• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 3

Мориор цаг тутам 18 км явав. Хэрэв цаг тутам 24 км явбал хүрэх газраа 30 минутын өмнө очно. Морьтой хүн хэдэн километр явах ёстой байсан бэ?

Оноо: 1

Outside the restaurant, we came _______the singer who won the “Golden microphone.”

 • A.across  

 • B.into

 • C.around

 • D.about

Оноо: 1

А биед 3 хүч үйлчилж байна. Өгөгдсөн гурван хүчний нийлбэр хүч хаашаа чиглэх вэ?

Оноо: 3

Урт нь 12см байх тэгш өнцөгтийн 5 / 8 хэсгийг будсан байв. Будагдсан талбай 45см.кв бол тэгш өнцөгтийн өргөнийг ол.

Оноо: 1

In winter I prefer to put ______the felt slippers at home.

 • A.up

 • B.away

 • C.off

 • D. on

Оноо: 1

Байгалийн шалгарлынжишээг шалгарлынхэлбэртэй нь зөв тохируулсан сонголтыг олно уу.

Шалгарлын хэлбэр Жишээ
1. Тогтворжуулагч А. Дундаж шинж тэмдгээс аль нэг тийшээ хазайсан бодгалийн тоо нэмэгдэнэ
2. Хөдөлгөгч В. Дундаж шинж тэмдгээс 2 тийш хазайсан бодгалийн тоо нэмэгдэнэ
3. Салгагч С. Эрэгчин амьтдын биеийн бүтцэд өөрчлөлт гарах
4. Бэлгийн D. Дундаж шинж тэмдэгтэй бодгалийн тоо толгой нэмэгдэнэ.


 • А.1a2d3c4b 

 • В. 1b2c3d4a 

 • С. 1c2b3a4d    

 • D. 1d2a3b4c

Оноо: 1

Хэрэв \sqrt[3]{n}=0.28 бол\sqrt[3]{\frac{n}{8}} илэрхийллийн утгыг ол.

 • A.0.14                  

 • В. 2.24            

 • С. 17.92          

 • D. 4 \cdot \sqrt[3]{0.28}

Оноо: 1

Зураг дээрээс үр тогтолт явагддаг үржлийн эрхтний хэсгийг сонгоно уу.

 • A. A

 • B. B

 • C. C

 • D. D

Оноо: 1

Гурвалжны талууд 9; 12; 15 бол талбайг олоорой.

 • A. 36                

 • B. 54                

 • C. 45               

 • D. 90

Оноо: 1

Don’t forget to take your books ______to the library on time.

 • A.on

 • B.back

 • C.by

 • D.down

Оноо: 1

Байгалийн шалгарлын талаарх жишээг шалгарлын хэлбэртэй сонгоно уу.

Шалгарлын хэлбэр Жишээ
1. Тогтворжуулагч А. Дундаж сүүлтэй барын тоо толгой нэмэгдэнэ
2. Хөдөлгөгч В. Богино болон урт сүүлтэй барын тоо нэмэгдэнэ
3. Салгагч С. Барын эрэгчин нь харц хараа, том биетэй байдаг
4. Бэлгийн D. Богино сүүлтэй барын тоо толгой нэмэгдэнэ. • А.1a2d3c4b  

 • В. 1b2c3d4a 

 • С. 1c2b3a4d 

 • D. 1а2d3b4c

Оноо: 3

Сумын бүх газрын 0.62 хэсэг нь тариалангийн газар, бусад газрын 0.4 нь нуга юм. Үлдсэн газрын 0.1-ээс бусад газар нь ой бөгөөд ой нь 123.12 га юм. Энэ сумын бүх газрын хэмжээг олоорой.

Оноо: 1

Mongolians don’t like to roll _____the deel sleeves inside.

 • A.from

 • B.up

 • C. back   

 • D. into

Оноо: 1

Ургамалжилтын мужлалын диаграммыг уншиж, А хэсгийг зөвөөр тодорхойлсныг олоорой.

 • A. А хэсгийн хур тунадас 150-200мм

 • B. А хэсгийн хур тунадас 250-450 мм

 • C. А хэсгийн температур 0-15С

 • D. А хэсгийн температур -5-15С

Оноо: 1

Доор өгөгдсөн байгалийн шалгарлын жишээнүүдийг шалгарлын хэлбэртэй тохируулан сонгоно уу.

Шалгарлын хэлбэр Жишээ
1. Тогтворжуулагч А. Дундаж далавчтай болжморын тоо нэмэгдэнэ
2. Хөдөлгөгч В. Богино болон урт далавчтэй болжморын тоо нэмэгдэнэ
3. Салгагч С. Болжморын эрэгчин нь эмэгчнээсээ том биетэй
4. Бэлгийн D. Урт далавчтай болжморын тоо нэмэгдэнэ • А.1a2d3c4b  

 • В. 1b2c3d4a   

 • С. 1c2b3a4d 

 • D. 1а2d3b4c

Оноо: 1

Зураг дээрээс хүүхэд мэндлэх зам болдог үржлийн эрхтнийг сонгоно уу.

 • A. A

 • B. B

 • C. C

 • D. D

Оноо: 1

We put up a tent to keep the rain ________.

 • A.off

 • B.on

 • C.from

 • D.out

Оноо: 1

Зурагт өгсөн гурвалжны талбай 128см2 бол х-ийн утгыг олоорой.

 • A. 8см   

 • B. 16см           

 • C. 10см           

 • D. 24см

Оноо: 1

Эерэг утгатай илэрхийллийг ол.

 • A.\sqrt{2}-\sqrt{3}     

 • В. 2-\sqrt{7}        

 • С.\sqrt[3]{28}-\sqrt[4]{17}              

 • D.\sqrt[4]{15}-\sqrt{15}  

Оноо: 4

Тэгш өнцөгт хэлбэртэй ногооны талбайн урт нь 12 м, өргөн нь 6 м байв. Хэрэв түүний уртыг 2 м-ээр багасгаж, өргөнийг 3 м-ээр ихэсгэхэд талбайн хэмжээ хэдэн хувиар өөрчлөгдөх вэ?

Нийт: 16693