• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Аль нь жирэмслэлтээс хамгаалах уламжлалт арга биш вэ?

 • A. Тэвчих

 • B. Угаах

 • C. Суулгац

 • D. Гадуур тавих

Оноо: 1

"С” энзимийг ямар үйлдвэрлэлд ашиглаж болохыг нэрлэн тухайн үйлдвэрлэлд хэрэглэх шалтгааныг тайлбарлана уу.

 • А. Чипсний үйлдвэрлэлд, уураг богино хугацаанд задлана       

 • В. Угаалгын нунтаг үйлдвэрлэлд, ургамлын шүүсийг усанд хялбар арилгах   

 • С. Мах боловсруулах үйлдвэрлэлд, шүлтлэг орчинд уураг задлан пептон хийх 

 • D. Бяслаг хийхэд, хүчиллэг орчинд сүүний уураг задлахад

Оноо: 1

GRAMMAR: Choose the correct item.

He……..gets up early in the morning. He is always late for school.

 • A .always                   

 • B. sometimes             

 • C. rarely                    

 • D. never

Оноо: 1

Жирэмслэлтээс найдвартай хамгаалах, хямд бөгөөд үр дүн сайтай аргыг сонгоно уу.

 • A. Даавар бүхий эм уух

 • B. Угаах

 • C. Бэлгэвч хэрэглэх

 • D. Үрийн сувгийг боох

Оноо: 1

4 төг 56 мөн × 8.2=

 • А. 3739төг2мөн    

 • B. 37төг392 мөн 

 • C. 33259төг2мөн    

 • D. 37392төг

Оноо: 1

Choose the correct answer.

Phone her now. She……..home by now.

 • A. has to be        

 • B. must be  

 • C. would be  

 • D. have to be

Оноо: 1

"А” энзимийг ямар үйлдвэрлэлд ашиглаж болохыг нэрлэн тухайн үйлдвэрлэлд хэрэглэх шалтгааныг тайлбарлана уу. • А. Чипсний үйлдвэрлэлд, шүлтлэг орчинд уураг богино хугацаанд задлана            

 • В. Угаалгын нунтаг үйлдвэрлэлд, махны шүүс, толбыг шүлтлэг усанд хялбар арилгах      

 • С. Мах боловсруулах үйлдвэрлэлд, хүчиллэг орчинд уураг задлан  царцаамаг хийх 

 • D. Бяслаг хийхэд, шүлтлэг орчинд сүүний уураг задлахад

Оноо: 1

Тойргийг өгсөн цэгүүдээр 6тэнцүү хэсэгт хуваажээ. Эдгээрцэгүүдэд оройтой тэгш өнцөгт гурвалжин хэд байх вэ?

 • A. 6               

 • B. 12                

 • C. 8                  

 • D. 24

Оноо: 1

Бэлгийн замын халдварт өвчнүүд халдварлахгүй замыг сонгоно уу?

 • A. Бэлгийн хавьтал

 • B. Эхээс урагт

 • C. Үнсэлцэхэд

 • D. Цус, цусан бүтээгдэхүүнээр

Оноо: 1

2см-ыг метрээр илэрхийлж бичээрэй.

 • А. 0.2 м

 • B.  0.02 м     

 • C. 0.002 м       

 • D.  2 м

Оноо: 1

Дараах тэнцэтгэлүүдийн аль нь худал вэ?

 • A.5^{10}+5^{10}+5^{10}+5^{10}+5^{10}=5^{11}       

 • В.\sqrt[5]{32}+27^{-1}\cdot 0.\left ( 3 \right )^{-3}=3      

 • С.\frac{3lg2}{1-lg5}=3                         

 • D.\sqrt{8-2\sqrt{15}}=\sqrt{3}-\sqrt{5}

Оноо: 1

Choose the correct answer.

Please ……..forget your sun cream. It’s going to be very hot!

 • A. don’t have to  

 • B. don't

 • C. needn’t   

 • D. have to

Оноо: 1

Ажиллах хүчинд ногдох тэжээгчийн харьцааг харуулжээ. Өөрөөр хэлбэл, 1 ажилтай хүнд хэдэн ажилгүй иргэн ногдох харьцаа юм. Зургийг ашиглан, зөв хариуг олоорой.

 • A. 1990-2030 онд Зүүн Азийн 1 ажилтанд 1 ажилгүй иргэн ногдож байна

 • B. 2040 оноос хойш Зүүн Азийн 1 ажилтанд 1,5-аас бага ажилгүй иргэн ногдох хандлагатай

 • C. 1980 оноос Африкийн 1 ажилтанд 2-3 ажилгүй иргэн ногдож байна

 • D. Африкийн ажилгүй иргэдийн тоо буурах хандлагатай

Оноо: 1

"В” энзимийг ямар үйлдвэрлэлд ашиглаж болохыг нэрлэн тухайн үйлдвэрлэлд хэрэглэх шалтгааныг тайлбарлана уу.


 • А. Чипсний үйлдвэрлэлд, шүлтлэг орчинд уураг богино хугацаанд задлана   

 • В. Угаалгын нунтаг үйлдвэрлэлд, тосны толбыг саармаг орчинд хялбар арилгах      

 • С. Мах боловсруулах үйлдвэрлэлд, хүчиллэг орчинд уураг задлан пептон хийх    

 • D. Бяслаг хийхэд, шүлтлэг орчинд сүүний уураг задлахад

Оноо: 1

Тэгш өнцгийн есний найм, дэлгэмэл өнцгийн аравны долоо хоёрын аль нь их вэ?

А=Тэгш өнцгийн есний найм

B=Дэлгэмэл өнцгийн аравны долоо

 • А. A >B          

 • B. A < В    

 • C. A ≥ B         

 • D. A ≤ B

Оноо: 1

Choose the opposite to the given word.

David is a quite close relative of my father.

 • A. common    

 • B.distant

 • C.far   

 • D.near

Оноо: 1

Choose the correct answer.

She called me ……..midnight.

 •  A. on           

 •    B. in  

 •   C. at     

 •    D. of

Оноо: 1

ABCD дөрвөн өнцөгтийн талбайг олоорой.

 • A. 12               

 • B. 9                  

 • C. 8                 

 • D. 10

Оноо: 1

Үржил гэж юу вэ?

 • A. Эцэг эхээс үр төл үүсэх үйл явц

 • B. Үр төл нас бие гүйцэх үйл явц

 • C. Үр төл нь эцэг эхээсээ ялгаатай байх

 • D. Үр төл нь эцэг эхийн хуулбар байх

Оноо: 1

2^{16}-1тоо нь 10-аас их 20-ooс бага 2 хуваагчтай. Тэдгээр хуваагчийн нийлбэрийг ол.

 • A.28                          

 • В.30                            

 • С. 32                           

 • D. 34

Нийт: 16693