• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Өндгөн эсэд эр бэлгийн эс нэвтрэхэд ............ үүснэ.

 • А. Гамет

 • B. Зигот

 • C. Үр хөврөл

 • D. Ураг

Оноо: 1

Үйлдлийг гүйцэтгээрэй. 5 кг- 2 кг 250 г =

 • А. 1 кг 750 г        

 •  B. 3 кг 750 г     

 •  C. 2 кг 750 г 

 • D. 3 кг 250 г

Оноо: 1

Зурагт өгсөнгомотетын коэффициент нь 4 бол жижиг тойргийн радиус аль вэ?

 • A. 2

 • B. 1

 • C. 5

 • D. 4

Оноо: 1

Бактерийн бүтцийн аль хэсгийг генетик инженерчлэлд ашигладаг вэ?

 • А. Эсийн хана

 • В. Мембран

 • С. Плазмид

 • D. Митохондри

Оноо: 1

Choose the opposite to the given word.

Weather is not constant. It's rather ________.

 • A. changeable   

 • B.cozy 

 • C. different

 • D.simple

Оноо: 1

Зиготын хромосомын бүрдэл аль нь вэ?

 • A. Гаплоид

 • B. Диплоид

 • C. Триплоид

 • D. Полиплоид

Оноо: 1

4^{log_{3}\left ( \sqrt{2}-1 \right )}\cdot 4^{log_{3}\left ( \sqrt{2+1} \right )}утгыг ол.

 • A. 0                      

 • В. 1                 

 • С.3            

 • D.4

Оноо: 1

Хуурай газрын цохыг хортой шингэнд хийхэд хялбар үхдэггүйн үндсэн шалтгаан юу вэ?

 • А. цус нь хортой бодисыг саармагжуулна

 • В. ялгаруулах систем сайн хөгжсөн

 • С. гадаад хитин бүрхүүүл нь хамгаална

 • D. трахейн судал нь агаарыг ихээр агуулсан байдаг

Оноо: 1

Choose the correct answer.

When the sun ………….. , it gets dark.

 • A. go down   

 • B. will go down      

 • C. went down       

 • D. goes down

Оноо: 1

Зурагт өгсөн гомотетын коэффициент1.5 бол жижиг тойргийн радиусыг олоорой.

 • A. 4

 • B. 1.5

 • C. 3

 • D. 2

Оноо: 1

Хүний хөврөлийнхөгжил юунаас эхэлдэг вэ?

 • A. Хромосомоос

 • B. Спермээс

 • C. Үрэвчээс

 • D. Үр тогтсон өндгөн эсээс буюу зиготоос

Оноо: 1

69 м –ийг км-ээр илэрхийл.

 • А. 69 км

 • B. 6,9 км     

 • C. 0,69 км     

 •  D. 0,069км    

Оноо: 1

Дэлхийн хүн амын тооны өсөлтийг харуулсан зургийг ашиглан, зөв хариултыг олоорой.

 • A. Хүн ам 200-1600 онд огцом өсчээ

 • B. Хүн ам 1800 оноос хойш огцом өсчээ

 • C. Хүн ам 1800 оноос хойш 8 тэрбумаар нэмэгджээ

 • D. Хүн ам 1600 оноос огцом буурчээ

Оноо: 1

Цахилгаан хөдөлгүүрийн үндсэн ажиллагаа нь аль нь вэ?

 • A. Цахилгаан соронзон индукц  

 • B. Өөрийн индукцийн үзэгдэл

 • C. Гүйдэлтэй дамжуулагч ба соронзон орны үйлчлэл     

 • D. Цахилгаан цэнэг дэх цахилгаан орны үйлчлэл

Оноо: 1

Жирэмслэлтийн тухай өгүүлбэрийг сонгоно уу.

 • A. Умайн хананд зигот бэхлэгдэн, үр хөврөл хөгжиж эхлэх процесс

 • B. Өндгөн эс боловсрох хугацаа хурдсах үйл явц

 • C. Эр бэлгийн эс ялгарах үйл явц

 • D. Эхийн сарын тэмдэг зогсох үйл явц

Оноо: 1

Хэрвээ зураг дээрх үйл явц эхлэн явагдсанаас хойш 40 жилийн дараа хүн ямар модыг үйлдвэрт хэрэглэж болох вэ?

 • А. Царс 

 • В. Хус      

 • С. Царгас

 • D. Нарс

Оноо: 1

log_{3}log_{2}\sqrt{\sqrt[3]{4}} тооцоол.

 • A. -1                     

 • В.0                  

 • С. \frac{1}{3}             

 • D.1

Оноо: 1

520000 куб.см –ийг литрээр илэрхийлээрэй.

 • А. 52000л    

 •  B. 5200л       

 •  C. 52л             

 • D. 520л       

Оноо: 1

Choose the correct answer.

If you heat water to 100 C, it …….

 • A. boils

 •  B. boil        

 • C. will boil   

 • D. boiled

Оноо: 1

AB, DC шулуунууд параллелбол x-ийн утгыг олоорой.

 • A. 108o

 • B. 123o

 • C. 102o

 • D. 135o

Нийт: 16693