• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Нэгэн эрдэмтэн гарал үүслийн судалгаа хийх явцдаа нэгэн олдвор олджээ. Тухайн олдвор нь 180 см орчим өндөр, 1800 см3 эзэлхүүн бүхий уураг тархитай байв. Эдгээр шинжийг ашиглан тухайн олдвор ямар төрөлд хамаарах вэ?

 • А.     Парапитек

 • В. Австралопитек

 • С. Неандерталь хүн

 • D. Кроманьон хүн

Оноо: 1

You should avoid eating ______ . It’s expensive.

 • A.upon

 • B.around

 • C.out

 • D. along

Оноо: 1

The sumo wrestlers eat a lot to get ______their shape.

 • A.up

 • B.into

 • C.down

 • D.off

Оноо: 1

Ургамалжилтын мужлалын диаграммыг уншиж, Б хэсгийг зөвөөр тодорхойлсныг олоорой.

 • A. Б хэсгийн хур тунадас 150-200мм

 • B. Б хэсгийн хур тунадас 250-450 мм

 • C. Б хэсгийн температур 0-15С

 • D. Б хэсгийн температур -5-15С

Оноо: 1

Утсанд зүүсэн жижиг биеийг хэвтээ тэнхлэгтойруулан эргүүлэв. Утасны 1, 2, 3 аль цэгийн шугаман хурд их байх вэ?

 •  A. 1            

 • B. 2     

 • C. 3  

 • D. Бүгд ижил

Оноо: 3

Квадрат хэлбэртэй газрын нэг талын урт нь 25 м. Түүний нэг талыг нь 5 м-ээр ихэсгэхэд талбайн хэмжээ хэдэн хувиар ихсэх вэ?

Оноо: 1

Судлаач нэгэн олдвор олжээ. Тухайн олдвор нь 120 – 130см өндөр, хавтгай нүүртэй, 530см3 эзэлхүүн бүхий уураг тархитай, 25 - 45 кг жинтэй байв. Энэ олдвор хүний үүслийн ямар төлөөлөгчид хамаарах вэ?

 • А.Парапитек 

 • В. Австралопитек

 • С. Неандерталь хүн

 • D. Кроманьон хүн

Оноо: 1

Зурагт өгсөн гурвалжны талбай 200см2 бол х-ийн утгыг олоорой.

 • A. 14см   

 • B. 35см           

 • C. 10см          

 • D. 20см

Оноо: 1

Судлаач нэгэн олдворыг судлах явцдаа 155 -165см өндөр биетэй, 1300-1600см3 эзэлхүүнтэй уураг тархитай болохыг тодорхойлжээ. Дээрх олдвор хүний үүслийн ямар үеийн төлөөлөгчид хамаарах вэ? .

 • А.     Парапитек

 • В. Австралопитек

 • С. Неандерталь хүн 

 • D. Кроманьон хүн

Оноо: 1

My brother is a very active person. He lives life in the fast lane.

 • A.a life full of activity and excitement  

 • B.a boring life

 • C.a life full of mysteries 

 • D. a life lack of everything

Оноо: 3

Хоорондоо 1200 км зайтай 2 хотоос хоёр автомашин угталцан гараад 8 цагийн дараа уулзжээ. Хэрэв нэг нь 80 км/цаг хурдтай явсан бол нөгөө машины хурдыг ол.

Оноо: 1

ABCD параллелограммын A өнцгийн биссектрис AL нь BC талыг BL=3м; LC=5м урттай хэсгүүдэд хуваажээ. Параллелограммын периметрийг олоорой.

 • A. 20м            

 • B. 22м             

 • C. 24м             

 • D. 26м

Оноо: 1

Зураг дээрээс ураг хөгжих үржлийн эрхтнийг сонгоно уу.

 • A. A

 • B. B

 • C. C

 • D. D

Оноо: 1

Being a coach potato is a bad habit.

 • A.eating too many potatoes         

 • B.feeling lazy but playing a lot

 •  C.spending too much time on sleeping  

 • D. spending too much time on watching TV

Оноо: 1

Судлаач нэгэн олдворыг судлах явцдаа 650 – 1199 см3 эзэлхүүн бүхий уураг тархитай, хойд хөлийн тавхай нумарсан бүтэцтэй,хоёр хөлөөрөө эгц босоо чөлөөтэй явдаг болохыг тодорхойлжээ. Дээрх олдвор хүний үүслийн ямар үеийн төлөөлөгчид хамаарах вэ?

 • А.     Парапитек

 • В. Австралопитек

 • С. Чадварлаг хүн

 • D. Кроманьон хүн

Оноо: 1

Choose the correct answer.

Look at the clouds. It ……....

 • A. will rain 

 • B. rains  

 • C. is going to rain

 • D. is raining

Оноо: 1

Before you start the presentation you need to break the ice.

 • A.Make people arrive on time

 • B. All people should know each other.   

 • C.Make people feel more comfortable

 • D. All people should be registered.

Оноо: 1

ABCD параллелограммын A өнцгийн биссектрис AL нь BC талыг BL=4м; LC=7м урттай хэсгүүдэд хуваажээ. Параллелограммын периметрийг олоорой.

 • A. 28м           

 • B. 26м          

 • C. 30м             

 • D. 25м

Оноо: 1

1980-2010 он хүртэл өлсгөлөнд нэрвэгдсэн хүмүүсийн эзлэх хувьд гарсан өөрчлөлтийг харуулсан графикаас зөв хариуг олоорой.

 • A. 1980 оноос хойш 15 жилийн дотор өлсгөлөн 10 хувиар буурчээ

 • B. 1980 оноос хойш 15 жилийн дотор өлсгөлөн 10 хувиар өссөн байна

 • C. 2000 оноос өлсгөлөн дахин ихэссэн байна

 • D. Өлсгөлөн дэлхий даяар нэмэгдэх хандлагатай байна

Оноо: 1

Хүний эр бэлгийн булчирхай бол ................. юм.

 • A. Өндгөвч

 • B. Төмсөг

 • C. Хуухнаг

 • D. Түрүү булчирхай

Нийт: 16693