• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Дамжуулагчаар 12 секундын турш 60 Kл цэнэг урсан өнгөрчээ. Гүйдлийн хүчийг олно уу.

 • A. 5 А      

 • B. 10 А  

 • C. 48 A  

 • D. 50 А

Оноо: 1

Шингэнийг хэмждэг нэгж аль нь вэ?

 • A. Километр                                                          

 • B. Килограмм                               

 •  C. Метр                                                               

 •  D. Литр 

Оноо: 1

Эволюцийн судалгаа хийсэн сурагч эволюцийн зам болон тэдгээрийн жишээг харгалзуулан бичжээ. Сурагчийн бичсэн зүйлийг ажиглан зөв харгалзуулсан эсэхийг шалган тэмдэглэнэ үү.


 • А. 1b, 2c, 3a

 • B. 1c, 2a, 3b

 • C. 1a, 2b, 3c 

 • D. 1c, 2b, 3a  

Оноо: 1

Нисдэг тэрэг баруун зүгт 400 км нисээд, эргэж урд зүгт 300 км нисэв. Түүний явсан замыг тодорхойлно уу.

 • A. 100 км    

 • B. 350 км 

 • C. 500 км 

 •  D. 700 км

Оноо: 1

Барилга, зам гүүр, эд хогшил, түүхий эд бэлэн мөнгийг эдийн засгийн шинжлэх ухаанд хэрхэн тодорхойлдог вэ?

 • А. Газар

 • В. Хөдөлмөр

 • С. Капитал

 • D. Үйлдвэр

Оноо: 1

Умайгаас доош үргэлжлэн байрлаххэсгийн нэрийг сонгоно уу.

 • A. Умайн гуурсан хоолой

 • B. Үтрээ

 • C. Шээсний сүв

 • D. Бэлгийн бага уруул

Оноо: 1

Гурвалжны дотоод өнцгүүд нь 4∶7∶7 гэсэн харьцаатай. Гурвалжны бага өнцгийн гадаад өнцгийг ол.

 • A. 126° 

 • B. 112°           

 • C. 168°            

 • D. 140°

Оноо: 1

Мөсийг халаахад шингэн төлөвт шилжинэ. Энэ үзэгдлийг ............. гэнэ.

 • A. хөлдөх                                                           

 • B. царцах                                      

 • C. хайлах                                                             

 • D. уурших 

Оноо: 1

Зах зээлийн эдийн засгийн давуу талд аль нь орохгүй вэ?

 • А. Хөдөлмөрийн бүтээмж тааруу

 • В. Чөлөөт үйлдвэрлэлийг дэмждэг

 • С. Хувийн өмчийг зөвшөөрдөг

 • D. Өрсөлдөөнт харилцааг дэмждэг

Оноо: 1

\sqrt{2}+\frac{4}{\sqrt{2}}=?

 • A.3\sqrt{2}                    

 • В. \sqrt{2}        

 • С. \sqrt{2}+2        

 • D.2

Оноо: 1

Материал цэгийн хөдөлгөөний тэгшитгэл x=15t+2t2 . Материал цэгийн хурдатгалыг тодорхойлно уу.

 • A. 1 м/с2 

 • B. 2 м/с2  

 • C. 4 м/с2 

 • D. 15 м/с2       

Оноо: 1

Эволюцийн дэвшлийн замуудыг жишээтэй нь зөв харгалзуулсан хувилбарыг сонгоно уу.

 • А. 1b, 2c, 3a   

 • B. 1c, 2a, 3b        

 • C. 1a, 2b, 3c

 • D. 1c, 2b, 3a

Оноо: 1

Үр хөврөл хаана хүүхэд болон хөгждөг вэ?

 • A. Өндгөвч

 • B. Үтрээ

 • C. Умай

 • D. Ихэс

Оноо: 1

Дамжуулагчаар 15 секундын турш 60 Kл цэнэг урсан өнгөрчээ. Гүйдлийн хүчийг олно уу.

 • A. 4 А

 • B. 10 А

 • С. 45 А

 • D. 15 А

Оноо: 1

Гурвалжны нэг дотоод өнцөг нь 50°, нөгөө хоёр өнцгийнх нь ялгавар 10°байв. Гурвалжны ихдотоод өнцөгтэй нь хамар байх гадаад өнцгийн хэмжээг ол.

 • A. 120°     

 • B. 100°

 • C. 110°

 • D. 130°

Оноо: 1

Эдийн засгийн шинжлэх ухааны судлах зүйлийг өргөн хүрээгээр тодорхойлно уу.

 • А. Хязгааргүй хэрэгцээг хязгаарлагдмал нөөцөөр хэрхэн хангах тухай

 • В. Хязгаарлагдмал хэрэгцээг хязгааргүй нөөцөөр хэрхэн хангах тухай

 • С. Юу үйлдвэрлэх, яаж үйлдвэрлэх, хэнд үйлдвэрлэх тухай асуудал

 • D. Үйлдвэрлэл, хуваарилах, хэрэглэх, арилжах, солилцох харилцаа

Оноо: 1

Шингэнийг буцалтал нь үргэлжлүүлэн халаахад хийд шилжинэ. Үүнийг .................... гэнэ.

 • A. хөлдөх                                                               

 • B. царцах                                    

 • C. хайлах                                                              

 • D. уурших 

Оноо: 1

Бөмбөг зурагт үзүүлсэн гадаргаар жигд хурдаар өнхөрч байгаа бол аль цэгт биеийн жин их байх вэ?

 • A. 1   

 • B. 2         

 • C. 3

 • D. Бүгд ижил

Оноо: 1

Our clients are satisfied ______the restaurant service.

 • A.against

 • B.with

 • C.for

 • D.to

Оноо: 1

Өндгөн эс хаана үүсдэгвэ?

 • A. Өндгөвч

 • B. Үтрээ

 • C. Умай

 • D. Умайн гуурсан хоолой

Нийт: 16693