• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Адил хажуут гурвалжны суурь нь 17, периметр нь 93 бол хажуу талыг ол.

 • A. 76

 • B. 38                

 • C. 28                

 • D. 59

Оноо: 1

I’m looking ________my niece at the weekend.

 • A.through

 • B.at

 • C.for

 • D.after

Оноо: 1

The police is looking __________the theft near the supermarket.

 • A.about   

 • B.at       

 • C.for  

 • D.up

Оноо: 1

Цөлийн биомын тухай АЛДААТАЙ тодорхойлсныг сонгоорой.

 • A. Жилдээ 250мм ихгүй хур тунадас унадаг

 • B. Ургамал амьтны массаар тачир нутаг

 • C. Ихэвчлэн хүйтэн уур амьсгалтай газар үүснэ

 • D. Нийт газрын гадаргын 30% эзэлнэ

Оноо: 3

Ангийн хананы урт 10 м, өндөр нь 3 м бөгөөд хананы талбайн хэмжээний 6/10- г будав. Хэрэв 1 кв.м талбайг будахад 325 г будаг ордог бол ямар хэмжээтэй будаг орсон бэ?

Оноо: 1

Адил хажуут гурвалжны суурь нь 37, периметр нь 103 бол хажуу талын уртыгол.

 • A. 33             

 • B. 37               

 • C. 40                

 • D. 66

Оноо: 1

She spenta long time in getting________ her illness.

 • A.off

 • B.over

 • C.into

 • D.up

Оноо: 1

Хэлхээгээр 5 Kл цэнэг урсан өнгөрөхөд 60 Ж ажил хийжээ. Цахилгаан хүчдэлийг олно уу.

 • A. 12 В

 • B. 35 В

 • C. 55 В

 • D. 65 B  

Оноо: 1

Let’s hurry up, the sun is going __________.

 • A.from

 • B.down

 • C.out

 • D.off

Оноо: 3

Квадратын талбайн хэмжээ 100см.кв. Энэ квадраттай ижил хүрээний урттай тэгш өнцөгтийн урт ба өргөний зөрүү нь 2 см бол талбай хэд вэ?

Оноо: 1

Гурвалжны талууд 5; 12; 13 бол талбайг олоорой.

 • A. 60               

 • B. 50              

 • C. 40                

 • D. 30

Оноо: 1

The children were brought________by their grandparents.

 • A.under

 • B.by  

 • C.up  

 • D. down

Оноо: 3

Тэгш өнцөгтийн урт ба өргөний нийлбэр 40 см бол хүрээний урт хэд вэ? Квадратын хүрээний урт 80 см бол талбай хэд вэ?

Оноо: 1

Цахилгаан хэлхээн дэх тэмдэглэгээнүүдийгнэрлэнэ үү.

 • A. Хонх, чийдэн, эсэргүүцэл түлхүүр      

 • B. Хонх, түлхүүр, эсэргүүцэл, конденсатор       

 • C. Хонх, гүйдлийн үүсгүүр, эсэргүүцэл, конденсатор

 • D. Хонх, чийдэн, түлхүүр, гүйдлийн үүсгүүр    

Оноо: 1

\frac{18}{4+\sqrt{7}} бутархайн хуваарийг иррационалаас чөлөөл.

 • A.\frac{18}{11}               

 • В.8-2\sqrt{7}      

 • С.8-\sqrt{7}          

 • D.18\left (4- \sqrt{7} \right )

Оноо: 1

You should try to give ________smoking. It’s unhealthy.

 • A.up

 • B.down

 • C.to

 • D.off

Оноо: 1

Зураг дээрээс өндгөн эс боловсруулдаг үржлийн эрхтнийг сонгоно уу.

 • A. A

 • B. B

 • C. C

 • D. D

Оноо: 3

Килограмм бүр нь 5100 төгрөг ба 8000 төгрөгийн үнэтэй хоёр өөр чихэр худалдан авч 131000 төгрөг төлжээ. Хэрэв хоёр өөр чихэрнээс ижил хэмжээтэй авсан бол тус бүрд хэдэн төгрөг төлөх вэ?

Оноо: 1

When you turn _________the light, I will sleep.

 • A.out  

 • B.off  

 • C.down

 • D.up 

Оноо: 1

Ургамлын мужлалтын диаграммыг ажиглан, зүй тогтлыг зөв дүгнэсэн хариуг олоорой

 • A. Чийгийн хэмжээ нэмэгдэхэд экватороос холдож байна

 • B. Чийгийн хэмжээ буурахад туйл руу дөхөж байна

 • C. Уур амьсгал дулаан болох тусам туйлын ургамал зонхилж байна

 • D. Уур амьсгал дулаан болох тусам халуун орны ургамал зонхилж байна

Нийт: 16693