• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Зурагт пүршний суналт үйлчилсэн хүчнээс хэрхэн хамаарсныг үзүүлжээ. Пүрш тус бүрд ижил хэмжээний хүч үйлчилсэн бол аль пүршний хат их вэ?

 • A. 1  

 • B. 2    

 • C. 3   

 • D. Бүгд ижил

Оноо: 1

Имплантаци явагдахүржлийн эрхтнийг сонгоно уу.

 • A. Умай

 • B. Умайн гуурсан хоолой

 • C. Үтрээ

 • D. Өндгөвч

Оноо: 1

Компани хэлбэрээр зохион байгуулагдсан аж ахуйн нэгжүүдийн ашгийг хэн хүртдэг вэ?

 • А. Өмчлөгч эзэн

 • В. Гишүүд

 • С. Удирдлагууд

 • D.Хувьцаа эзэмшигчид

Оноо: 1

Эволюцийн судалгаа хийсэн сурагч эволюцийн зам болон тэдгээрийн жишээг харгалзуулан бичжээ. Сурагчийн бичсэн зүйлийг ажиглан зөв харгалзуулсан эсэхийг шалган тэмдэглэнэ үү.

 • А. 1b, 2c, 3a

 • B. 1c, 2a, 3b    

 • C. 1a, 2b, 3c 

 • D. 1c, 2b, 3a   

Оноо: 1

Зорчигчхот дотор таксаар явахдаа юуны хөлс төлдөг вэ?

 • A. Туулсан замын хөлс  

 • B. Байрлалын өөрчлөлт буюу шилжилтийн хөлс

 • C. Жолоочийн ажлын хөлс 

 • D. Зарцуулсан нийт хугацааны хөлс

Оноо: 1

Аль бие цахилгаан тусгаарлагч болох вэ?

 • A. 1                                                                    

 • B. 2                                            

 • C. 3                                                                   

 • D. 4

Оноо: 1

Our English textbook consists________six modules.

 • A. of

 • B. for

 • C. with

 • D.by

Оноо: 1

Нэг хүний эзэмшлийн аж ахуйн нэгжийн алдагдлыг хэн хүлээдэг вэ?

 • А. Өмчлөгч эзэн

 • В. Гишүүд

 • С. Удирдлагууд

 • D.Хувьцаа эзэмшигчид

Оноо: 1

Умайн гуурсан хоолойн үүрэг юу вэ?

 • A. Өндгөн эс боловсруулах

 • B. Эр бэлгийн эс боловсруулах

 • C. Өндгөн эсийг умай руу шилжүүлэх

 • D. Ураг бэхлэх

Оноо: 1

Хүү 40 см өндрөөс бөмбөгийг эгц доошоо унагав. Бөмбөг шалнаас эгц дээш ойж 30 см өндөрт очиход хүү барьж авав. Бөмбөгний шилжилтийг тодорхойлно уу.

 • A. 10 см доош

 • B. 30 см дээш

 • C. 70 см  

 • D. 10 см дээш

Оноо: 1

Зурагтдамжуулагчаар гүйх цахилгаан гүйдлийн хүчхүчдэлээс хамаарах хамаарлыг үзүүлжээ. Дамжуулагчийн эсэргүүцлийг тодорхойлно уу?

 • A. 4 Ом   

 • B. 400 Ом   

 • C. 4 кОм 

 • D. 0.25 Ом

Оноо: 1

Mongolia is famous ________beautiful nature.

 • A.with   

 • B.from

 • C.for  

 • D.by

Оноо: 2

Correct order. Write the sentence into the correct order.

everyday, the team, practices,

Оноо: 1

Эволюцийн судалгаа хийсэн сурагч эволюцийн зам болон тэдгээрийн жишээг харгалзуулан бичжээ. Сурагчийн бичсэн зүйлийг ажиглан зөв харгалзуулсан эсэхийг шалган тэмдэглэнэ үү.

 • А. 1b, 2c, 3a  

 • B. 1c, 2a, 3b

 • C. 1a, 2b, 3c

 • D. 1c, 2b, 3a   

Оноо: 1

Аж ахуйн нэгжийн тогтмол зардалын онцлог юу вэ?

 • А. Үйлдвэрлэлийн хэмжээнээс шууд хамаардаг

 • В. Үйлдвэрлэлийн хэмжээнээс үл хамааран гардаг

 • С. Шууд ба бусад зардлын нийлбэр байдаг

 • D. Гадаад зардлаас дотоод зардлыг хассантай тэнцүү

Оноо: 1

Гурвалжны дотоод өнцгүүд нь 2∶3∶5 гэсэн харьцаатай. Гурвалжны бага өнцгийн гадаад өнцгийг ол.

 • A. 36°   

 • B. 144°            

 • C. 54°            

 • D. 126°

Оноо: 1

Умайн гуурсан хоолойд имплантаци явагдахыг юу гэж нэрлэдэг вэ?

 • A. Хэвийн жирэмслэлт

 • B. Савны гадуурх жирэмслэлт

 • C. Эхэс ховхрох

 • D. Хүй орооцолдох

Оноо: 1

Зураг дээр материал цэгийн шилжилтийг харуулав. 0Х тэнхлэг дээр шилжилтийн векторын проекцийг тодорхойлно уу.

 • A. 3 м     

 •  B. 4 м 

 • C. 5 м     

 • D. 6 м

Оноо: 1

Менежментийн үүргүүдийн зөв дарааллыг тэмдэглэнэ үү.

 • А. Хяналт, зохион байгуулалт, төлөвлөлт, идэвхжүүлэлт

 • В. Зохион байгуулалт, төлөвлөлт, идэвхжүүлэлт, хяналт   

 • С. Төлөвлөлт, зохион байгуулалт, идэвхжүүлэлт, хяналт

 • D. Төлөвлөлт, идэвхжүүлэлт, зохион байгуулалт, хяналт

Оноо: 1

I’m allergic ________all types of nuts so I never eat any of them.

 • A.in

 • B.into

 • C.to

 • D.for

Нийт: 16693