тоо, дүрс тэмдэг, элдэв зураас, өнгө будгийг төлөөлүүлэн хэрэглэдэг. Үүнийг газарзүйнзургийн.................гэнэ.
 • A масштаб

 • B тусгаг

 • C таних тэмдэг

 • D ерөнхийлөл

Оноо: 1
 1. Газарзүйн зураг, график болон босоо зүсэлт дээр ямарваа нэгэн тэнцүү утгыг холбон зурсан шугам байдаг. Ижил дулааныг холбосон шугамыг юу гэж нэрлэдэг вэ?
 • A Изобар

 • B Изотерм

 • C Изогипс

 • D Изокол

Оноо: 1
 1. Анхны голдож нь аль улсын ямар хотыг дайран өнгөрдөг вэ?
 • A Франц, Парис

 • B Швед, Стокольм

 • C Их Британи, Лондон

 • D Испани, Мадрид

Оноо: 1

Анхны голдож ба экваторын шугам ямар тив, ямар далайг дайрдаг вэ?

 • A Европ тив, Атлантын далай

 • B Африк тив, Номхон далай

 • C Европ тив, Номхон далай

 • D Африк тив, Атлантын далай

Оноо: 1
 1. Хамгийн урт зэргэд аль нь вэ?
 • A Экватор - 00

 • B Мэлхийн зам - х.ө 23.50

 • C Матрын зам - ө.ө 23.50

 •  D Хойд туйл - х.ө 900

Оноо: 1
 1. Дэлхийн гадаргыг бүхэлд нь, эсвэл хэсэг газрыг тусгай таних тэмдэг, математикийн тодорхой аргын тусламжтайгаар хавтгай дээр багасган буулгасан дүрслэлийг ...................гэнэ.
 • A газарзүйн зураг

 • B газарзүйн тусгаг

 • C газарзүйн масштаб

 • D газарзүйн гажилт

Оноо: 1

1: 2 500 000 масштабтай зурагт 1 см талбай нь газар дээрх ямар хэмжээтэй газрыг илэрхийлэх вэ?

 • A 1 см-т 20 км

 • B 1 см-т 25 км

 • C 1 см-т 30 км

 • D 1 см-т 35 км

Оноо: 1

Тив нүүх онолыг анх аль улсын хэн гэдэг эрдэмтэн дэвшүүлсэн бэ?

 • A Англи-Э. Зюсс

 • B Герман- А.Вегенер

 • C Орос- В. Белоусов

 • D Англи- Ф. Бекон

Оноо: 1
 1. Дараах зурагт ямар тивийг харуулсан байна вэ?

 •  a Ази

 •  b Африк

 • c  Австрали

 • d Америк

Оноо: 1

1: 6 000 000 масштабтай зурагт нэгэн гол 4 см урт зурагдсан бол голын урт хэдэн км вэ?

 • A 24 км

 • B 60 км

 • C 140 км

 • D 240 км

Оноо: 1
 1. Дараах зурагт 3-ын тоогоор ямар тусгагийн төрлийг дүрсэлсэн байна вэ?

 • A Конус тусгаг

 • B Цилиндрийн тусгаг

 • C Азимутын тусгаг

 • D Синусойд тусгаг

Оноо: 1
 1. Цэгийн оронд тохирох үгийг сонгоорой. .........................дундад өргөрөг гэнэ.
 • A Экватораас хойш урагш 300-ын өргөргийг

 • B Хойд өмнөд хагасын 300-600-ын өргөргийг

 • C 450-ын өргөргийг

 • D 600-аас дээш өргөргийг

Оноо: 1
 1. Дараах зурагт юуг харуулсан байна вэ?

 • A Уртраг

 • B Өргөрөг

 • C Зэргэд

 • D Экватор

Оноо: 1

1: 12 000 000 –ын тоон масштабыг нэрлэсэн масштаб болгон бичсэн зөв хувилбарыг сонгоно уу?

 • A 1 см-т 12 км

 • B 1 см-т 120 км

 • C 1 см-т 1200 км

 • D 1 см-т 12000 км

Оноо: 1

Дараах ойлголтуудыг зөв харгалзуулсан хэсгийг сонгоно уу?

 1. Матрын зам а. Туйлаас ижил зайд дэлхийг бүсэлсэн хамгийн урт шугам
 2. Экватор б. Нарны гэрэл дэлхийн гадаргад тусаагүй үе
 3. Шөнө в. Өмнөд өргөрөгийн 23.50 –ыг дайрсан шугам

 • A 1в, 2а, 3б

 • B 1а, 2б, 3в

 • C 1б, 2в, 3а

 • D 1а, 2в, 3б

Оноо: 1
 1. Экватортай зэрэгцээ татсан шугамыг ................гэнэ.
 • A Зэргэд

 • B Голдож

 • C Уртраг

 • D Туйл

Оноо: 1

Тусгагийн төрлөөс хамааран газарзүйн зураг дээр эх газар ба далайн хэлбэр, хэмжээ нь бодит байдлаасаа өөрчлөгдөн янз бүрээр дүрслэгдэхийг................гэнэ.

 • A Газарзүйн зургийн гажилт

 • B Зураг дүрслэлийн арга

 • C Газарзүйн зургийн таних тэмдэг

 • D Газарзүйн зургийн масштаб

Оноо: 1

Азимут өнцөг гэдэг нь хойд зүгээс цагийн зүүний дагуу хэмжсэн өнцгийг хэлэх бөгөөд 900 өнцөг аль зүгийг заах вэ?

 • A Баруун

 • B Зүүн

 • C Хойд

 • D Өмнө

Нийт: 1034