Даалгаврын сангийн систем

 • Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

"Булчин" хүний биеийн жингийн хэдэн хувийг эзэлдэг вэ?

 • A. 30-39 хувь

 • B. 40-50 хувь

 • C. 51-59 хувь

 • D. 60-аас их хувийг

Оноо: 1

Дараах өгөгдлөөс “дотоод араг” ястай амьтны нэрийг сонгоно уу.

 • A. арслан

 • B. дун

 • C. эмгэн хумс

 • D. царцаа

Оноо: 1

Хүний гарын ясны хэсэгт аль нь хамаардаггүй вэ?

 • A. бугалга

 • B. сарвуу

 • C. бугуй

 • D. шуу

Оноо: 1

Амьд биес амьдарч буй орчиндоо хэрхэн дасан зохицдог вэ?

 • A. биеийн онцлог, зан үйл

 • B. биеийн онцлог, хоол тэжээл

 • C. зан үйл, хоол тэжээл

 • D. хоол тэжээл, өнгөөр

Оноо: 1

Хамгийн удаан хугацаанд задарч хөрсөнд шингэдэг хог хаягдлын нэрийг сонгоно уу.

 • A.ногооны хальс

 • B. тамхи

 • C. цаас

 • D. хагархай шил

Оноо: 1

Грамматика. Лексика.

Это ................ дом.

 • А.мой

 • B. моя

 • C.моё

 • D.мои

Оноо: 1

Грамматика. Лексика.

Я живу в этом .......... .

 • А. дом

 • B.дома

 • C.доме

 • D. домом

Оноо: 1

Грамматика. Лексика.

Наш дом находится около ........................ .

 • А. магазин

 • B. магазина

 • C. магазины

 • D. в магазине

Оноо: 1

После уроков я иду ............... .

 • А.дом

 • B.дома

 • C.домой

 • D. дому

Оноо: 1

Обедаю я .................. .

 • А. дом

 • B. дома

 • C. домой

 • D. к дому

Оноо: 1

Я живу в квартире номер .............. .

 • А. один

 • B. одна

 • C. одни

 • D. одного

Оноо: 1

................ квартира двухкомнатная.

 • А. наш

 • B. наша

 • C. наше

 • D. наши

Оноо: 1

.................... светло и уютно.

 • А. квартира

 • B. в квартире

 • C. в квартиру

 • D. с квартирой

Оноо: 1

В большой .................... стоит шкаф.

 • А.комната

 • B.комнате

 • C.комнату

 • D. комнаты

Оноо: 1

Салхиар тархдаг ургамлын үр ямар байдаг вэ?

 • A. өргөс хатгууртай

 • B. үс, хатгууртай

 • C. өргөс, хялгастай

 • D. үс, хялгастай

Оноо: 1

Цэцэгт ургамлын үржлийн эрхтний нэрийг сонгоно уу.

 • A. иш

 • B. навч

 • C. үндэс

 • D. цэцэг

Оноо: 1

Жимс ямар үүрэгтэй вэ?

 • A. үр боловсрох

 • B. үр тархах

 • C. үр хамгаалах

 • D. үр шингэх

Оноо: 1

Ямар шавьжийг бүрэн хувирамтгай шавьж гэдэг вэ?

 • A. 2 үе шатыг дамждаг

 • B. 3 үе шатыг дамждаг

 • C. 4 үе шатыг дамждаг

 • D. 2-3 үе шатыг дамждаг

Оноо: 1

Цөөн өндөг төрүүлдэг шувуу, олон өндөг төрүүлдэг мэлхийнээс ямар ялгаатай вэ?

 • A. үүр засаж, өндгөө дардаггүй

 • B. үүр засаж, өндгөө дардаг

 • C. үүр засдаггүй, өндгөө дардаг

 • D. үүр засдаггүй, өндгөө дардаггүй

Оноо: 1

Гүрвэлийн амьдралын орчинг сонгоно уу.

 • A. говь, цөл

 • B. ойт хээр

 • C. ус, намгархаг газар

 • D. хээр тал

Нийт: 15508