• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Choose the correct answer.

If you heat ice, it……………..

 • A. have melted          

 •  B. melt   

 • C melts  

 • D. melted

Оноо: 1

Зөвхөн глюкозын молекулууд хоорондоо холбогдсноор үүсдэг бодисууд аль нь вэ?

 • А. Целлюлоз, гликоген, цардуул

 • В.  Өөх тос, целлюлоз, уураг

 • С. Цардуул, тос, гликоген

 • D.  Цардуул, өөх, тос

Оноо: 1

Эр бэлгийн эс хаана үүсэж боловсордог вэ?

 • A. Түрүү булчирхай

 • B. Төмсөг

 • C. Хуухнаг

 • D. Шодой

Оноо: 1

Координатын хавтгайд ABCD трапец өгчээ. Трапецийн дундаж шугамын уртыг ол.

 • A. 7                  

 • B. 9                  

 • C. 11             

 • D. 18

Оноо: 1

Эр бэлгийн эсийн боловсрох температур биеийн температураас ямар ялгаатай байдаг вэ?

 • А. Бага

 • B. Ижил

 • C. Их

 • D. Хамааралгүй

Оноо: 1

8^{}\frac{log_{5}1+log_{5}4}{log_{5}8}утгыг ол.

 • A.8^{log_{5}\frac{3}{8}} 

 • В.\sqrt{8}               

 • С.   \frac{3}{8}   

 • D.4

Оноо: 1

Параллелограммын периметр нь 122,нэг тал нь 25бол нөгөө талын урт аль нь байж болох вэ?

 • A. 28               

 • B. 36                

 • C. 97               

 • D. 50

Оноо: 1

Генетик инженерчлэлийн жишээг олно уу.

 • А. Ургамалд ДНХ суулгаснаар хоронд тэсвэртэй болсон

 • В.  Шавжны хоронд тэсвэртэй ургамлуудыг эрлийзжүүлэх

 • С. Нойр булчирхайд инсулин үүсэх

 • D. Биотүлшинд хөрөнгө мөөгний үүсгэсэн этанолыг ашиглах

Оноо: 1

Өндгөн эсийн хэмжээ том байхтай хамааралгүй өгүүлбэрийг сонгоно уу.

 • A. Сийвэндээ шим тэжээлийн бодис ихийг агуулах боломж олгоно.

 • B. Үр тогтох боломжийг нэмэгдүүлнэ.

 • C. Эмэгтэй хүүхэд төрөх боломжийг нэмэгдүүлнэ.

 • D. Эр бэлгийн эстэй тааралдах магадлалыг нэмэгдүүлнэ.

Оноо: 1

Choose the correct answer.

If we … 32 to 28, the sum is 60.

 • A. add      

 • B. will add   

 • C. adds 

 • D. added

Оноо: 1

Гүдгэр 5-н өнцөгтийн дотоод гурван өнцгийнх нь нийлбэр 300°, нөгөө хоёр өнцгийнх нь ялгавар 10°бол их өнцгийн хэмжээг ол.

 • a)45°            

 •    b)60°              

 • c)72°              

 • d)125​​​​​​​

Оноо: 1

Ургамалд амин хүчлийг үүсгэхэд шаардлагатай ион аль нь вэ?

 • А. Магни

 • В.  Азот

 • С. Фосфат

 • D. Кали

Оноо: 1

Хөгжингүй орнуудын орлогын өөрчлөлт ба аз жаргалын индексийг харуулсан зургаас зөв тодорхойлолтыг ол

 • A. Хүн амын орлого буурч аз жаргалын индекс мөн буурчээ

 • B. Хүн амын орлого өсөж аз жаргалын индекс буурчээ.

 • C. Хүн амын орлого өсөж аз жаргалын индекс өссөн байна.

 • D. Хүн амын орлого өсөж аз жаргалын индекс тогтмол байна.

Оноо: 1

Үр тогтсон өндгөн эсийг юу гэж нэрлэдэг вэ?

 • А.  Бластомер

 • B.  Зигот

 • C. Өндгөн эс

 • D. Сперм

Оноо: 1

Тэгш өнцөгт гурвалжны нэг хурц өнцөг нь 20o бол нөгөө хурц өнцгийн хэмжээг олоорой.

 • А. 90

 • B. 700      

 •  C. 350               

 • D. 800

Оноо: 1

Гүдгэр 5-н өнцөгтийн дотоод гурван өнцгийнх нь нийлбэр нь 280°, нөгөө хоёр өнцгийнх нь ялгавар 20°бол их өнцгийн хэмжээг ол.

 • a)40°              

 •   b)140°            

 • c)125°           

 •   d)120°​​​​​​​

Оноо: 1

Хоногийн хагас нь хэдэн минут болох вэ?

 • А. 120 мин   

 • B. 600 мин   

 • C. 720 мин   

 • D. 1 440 мин

Оноо: 1

Зигот гэж юу вэ?

 • А. Гамет үүсгэн хөгжиж байгаа үр хөврөлийн  эс 

 • B. Үр хөврөл үүсгэн хөгжиж байгаа, хоёр гамет нийлж үүссэн эс

 • C. Булчирхай үүсгэн хөгжиж байгаа, хоёр гамет нийлж үүссэн эс

 • D. Нэг гаметаас үүссэн үр хөврөл

Оноо: 1

Choose the correct answer.

If you ……………, you will miss the train.

 • A. don’t hurry 

 •  B. didn’t hurry   

 • C. hurried    

 • D. hurry

Оноо: 1

Сири улсын хүний хөгжлийн индексийн өөрчлөлтийг харуулжээ. ХХИ сүүлийн жилүүдэд огцом буурах болсон нь ямар шалтгаантай вэ?

 • A. Соёлын өөрчлөлт явагдсан

 • B. Хүн амын боловсролын түвшин дээшилсэн

 • C. Улс төрийн тогтворгүй байдал үүссэн

 • D. Эмнэлгийн хүртээмж сайжирсан

Нийт: 16693