• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Taxi-driving is his bread and butter however he writes good books.

 • A.saving money

 • B.wasting money

 • C.spending money 

 • D.earning money

Оноо: 1

Цахилгаан хэлхээний хүчдэл нь 12 В, түүгээр гүйх гүйдэл нь 0.5 А бол цахилгаан чадлыг ол.

 • A. 6 Вт   

 • B. 60 Вт 

 • C.  \frac{5}{12} Вт

 • D. 0.6  Вт 

Оноо: 2

100 л сүүнээс 4 кг цөцгийн тос гаргадаг бол 5000 л сүүнээс хэдэн килограмм цөцгийн тос гаргах вэ?

Оноо: 1

Choose the opposite to the given word.

I don’t like fruits which are very sweet.

 • A.salty

 • B.sugary

 • C.tasty  

 • D.sour

Оноо: 1

Эрэгтэй хүний шээс дамжуулах хоолой нь ............. үүрэгтэй.

 • A. Зөвхөн шээсийг дамжуулах

 • B. Зөвхөн үрийн шингэнийг дамжуулах

 • C. Шээс болон үрийн шингэнийг ялгаатай үеүдэд дамжуулах

 • D. Шээс болон үрийн шингэний холимгийг дамжуулах

Оноо: 1

Choose the correct answer.

If you put water in the freezer, it ……..ice.

 • A. will become     

 •  B. becomes  

 • C. become  

 • D. became 

Оноо: 1

Зам-хугацааны график өгчээ. Аяллын хугацаанд нийт хэдэн метр зам явсан бэ?

 • А. 140м           

 • В. 130м

 • C. 170м

 • D. 40м

Оноо: 1

Үрийн шингэн гэж юу вэ?

 • A. Эр бэлгийн эс агуулсан шингэн

 • B. Эр бэлгийн эс ялгаруулдаг шингэн

 • C. Өндгөн эс ба ус

 • D. Өндгөн эс ба эр бэлгийн эс агуулсан шингэн

Оноо: 3

Тариаланч 350 га тариалангийн талбайн 7 / 10 –д төмс, үлдсэн талбайд лууван тарьжээ. Хэрэв га тус бүрээс 18 ц төмс, 13 ц лууван хураан авсан бол хураан авсан төмс, луувангаас хэдэн центнерээр их вэ?

Оноо: 1

Хэлхээгээр 4Кл цэнэг урсан өнгөрөхөд 60 Ж ажил хийжээ. Цахилгаанхүчдэлийг олно уу.

 • A. 150 В

 • B. 35 В

 • C. 65 B

 • D. 15 В

Оноо: 1

Choose the correct answer.

If it’s nice and warm, we ……..for a picnic.

 • A. will go 

 •  B. would go  

 • C. go   

 • D. went

Оноо: 1

Зам-хугацааны график өгчээ. Аяллын хугацаанд нийт хэдэн секунд амарсан бэ?

 • A. 30 сек          

 • B. 40 сек     

 • C. 60 сек        

 • D. 10 сек

Оноо: 1

Хөгжиж буй болон хөгжингүй орнуудын хүн амын суваргыг ажиглан, зөв тайлбарласан хариуг олоорой.

 • A. Хөгжингүй орны иргэдийн хүн амд хүүхдийн эзлэх хувь их

 • B. Хөгжиж буй орны иргэдийн хүн амд хүүхдийн эзлэх хувь их

 • C. Хөгжингүй орны иргэдийн хүн амын өсөлт өндөр

 • D. Хөгжингүй орны иргэдийн хүн амын нас баралт өндөр

Оноо: 3

Зургаан өнцөгт тус бүрийн периметр 24 см болно.

а. Зургаан өнцөгтүүдээс бүрдэх дүрсийн периметрийг ол.

б. Уртын хэмжээг метрээр илэрхийлээрэй,.

Оноо: 1

Зурагт үзүүлснээр соронзон зүүнд тогтмол соронзыг ойртуулахад ямар өөрчлөлт гарах вэ?

 • А. Юу ч өөрчлөгдөхгүй

 • B. 90° эргэнэ

 • C. 180° эргэнэ

 • D. 360° эргэнэ

Оноо: 1

Бэлгийн эсийн тухай зөв тодорхойлолтыг сонгоно уу.

 • А. Сперматозоид бол эм бэлгийн гамет 

 • B. Өндгөн эс бол эм бэлгийн гамет

 • C. Өндгөн эс бол эр бэлгийн гамет

 • D. Өндгөн эс бол үр тогтсон зигот

Оноо: 1

Идиоадаптацийн тухай зөв илэрхийлсэн жишээ аль нь вэ?

 • А.     Нүцгэн үрт ургамал боргоцойгоор үрждэг харин далд үрт ургамал жимс ихэнхдээ үүсгэдэг  

 • В. Үр хамгаалах бүтэц үүсгэн жимсээр хамгаалагдсанаар цэцэгт ургамал их тархсан

 • С. Хануур хорхой хөдөлгөөний эрхтний оронд соруул хөгжсөн  

 • D. Ехидна, нугасан хошуут зэрэг амьтад бүтцээ өөрчлөхгүй амьдарч байна

Оноо: 1

(2;1); (1;5); (6;1) цэгүүдэд оройтой гурвалжин ямар гурвалжин бэ?

 • A. Тэгш өнцөгт                    

 • B. Зөв гурвалжин      

 • C. Адил хажуут гурвалжин

 • D. Элдэв талт гурвалжин

Оноо: 1

Choose the opposite to the given word.

I think most Indian food consists of mild curries.

 • A.salty

 • B.spicy   

 • C.bitter

 • D.sour

Оноо: 1

a=log_{3}5;b=2 ;3^{c}=2 болa, b, c тоонуудыг жиш.

 • A. a< b< c

 • B.  c< b< a

 • С.  a< c< b

 • D. c< a< b

Нийт: 16693