• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Выберите правильный вариант:

Учитель ......... , что завтра пойдём в музей.

 • А. сказал

 • В. рассказал

 • С. беседовал

 • D. сочинил

Оноо: 1
 1. Дэлхий ямар хэлбэртэй вэ?
 • a Бөөрөнхий

 • b Бөмбөрцөг

 • c Геойд

 • d Элипсойд

Оноо: 1

Choose the correct answer.

He ……..just ……..out.

 • A. has/go                                         

 • B. have/gone

 • C. has/gone

 • D. have/go

Оноо: 1
 1. Дараах өгөгдөлүүдийг зөв харгалзуулсаныг сонгоно уу?

1

Дэлхий нарыг тойрох хурд

а

149 сая.км2

2

Хуурай газрын талбай

б

510 сая.км2

3

Дэлхийн нийт гадаргын хэмжээ

в

30 км/сек

 • a 1в, 2б, 3а

 • b 1б, 2в, 3а

 • c 1а, 2б, 3в

 • d 1в, 2а, 3б

Оноо: 1
 1. Зурагт 1-ийн тоогоор дэлхийн хамгийн том арлыг тэмдэглэжээ. Энэ арлыг нэрлэнэ үү?

 • a Мадагаскар арал

 • b Исланд арал

 • c Шинэ Гвиней арал

 • d Гренланд арал

Оноо: 1

Choose the correct answer.

My grandmother has ……..weight.

 • A. lost                                        

 • B. lose

 • C. losing                

 • D. be lost

Оноо: 1

Choose the correct answer.

The sun …….. . It’s time to go.

 • A. rose                                         

 • B. rises

 • C. has rose

 • D. has risen

Оноо: 1

Choose the correct answer.

She ……..his teeth yet.

 • A. hasn’t brushed                     

 • B. haven’t brushed

 • C. hasn’t brush

 • D. doesn’t brush

Оноо: 1

Choose the correct answer.

……..you already ……..your work?

 • A. have / finish                                       

 • B. have / finished

 • C.  do / finish

 • D. have / been finishing

Оноо: 1

Choose the correct answer.

She ........dinner yet.

 • A. hasn’t made                              

 • B. doesn’t make

 • C. didn’t make

 • D. haven’t made

Оноо: 1

Choose the correct answer.

Jack ……..badminton every week when he was young.

 • A. used to play                                   

 • B. uses to play

 • C. used play

 • D. is using to play

Оноо: 1

Ямар биет дээр туссан гэрэл ойхгүй вэ?

 • А. гялгар цаас                 

 • B. толь                 

 • C. тунгалаг биет            

 • D. даавуу

Оноо: 1

Ижил хэмжээний гэрэл тусгахад аль биет илүү халах вэ?

 • А. гялгар цаас                 

 • B. толь                    

 • C. тунгалаг биет            

 • D. хар цаас   

Оноо: 1

Соронз ямар биетийг татдаг вэ?

 • А. мод             

 •   B.  зэс            

 •   C. төмөр          

 •    D. шил

Оноо: 1

Дараах өгөдлөөс цахилгаан дамжуулдаггүй биетийг сонгоно уу.

 • А. лаазны будаггүй хэсэг            

 •     B. төмөр сэрээ                  

 •     C.  хөнгөн цагаан ялтас            

 •     D. хуванцар сэрээ 

Оноо: 1

Хийн шинжид хамааралгүй шинжийг сонгоно уу.

 • А. савандаа жигд тархдаг          

 •    B. хэлбэргүй                     

 •     C.  урсамтгай             

 •    D. шахагддаг   

Оноо: 1

Усны уур шингэн төлөвт шилжих үзэгдлийн нэрийг сонгоно уу.

 • А. конденсацлах            

 •    B. хайлах          

 •   C. хөлдөх           

 •  D. уурших

Оноо: 1

Гэрэл үүсгэгч ба дэлгэцний хооронд байрлах биеийн сүүдрийн хэмжээг томруулж болох уу .

 • А. болно, дэлгэц рүү биеийг ойртуулах              

 • B. болно, дэлгэцнээс биеийг холдуулох           

 • C. болно, гэрэл үүсгэгч рүү биеийг ойртуулах      

 • D. болохгүй

Оноо: 1

Соронз ашигласан багажийг сонгоно уу.

 • А. бахь              

 •  B. луужин           

 •  C. цаас зүсэгч             

 •     D. хайч

Оноо: 1

Дараах зурагт өгөгдсөн дугаарт харгалзах туйлын нэрийг сонгоно уу.

 • А. нэмэх туйл 1, хасах туйл 2              

 •    B.  нэмэх туйл 2, хасах туйл 1      

 •    C. нэмэх туйл  2            

 •  D. хасах туйл 1 

Нийт: 16693