• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Эдийн засгийн үйл ажиллагааг тодорхойлно уу.

 • А. Хязгааргүй хэрэгцээг хязгаарлагдмал нөөцөөр хэрхэн хангах тухай

 • В. Хязгаарлагдмал хэрэгцээг хязгааргүй нөөцөөр хэрхэн хангах тухай

 • С. Юу үйлдвэрлэх, яаж үйлдвэрлэх, хэнд үйлдвэрлэх тухай асуудал

 • D. Үйлдвэрлэл, хуваарилах, хэрэглэх, арилжах, солилцох харилцаа

Оноо: 1

Гурвалжны нэг дотоод өнцөг нь 60°, нөгөө хоёр өнцгийнх нь ялгавар 16°байв.Гурвалжны их дотоод өнцгийнгадаад өнцгийн хэмжээгол.

 • A. 68°

 • B. 112°            

 • C. 128°           

 • D. 120°

Оноо: 1

Байгалийн шалгарлын тухай жишээнүүдийг шалгарлын хэлбэртэй нь зөв тохируулсан сонголтыг олно уу

Шалгарлын хэлбэр Жишээ
1. Тогтворжуулагч А. Дундаж шинж тэмдгээс 2 тийшээ хазайсан бодгалийн тоо нэмэгдэнэ
2. Хөдөлгөгч В. Дундаж шинж тэмдгээс аль нэг тийш хазайсан бодгалийн тоо нэмэгдэнэ
3. Салгагч С. Эрэгчин амьтдын биеийн бүтцэд өөрчлөлт гарах
4. Бэлгийн D. Дундаж шинж тэмдэгтэй бодгалийн тоо толгой нэмэгдэнэ.

 • А.1a2d3c4b

 • В.1d2b3a4c 

 • С. 1c2b3a4d

 • D.1b2c3d4a 

Оноо: 1

Эдийн засгийн шинжлэх ухааныг судалгааны хамрах хүрээгээр хэрхэн ангилдаг вэ?.

 •   А. Хязгааргүй хэрэгцээг хязгаарлагдмал нөөцөөр хэрхэн хангах тухай

 • В. Хязгаарлагдмал хэрэгцээг хязгааргүй нөөцөөр хэрхэн хангах тухай

 •   С. Юу үйлдвэрлэх, яаж үйлдвэрлэх, хэнд үйлдвэрлэх тухай асуудал

 • D. Макро эдийн засгийн ухаан, микро эдийн засгийн ухаан

Оноо: 1

20 секундийн туршдамжуулагчаар 5 А гүйдэл гүйлгэхэд ямар хэмжээний цахилгаан цэнэг шилжих вэ?

 • A. 4 Кл

 • B. 100 Кл

 • C. 10 Кл 

 • D. 0.1 Кл 

Оноо: 1

Хөрсний үе давхаргыг харуулсан зургийг ажиглан, хөрсний хамгийн үржил шимтэй үеийг олоорой.

 • A. A

 • B. B

 • C. C

 • D. O

Оноо: 1

Умайн хана зузаарахад юу нөлөөлдөг вэ?

 • A. Энзим

 • B. Ураг

 • C. Даавар

 • D. Ихэс

Оноо: 8

READING: Read and answer the questions to write full sentences.

An honesty fun camp

Will couldn’t wait for September when school would start. It was early August, and he was at the same summer camp he had been going to for the last five years. His dad went to the camp when he was a boy and loved it, so Will didn’t want to disappoint his dad by telling him that he didn’t even like it. By the middle of August, Will had had more than enough. He had had enough of the horses, enough of the baseball games, enough of the canoeing and enough of the lousy camp food.

He wrote to his mom and asked her if she would pick him up early, but he didn’t want his mom to tell his dad. She responded in a letter which said, “I can’t do that. I am always honest with my dad. If you really want to leave, I will talk to him about it.”

Will was still too worried about disappointing his dad, so he wrote back to his mom that he would stay for the last two weeks and try to make the best of it. He asked his mom if she would make his favorite meal when he got home.

During that last week, Will was looking so forward to the meal his mom would be making that every time he ate a camp meal he imagined he was eating his mom’s cooking. All of sudden, the food didn’t taste as bad.

Will decided to be honest with his camp counselors. He told the head horseback counselor that he wasn’t comfortable with the horse he had been assigned. The counselor asked Will which horse he might feel better riding. Will was then assigned to Misty for the last week, and he started to like horseback riding. Will never liked playing baseball because he didn’t like playing first base. He told the baseball counselor, and the counselor switched him to play catcher. Will started actually like baseball.

