• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Ген инженерчлэлд дараах үйл явцыг өргөн хэрэглэдэг. ДНХ -н хосгинжийг салгахадямар энзимийг ашигладаг болохыг сонгоно уу

 • А. Хеликаза 

 • В. ДНХ полимераза     

 • С. Лигаза 

 • D. Рестректаза 

Оноо: 1

1: 20 000 000 масштабтай газрын зураг дээр 2.1 см-ээр хэдэн км зайг тэмдэглэх вэ?

 • А.  21км          

 • B. 42км        

 • C.210км         

 • D.420км

Оноо: 1

Choose the correct answer.

I'll see you ……..the morning.

 •  A. at    

 •   B. on             

 •  C. in           

 • D. of

Оноо: 1

Австралийн хүн амын төрөлт нас баралтыг харуулсан байна. Хүн амын нөхөн үйлдвэрлэлийн аль хэв шинжийн орон бэ?

 • A. Төрөлт буурч, нас баралт их байгаа тул 1 дүгээр хэв шинжийн орон

 • B. Төрөлт өсч, нас баралт буурч тул 1 дүгээр хэв шинжийн орон

 • C. Төрөлт буурч, нас баралт буурч тул 1 дүгээр хэв шинжийн орон

 • D. Төрөлт өсч, нас баралт их байгаа тул 2 дугаар хэв шинжийн орон

Оноо: 1

ANBCD дүрсийн талбайг олоорой.

 • A. 12     

 • B. 14               

 • C. 10               

 • D. 16

Оноо: 1

Удамшлын үндсэн нэгж бол ...........юм.

 • А. Ген

 • B. Генетик

 • C. Генетикч

 • D. Геном

Оноо: 1

Choose the synonym for the word in bold.

This house is designed in modern ways.

 • A.new

 • B.cozy

 • C.old  

 • D.elegant

Оноо: 1

Плазмидад ампициллинд тэсвэртэй болгох маркер ген суулгав. Маркер генийн үүргийг тодорхойлно уу.

 • А. хэрэгцээт ген плазмидад суусан эсэхийг шалгах

 • В. хэрэгцээт генийг плазмидаас салгах 

 • С.  хэрэггүй генийг устгах

 • D. хэрэгцээт генийг ДНХ-ээс ялгах

Оноо: 1

Аавын нас 44. Түүний хүүгийн нас 2 жилийн өмнө аавынхаа насны\frac{1}{3} -тэй тэнцүү байсан бол хүүгийн насыг ол.

 • A.17                           

 • B.16                            

 • C.15                            

 • D. 14

Оноо: 1

Дэлгэмэл өнцгийн 9 / 20 хэсэг нь хэдэн градус байх вэ ?

 •  А. 25°          

 • B. 121°         

 • C. 81°        

 • D. 180 °   

Оноо: 1

Choose the correct answer.

What did you have ……..dinner?

 •  A. in   

 •   B. of        

 • C. for     

 •  D. to

Оноо: 1

Тухайн зүйл устаж алга болохоос хамгаалдаг тогтолцоог сонгоно уу.

 • A. Дархлааны

 • B. Мэдрэлийн

 • C. Цусны эргэлтийн

 • D. Үржлийн

Оноо: 1

Тухайн плазмидад EсоR I энзимийн сайт 3 байжээ. Тухайн энзимээр плазмидыг таслах үед хэдэн хэрчим үүсэх вэ?

 • А. 2       

 • В. 3      

 • С. 4   

 • D. 5

Оноо: 1

Choose the synonym for the word in bold.

She is one of the most capable workers of the company.

 • A. fast   

 • B.lazy

 • C.forgetful     

 • D.skillful

Оноо: 2

Зурагтa||bбол тэмдэглэсэн өнцгүүдийн нийлбэрийг ол.

 • A. 180o

 • B. 360o

 • C. 540o

 • D. 420o

Оноо: 1

Үржлийн эрхтний тогтолцооны үүрэг юу вэ?

 • A. Дулаан зохицуулга

 • B. Мэдрэлийн зохицуулга

 • C. Гамет үүсгэх

 • D. Хамгаалах

Оноо: 1

Choose the synonym for the word in bold.

My English grammar knowledge has been progressed greatly.

 • A.graded

 • B.improved  

 • C.increased     

 • D. expanded

Оноо: 1

Choose the correct answer.

He's the tallest man ……..the world.

 • A. in    

 •  B. over       

 • C. to          

 • D. of

Оноо: 1

Аль нь конденсацийн урвалын шинж биш вэ?

 • А. гликозидын холбоо задарна.

 • В. дисахар үүснэ.

 • С. хоёр амин хүчил хоорондоо холбогдоно.   

 • D. ус үүснэ.

Оноо: 1

12м өндрөөс бөмбөг унагав. Хэрэв бөмбөг унагасан зайныхаа\frac{2}{3} -оор эргэж ойх бол 3 дахь ойлтын дараагаар ямар өндөрт хүрэх вэ?

 • A. 1.5 м                      

 • B. 3\frac{5}{9}   м                     

 • C. 5\frac{1}{3}   м                     

 • D. 8 м

Нийт: 16693