• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 3

Адил талт гурвалжин тус бүрийн периметр 36 см болно

а. Дүрсийн эргэн тойрны уртын хэмжээг олоорой

б. Уртын хэмжээг дециметрээр

Оноо: 1

Өндгөн эс хромосомын ........... бүрдэлтэй.

 • A. Гаплоид

 • B. Диплоид

 • C. Триплоид

 • D. Тетраплоид

Оноо: 1

Choose the opposite to the given word.

The book was about warm-hearted people.

 • A.unkind

 • B.unfriendly

 • C.dishonest 

 • D.impolite

Оноо: 1

Choose the opposite to the given word.

Is he working full time? No,____________.

 • A.part time

 • B.no time   

 • C.over time

 • D.half time

Оноо: 1

(–4;1); (2;4); (6;–2) цэгүүдэд оройтойгурвалжин ямар гурвалжин бэ?

 • A. Тэгш өнцөгт   

 • B. Зөв гурвалжин      

 • C. Адил хажуут гурвалжин

 • D. Элдэв талт гурвалжин

Оноо: 1

Choose the correct answer.

If you freeze water, it………….to ice.

 • A. turn 

 • B. turns     

 • C. turned  

 • D. have turned

Оноо: 1

Choose the opposite to the given word.

Would you say the boy’s naughty?

 • A.noisy

 • B.well- behaved

 • C.obedient   

 • D.quiet

Оноо: 2

27м х 16 м хэмжээтэй ханыг будах болов. 1 м.кв ханыг будахад 2800 төгрөгний будаг ордог бол нийт хэдэн төгрөг хэрэгтэй вэ?

Оноо: 1

Эр бэлгийн эс хромосомын .................... бүрдэлтэй.

 • А. Тетраплоид

 • B. Диплоид

 • C. Триплоид

 • D. Гаплоид

Оноо: 1

Монгол орны ургамалжилтын бүс, түүний эзлэх талбайн хэмжээг хүснэгтээр өгчээ. Хээрийн бүсэд нөлөөлөн хор учруулдаг амьд биеийг олно уу.

 • А. Цагаан зээр 

 • В. Чоно

 • С. Үлийн цагаан огтоно  

 • D.Идлэг шонхор

Оноо: 1

Үр тогтоогүй өндгөн эсийн хромосомын бүрдэл ямар байдаг вэ?

 • А. Диплоид

 • B. Гаплоид

 • C. Триплоид

 • D. Тетраплоид

Оноо: 1

Параллелограммын периметр нь 124,нэг тал нь 20болнөгөө талын урт аль нь вэ?

 • A. 52

 • B. 42  

 • C. 84

 • D. 40

Оноо: 3

Куб хэлбэртэй савны ирмэг нь 30 см бөгөөд түүний 3/9 хэсэгт нь ус хийв. Саванд хэдэн литр ус хийсэн бэ?

Оноо: 1

3^{\frac{log_{2}27-log_{2}3}{log_{2}3}}утгыг ол.

 • A.3log_{2}3                 

 • В.2                  

 • С.9                              

 • D.27

Оноо: 1

Choose the correct answer.

If it …………, I will stay at home.

 •  A. rain       

 •  B. rains   

 •  C. will rain   

 • D. rained

Оноо: 1

Эзлэх талбайн хувьд их боловч биологийн бүтээмж багатай 2 бүсийг олно уу.


 • А. Өндөр уул, уул тайга   

 • В. Уулархаг хээр, хээрийн бүс

 • С. Цөл, цөлөрхөг хээр

 • D.Цөл, хээрийн бүс

Оноо: 1

Эр бэлгийн эсийн толгой хэсэгт байрладаг, өндгөн эсийн бүрхүүлийг нэвтрэхэд туслах энзимийг ................ гэнэ.

 • A. Акросом

 • B. Бөөм

 • C. Митохондри

 • D. Сүүл

Оноо: 1

“Дарсны хундага” диаграммаар ямар ойлголтыг үзүүлдэг вэ?

 • A. Орлогын хуваарилалтын ялгааг харуулсан

 • B. Дарс үйлдвэрлэлийн хувийг харуулсан

 • C. Хүн амын дундах дарсны хэрэглээг харуулсан

 • D. Усан үзмийн тариалалтыг харуулсан

Оноо: 1

Умайн гуурсан хоолойд нэвтэрсэн эр бэлгийн эс ойролцоогоор .................. хоног амьд байна.

 • A. 2 хоног

 • B. 1-3 хоног

 • C. 7 хоног

 • D. 1-3 долоо хоног

Оноо: 2

AB || CD бол ABCD дөрвөн өнцөгтийн талбайг ол.

.

 • A. 180cм2          

 • B. 260cм2      

 • C. 360cм2       

 • D. 540cм2

Нийт: 16693