• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

5 см-ыг метрээр илэрхийлээрэй.

 • А. 5 / 10    

 • B. 5 / 1000         

 •  C. 5 / 100    

 • D. 5 / 10000      

Оноо: 1

Ургийг төрөл бүрийн гэмтлээс хамгаалж, түүний чөлөөтэй хөгжих нөхцлийг бүрдүүлдэг бүтэц аль нь вэ?

 • A. Ургийн ус

 • B. Имплантаци

 • C. Уст бүрхүүл

 • D. Ихэс

Оноо: 1

Choose the correct answer.

The answers ……..you can find in the back of the book, are sometimes incorrect.

 • A. who    

 •  B. whom   

 • C. which  

 • D. whose

Оноо: 1

Choose the opposite to the given word.

Please, read this instruction before you lift the heavy things.

 • A.easy

 • B.soft    

 • C.light

 • D.rough

Оноо: 1

35 м.кв нь хэдэн см.кв бэ?

 • А. 350000 см.кв  

 • B. 35000см.кв      

 • C. 3500000см.кв

 • D. 3500см.кв

Оноо: 1

Байгаль дээр хэдэн төрлийн цахилгаан цэнэг байдаг вэ?

 • A. 1   

 • B. 2 

 • C. 3   

 • D. 4    

Оноо: 1

Choose the correct answer.

This is the girl ………..comes from America.

 • A. who     

 •  B. which   

 •  C. that   

 •  D. whose

Оноо: 1

Жирэмслэлт хичнээн хугацаагаар үргэлжилдэг вэ?

 • A. 28 хоног

 • B. 40 долоо хоног

 • C. 360 хоног

 • D. 8 сар

Оноо: 1

Choose the opposite to the given word.

The director accepted the ideas about the change of free time activities.

 • A.solved

 • B.rejected

 • C.denied

 • D.reported 

Оноо: 1

GRAMMAR: Choose the correct item.

They……..get up early in the morning. They are never late for school.

 • A .always                   

 • B. sometimes             

 • C. rarely                     

 • D. never

Оноо: 1

Хоногийн 25% нь хэдэн цаг вэ?

 • А. 8 цаг        

 • B. 6 цаг   

 • С. 4 цаг      

 • D. 18 цаг

Оноо: 1

2018 тооны ард ямар хоёр цифрийг бичвэл тэр тоо 55-д хуваагдах вэ?

 • A.00                          

 • В.05                            

 • С. 50                           

 • D. 55

Оноо: 1

Ихэс болон ургийг холбосон, артери, венийн судас бүхий бүтцийг сонгоно уу?

 • А. Умайн гуурсан хоолой

 • B. Хүй

 • C. Ургийн ус

 • D. Ихэс

Оноо: 1

Зурагт том дүрсийг жижиг дүрсэд гомотетоор хувиргажээ. Гомотетийн коэффициентийг ол.

 • A. 2                 

 • B. 3                

 • C. \frac{1}{2}

 • D. \frac{1}{3}

Оноо: 1

Choose the correct answer.

Jack's children ……..all graduated from college, came home for her eightieth birthday.

 • A. who       

 • B. which      

 • C. that        

 •  D. whose

Оноо: 1

Электрон бол хамгийн бага.......................... цэнэг юм.

 • A. Эерэг 

 • B. Сөрөг  

 • C. Эерэг, сөрөг байж болно

 • D. Саармаг

Оноо: 1

1 дм.куб нь хэдэн м.куб болох вэ?

 • А. 1 / 10 м.куб           

 •   B. 1 / 100 м.куб    

 •  C. 1 / 10000 м.куб   

 • D. 1 / 1000м.куб

Оноо: 1

Ямар ихрүүд өөр өөр хүйстэй төрж болох вэ?

 • A. Жирийн ихрүүд

 • B. Нэг өндгөн эсийн ихрүүд

 • C. Гурван ихрүүд

 • D. Өөр өөр хүйстэй төрөх боломжгүй

Оноо: 1

Choose the correct answer.

I didn’t feel very well yesterday. I ……..eat anything.

 • A. cannot             

 •   B. couldn’t 

 • C. mustn’t     

 •  D. have not

Оноо: 1

Хоёр гурвалжин төсөөтэй бол том гурвалжны талбайг жижиг гурвалжны талбайд харьцуулсан харьцааг ол.

 • A. 1 : 3            

 • B. 3 : 1            

 • C. 1 : 9           

 • D. 9 : 1

Нийт: 16693