As for canoeing, Will always ended up sitting in the bow of the canoe. He told his counselor that he would like to try sitting in the stern. Once he was able to take on the role of the stern paddler, he started to enjoy canoeing because he liked steering the canoe.

When Will’s parents came to pick him up from camp, he said to them in all honesty.

“ This was the best summer at camp ever.” He said to them that he couldn’t wait for next year’s camp, and he might even want to stay for an extra two weeks.

Why would Will’s dad want Will to go to the samecamp he went to as a young boy?

………………………………………………………………………………………………….

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Why Will think his dad would be disappointed if he learned that Will didn’t like the camp?

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Why do you think food started to taste better than Will thought about his mom’s cooking?

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Which horse did Will think he would feel better riding?

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Which end of a canoe is the stern, front or rear?

Дээрх даалгаврын оноо : 1

What was the turning point that helped Will start to like camp?

Дээрх даалгаврын оноо : 1

What couldn’t he wait for?

Дээрх даалгаврын оноо : 1

How long does she want to stay?

Дээрх даалгаврын оноо : 1
Оноо: 1

Адил хажуут гурвалжны хажуу тал 23, периметр нь 71 бол суурийн уртыгол.

 • A. 12              

 • B. 25               

 • C. 23                

 • D. 18

Оноо: 1

We are always proud ______our ancestors.

 • A.by   

 • B.of  

 • C.for 

 •   D.with

Оноо: 1

Эдийн засгийн үндсэн тогтолцоонуудыг нэрлэнэ үү.

 • А. Хязгааргүй хэрэгцээг хязгаарлагдмал нөөцөөр хэрхэн хангах тухай

 • В. Хязгаарлагдмал хэрэгцээг хязгааргүй нөөцөөр хэрхэн хангах тухай

 • С. Юу үйлдвэрлэх, яаж үйлдвэрлэх, хэнд үйлдвэрлэх тухай асуудал

 • D. Уламжлалт, зах зээлийн, төлөвлөгөөт, холимог эдийн засгийн тогтолцоо

Оноо: 1

Биеийг газрын гадаргаас хэвтээ чигт өнцөг үүсгэн шидэв. Газар дээр байгаа ажиглагчийн хувьд бие ямар траектороор хөдлөх вэ?

Оноо: 1

Баялагийн үйлдвэрлэлд гадаад худалдаа тэргүүн зэргийн ач холбогдолтой гэж тайлбарладаг эдийн засгийн ухааны чиглэлийг тэмдэглэнэ үү.

 • А. Меркантализм   

 • В. Физиократ   

 •  С. Сонгодог эдийн засаг 

 •   D. Монетаризм

Оноо: 1

Please, fill in the application form to apply _____a part time job.

 • A.at

 • B.to

 • C.for

 • D. on

Оноо: 1

Адил хажуут гурвалжны хажуу тал 42, периметр нь 124 бол суурийн уртыгол.

 • A. 42      

 • B. 84               

 • C. 44         

 • D. 40

Оноо: 1

The car crashed _______a big tree because of a careless driver.

 • A.at     

 • B.by  

 • C.to  

 • D.into

Оноо: 1

\sqrt{2}\cdot \sqrt[3]{-4}\cdot \sqrt{8}\cdot \sqrt[3]{2} үржвэрийн утгыг ол.

 • А.8                

 • B. 4                 

 • C. −8               

 • D.утгагүй.

Оноо: 1

Шингэнийг хөргөхөд буцаад хатуу төлөвт шилжинэ. Энэ өөрчлөлтийг ........................ гэнэ.

 • A. хөлдөх                                                             

 • B. шингэрэх                                       

 • C. хайлах                                                       

 • D. уурших 

Оноо: 1

Зурагт үзүүлсэн эргэвчийн онцлог шинжийгзөв илэрхийлсэн өгүүлэмж аль нь вэ?
 • А. Үл хөдлөх эргэвч. Хүчний чиглэл ба хэмжээ өөрчилнө

 • В. Үл хөдлөх эргэвч. Хүчний чиглэлийг өөрчилнө, хэмжээ өөрчлөхгүй

 • С. Хөдлөх эргэвч. Хүчний чиглэл өөрчлөхгүй, хэмжээ өөрчилнө

 • D. Хөдлөх эргэвч. Хүчний чиглэл өөрчилнө, хэмжээ өөрчлөхгүй

Оноо: 1

Баялагийн үйлдвэрлэлд хөдөө аж ахуй, газар тариалан тэргүүн зэргийн ач холбогдолтой гэж тайлбарладаг эдийн засгийн ухааны чиглэлийг тэмдэглэнэ үү.

 • А. Меркантализм

 • В. Физиократ

 • С. Сонгодог эдийн засаг

 • D. Монетаризм

Нийт: 16693