• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Ихсийн талаарх зөв тодорхойлолтыг сонгоно уу.

 • A. Ургийг эхийн бие махбодьтой холбосон түр зуурын эрхтэн

 • B. Ургийг эхтэй холбосон урт холбоос

 • C. Ургийн хөвөх шингэн

 • D. Ургийг хамгаалах бүрхүүл

Оноо: 1

Хоногт хэдэн секунд байх вэ?

 • А. 86 400 сек     

 • В. 43 200 сек 

 •  C. 1440 сек     

 • D.  21600 сек       

Оноо: 1

Зургийг ажиглан 30-40 жилийн дараа ямар үйл явц болох тухай зөв өгөгдлийг олно уу.

 •  А. Нарсан ой хусан ойгоор солигдох

 • В. Хушин ой нарсан ойгоор солигдох    

 • С. Хушин ой хусан ойгоор солигдох  

 • D.Навчит ой шилмүүст ойгоор солигдох

Оноо: 1

380 В хүчдэлд холбосон мотор 2.5 А гүйдэл хэрэглэнэ. Моторын чадлыг ол.

 • A. 152 Bт     

 • B. 950 Bт     

 • C. 0.006 Bт 

 • D. 382.5 Bт

Оноо: 1

Ихэс дундуур цусны урсах чиглэлийг зөв зааж байгааг нь сонгоно уу.

 • A. Эхээс ураг руу

 • B. Умайгаас эх рүү

 • C. Ургаас эх рүү

 • D. Ихэс дундуур урсахгүй

Оноо: 1

Choose the correct answer.

If she doesn't feel better tomorrow, she ……….a doctor.

 • A. see   

 •  B. will see                  

 • C. sees

 • D. saw   

Оноо: 1

2420 граммыг кг-аар илэрхийлээрэй.

 • А. 0,2420кг       

 •  B. 2,42кг      

 • C. 24,20кг     

 •  D. 2420кг        

Оноо: 1

ln\left ( e\cdot lg 1000 \right ) утгыг ол.

 • A. ln3                

 • В. 1+ln3      

 • С.3                  

 • D. 4

Оноо: 1

AB, DC шулуунууд параллелбол x-ийн утгыг олоорой.

 • A. 95o

 • B. 137o

 • C. 52o

 • D. 128o

Оноо: 1

Багваахай цэцэг салхиар үрээ тараах нь ямар чадварт хамаарах вэ?

 • А. Орон зайг эзэмших чадвар 

 • В. Хуримтлуулах чадвар

 • С. Нөхөн төлжих чадвар

 •   D.Шинэчлэгдэх чадвар

Оноо: 1

Ямар бодис ихсээр дамжин,эхээс ураг руу нэвтэрдэг вэ?

 • A. Нүүрсхүчлийн хий

 • B. Хүчилтөрөгч, шим бодис

 • C. Цус

 • D. Сийвэн

Оноо: 1

8 В ЦХХ-тэй гүйдлийн үүсгүүрт 4 Ом эсэргүүцэлтэй резисторыг залгасан бол хэлхээгээр гүйх гүйдлийн хүчийг ол.

 • А. 8 А    

 • B. 4 А  

 • C. 2 А

 • D. 32 А     

Оноо: 1

Адил хажуут гурвалжны оройн өнцөг нь 40o бол суурийн өнцгийг олоорой.

 • А.  40°    

 • B. 50°         

 • C. 70°   

 • D. 140°       

Оноо: 1

Choose the correct answer.

I know the man .......... won the singing contest.

 • A. which

 •  B. whom

 •  C. who

 • D. whose

Оноо: 1

Амилаза энзимийг ашиглан бичил биетний анаэроб амьсгалаар экосистемд ашигтай бүтээгдэхүүн гарган авах болсон.Энэ бүтээгдэхүүнийг сонгоно уу.

 • А. Биотүлш үйлдвэрлэлд

 • В. Спирт үйлдвэрлэлд

 • С. Сахар үйлдвэрлэлд  

 • D. Бурам үйлдвэрлэлд

Оноо: 1

Умайд хөгжиж буй ураг өөрт шаардлагатай хүчилтөрөгчөө хаанаас авахвэ?

 • A. Хүйгээ амьсгалын хоолой болгон ашиглаж авдаг

 • B. Ихэсээр дамжуулан эхээс шингээж авдаг

 • C. Зөвхөн төрсний дараа л хүчилтөрөгч шаардлагатай

 • D. Ургийн шингэнээс сорж авдаг

Оноо: 1

Тэгш өнцгийн 5 / 9 нь хэдэн градустай тэнцүү байх вэ?

 • А.  70°   

 • B. 40 °                

 • C. 50 °          

 • D. 100°       

Оноо: 1

Choose the correct answer.

She prefers to watch movies ……..make her cry.

 • A. who  

 • B. which 

 • C. they  

 •  D. whose

Оноо: 1

Ургийн гадуур бүрхэж, хөврөлийн хөгжлийн усан орчныг бүрдүүлэгчийг юу гэж нэрлэдэг вэ?

 • A. Ургийн ус

 • B. Имплантаци

 • C. Уст бүрхүүл

 • D. Ихэс

Оноо: 1

2019\cdot 2017-2018^{2} утгыг ол.

 • A. −2018                    

 • В.−1                                        

 • С.0                              

 • D. 1

Нийт: 16693