• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

a=log_{3}5;b=0.5 ;3^{^{c}}=26 болa, b, c тоонуудыг жиш.

 • A. a< b< c

 • В. c< b< a

 • С. b< a< c

 • D. b< c< a

Оноо: 1

Ароморфозийн замын тухай зөв дүгнэлт аль нь вэ?

 • А.     Жоом зэрэг шавж бүтцээ өөрчлөхгүй өнөөг хүртэл хадгалж байгаа 

 • В. Үр хамгаалах бүтэц үүсгэн жимсээр хамгаалагдсанаар цэцэгт ургамал их тархсан 

 • С. Хануур хорхой хөдөлгөөний эрхтний оронд соруул хөгжсөн 

 • D. Ехидна, нугасан хошуут зэрэг амьтад бүтцээ өөрчлөхгүй амьдарч байна

Оноо: 1

It’s strange, the dog and the cat are like two peas in a pod.

 • A. They're always together

 • B. They look alike. 

 • C. They never get on.  

 • D. They’re never together.

Оноо: 1

Дегенерацийн замын тухай зөв дүгнэлт аль нь вэ?

 • А.     Жоом зэрэг шавж бүтцээ өөрчлөхгүй өнөөг хүртэл хадгалж байгаа 

 • В. Үр хамгаалах бүтэц үүсгэн жимсээр хамгаалагдсанаар цэцэгт ургамал их тархсан

 • С. Хануур хорхой хөдөлгөөний эрхтний оронд соруул хөгжсөн

 • D. Ехидна, нугасан хошуут зэрэг амьтад бүтцээ өөрчлөхгүй амьдарч байна

Оноо: 1

Зуйван дугуй хэлбэртэй, эр бэлгийн хос эрхтэн аль нь вэ?

 • A. Үрийн цэврүү

 • B. Үрэвч

 • C. Түрүү булчирхай

 • D. Төмсөг

Оноо: 1

The students passed the Math exam so they are on cloud nine.

 • A.They are very exhausted

 • B.They are very happy     

 • C.They are very depressed

 • D.They are very sad.

Оноо: 1

Choose the correct answer.

I ……..back before Monday.

 • A. will be   

 • B. will  

 • C. be back

 • D. will have

Оноо: 3

Кубын ирмэг 3.5 дм. Ирмэгийн уртыг 0.5 дм-ээр ихэсгэвэл кубын эзлэхүүн хэрхэн өөрчлөгдөх вэ?

Оноо: 1

Don’t worry. I’ll fix it as long as it's a piece of cake.

 • A.It’s hard    

 • B.It’s complicated  

 • C.It’s cheap. 

 • D.It's easy

Оноо: 1

Зургаас x-ийн утгыг олоорой.

 • A. 120o 

 • B. 200o

 • C. 240o

 • D. 300o

Оноо: 4

Тоосгоны урт 24 см, өргөн нь 12 см, зузаан нь 6 см бол 2500 ширхэг тоосгоны эзлэхүүнийг олж дециметр кубээр илэрхийлээрэй.

Оноо: 1

Хуухнагийн үүрэг юу вэ?

 • A. Төмсгийн температурыг тохируулах

 • B. Даавар ялгаруулах

 • C. Спермийг дамжуулах 

 • D. Үрийн шингэний нэг хэсгийг ялгаруулах

Оноо: 1

I’m proud of your achievement. It’s true that every cloud has a silver lining.

 • A.Good things and bad things happen together.

 • B.Good things come after bad things

 • C. People never learn from bad things.   

 • D. Every thing brings achievement.

Оноо: 1

It’s great to hear from my best friend. It’s really made my day.

 • A.feel anxious

 • B.feel happy

 • C.feel boring

 • D.feel nervous

Оноо: 1

Эр бэлгийн эс үүсэх төмсгийнбүтцийн хэсгийн сонгоно уу.

 • A. Хуухнаг

 • B. Түрүү булчирхай

 • C. Үрийн цэврүү

 • D. Тахир сувганцар

Оноо: 3

Ногооны нэг зооринд 429 т 510 кг , нөгөө зооринд түүний 2/5-тэй тэнцэх хэмжээний төмс хүнсний ногоо байв. Нийт хүнсний ногооны 55% нь төмс байсан бол нийт хэдэн килограмм төмс байсан бэ?

Оноо: 1

Зургаас x-ийн утгыг олоорой.

 • A. 128o              

 • B. 256o           

 • C. 232o   

 • D. 296o

Оноо: 1

The neighbours’ loud music every night is driving me up the wall.

 • A.making boring

 • B.making angry

 • C.making cheerful

 • D. making happy

Оноо: 1

Choose the correct answer.

If you mix red and blue, you ……..purple.

 • A. gets   

 • B. got 

 •  C. will be get     

 • D. get

Оноо: 1

Эр бэлгийн эс хэлбэржин, хадгалагддаг бүтцийн хэсгийг сонгоно уу.

 • A. Төмсөг

 • B. Төмсөгний дайвар

 • C. Түрүү булчирхай

 • D. Үрийн цэврүү

Нийт: 16693