• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Ихэнх нэг эстнүүд ................. үржлээр үрждэг.

 • A. Мейоз

 • B. Бэлгийн бус

 • C. Бэлгийн

 • D. Хэсэглэгдэх

Оноо: 1

Choose the synonym for the word in bold.

Using the mobile phone during the class is strictly forbidden.

 • A.accepted

 • B.prohibited

 • C.allowed

 • D.agreed

Оноо: 1

Гурвалжны талбай нь 81 кв.см бөгөөд гурвалжны өндөр нь 9 см бол гурвалжны суурыг олоорой.

 • А.  9 см      

 •  B. 18 см            

 • C. 27 см           

 • D. 81см

Оноо: 1

2025 он хүртэлх хот хөдөөгийн хүн амын өөрчлөлтийг зөв дүгнэсэн хариу аль нь вэ?

 • A. Хотын хүн ам буурна

 • B. Хотын хүн ам алсдаа тогтмолжино

 • C. Хөдөөгийн хүн ам алсдаа тогтмолжино

 • D. Хөдөөгийн хүн ам огцом өснө

Оноо: 1

Choose the correct answer.

We always listen to music ……..the way to work.

 • A. by     

 •  B. on     

 •  C. for   

 •  D. in

Оноо: 1

А, В, С нь тойрог дээр орших цэгүүд, DA нь тойргийн шүргэгч, ∡ADO=36° бол:
АВС өнцгийн хэмжээг ол.

 • A. 36o

 • B. 54o

 • C. 18o

 • D. 27o

Оноо: 1

Choose the synonym for the word in bold.

I always divide my students into two or three small groups.

 • A.combine

 • B.call

 • C.join

 • D. split

Оноо: 1

Бэлгийн бус үржилд хэдэн бодгаль шаардлагатай вэ?

 • A. Нэг

 • B. Хоёр

 • C. Дөрөв

 • D. Зургаа

Оноо: 1

Кубийн суурийн талбай 144 кв.см бол гадаргуугийн талбайг олоорой.

 • А.  432кв.см 

 • B. 576кв.см              

 • C. 864 кв.см         

 • D. 1152кв.см

Оноо: 1

Choose the synonym for the word in bold.

I’m exhausted after jogging all that way.

 • A.thrilled

 • B.tired

 • C.depressed

 • D. relaxed

Оноо: 1

Choose the correct answer.

Helen is good ……….English.

 • A. in      

 •  B. at                

 •  C. of            

 • D. on 

Оноо: 1

Бэлгийн үржилд хэдэн бодгальшаардлагатай вэ?

 • A. Нэг

 • B. Хоёр

 • C. Дөрөв

 • D. Зургаа

Оноо: 1

x өнцгийн хэмжээг ол.

 • A. 50.5o

 • B. 37.5o

 • C. 48.5o             

 • D. 52.5o

Оноо: 1

Бутархайн хүртвэр нь хуваариасаа нэгээр ихбөгөөд сөрөг тоонуудбайв. Энэ бутархайн хувьд дараах өгүүлбэрийн аль нь үнэн бэ?

 • A.−1-ээс бага тоо       

 • B. 1–ээс бага эерэг тоо          

 • C. 1-ээс их тоо                       

 • D. [−1;1]

Оноо: 1

Хурц өнцөг нь тэгш өнцгөөс 3 дахин бага. Хурц өнцгийг олоорой.

 • А. 40°           

 • В. 65°     

 •  С. 45°        

 • D.30°

Оноо: 1

Choose the synonym for the word in bold.

When I got onto the roof, I felt terrified.

 • A.shocked

 • B.frightened

 • C.disappointed

 • D.amazed

Оноо: 1

Аж үйлдвэрийн салбарын ажиллах хүчний тоонд гарч буй өөрчлөлтийг харуулсан зураг байна. Аль хариу зөв бэ?

 • A. Уул уурхайн салбарт ажиллагсад өсөх хандлагатай байна.

 • B. Хөдөө аж ахуйн салбарын ажилчид 20%-аар өссөн байна.

 • C. Үйлчилгээний салбарт ажиллагсад 30%-аар өссөн байна.

 • D. Аж үйлдвэрийн салбарын ажилчид өсөх хандлагатай.

Оноо: 1

Choose the synonym for the word in bold.

All children were excited when they won the match.

 • A.thrilled

 • B.bored  

 • C.interested

 • D.surprised

Оноо: 1

Хурц өнцөг нь дэлгэмэл өнцгөөс 3 дахин бага. Хурц өнцгийн хэмжээг олоорой.

 • А.  30°       

 •  B. 60°          

 • C. 120°         

 •  D.150°

Оноо: 1

Choose the synonym for the word in bold.

The brave explorer faced some terrifying hazards along the way.

 • A.experiences  

 • B.dangers

 • C. adventures

 • D.horrors

Нийт: 16693