• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Сагсан бөмбөгийн тэмцээнд 7 тоглолт болов. Нэг тоглолт 20 минут үргэлжилсэн бол 9 цаг 14 минутад эхэлсэн тэмцээн хэдэн цагт дуусах вэ?

 • А. 11:34мин   

 •  B. 10:34мин           

 • C. 11:14мин       

 • D.12:14мин

Оноо: 1

Choose the synonym for the word in bold.

We must conserve the surrounding nature.

 • A.keep 

 • B.protect  

 • C.save         

 • D. clean

Оноо: 1

Гаметууд үүсгэдэг процессыг сонгоно уу.

 • A. Мейоз

 • B. Митоз

 • C. Кроссинговер

 • D. Репликаци

Оноо: 1

Дугуйд харилцан перпендикуляр 2 хөвч татав. Тэдгээр нь тус бүрдээ нөгөө хөвчөө 3 ба 7 урттай хэрчмүүдэд хуваав. Тойргийн төвөөс аль нэг хөвч хүртэлх зайг ол.

 • A. 3                  

 • B. 2              

 • C. 5                 

 • D. 7

Оноо: 1

Өглөө хурал 10 цаг 25 минутад эхлээд хурал дээр 12 хүн үг хэлэв. Хүн бүр 8 минут үг хэлсэн бол хэдэн цагт хурал дууссан бэ?

 •  А. 12:08мин 

 • B. 12:01мин          

 • C. 12:05мин       

 • D. 12:00мин

Оноо: 1

a=99 үед хамгийн их утгатай байх илэрхийллийг ол.

 • \frac{a+1}{a+1}          

 • B. \frac{a}{a+1}           

 • C. \frac{a}{a-1}          

 • D.\frac{a+1}{a-1}

Оноо: 1

Бэлгийн үржлийн сул талыг сонгоно уу.

 • A. Гамет болон зигот үүсэхэд цаг хугацаа болон энерги шаардлагатай.

 • B. Үр төлүүд нь генетикийн хувьд ялгаатай байдаг.

 • C. Генетикийн ялгаатай байдал нь хүрээлэн буй орчны өөрчлөлтөд ялгаатай хариу үйлдэл үзүүлэхэд хүргэдэг.

 • D. Өвчинд тэсвэртэй болох зэрэг шинэ дархлаа үр төлд үүсэх боломжтой.

Оноо: 1

Австралийн аж үйлдвэрийн экспортын хэмжээг харуулсан зургаас БУРУУ хариултыг олоорой.

 • A. Хөдөө аж ахуйн экспортын хэмжээ огцом буурчээ

 • B. Австрали нь нүүрсний экспортоор дэлхийд тэргүүлдэг тул уул уурхайн экспорт 20%-аар өссөн байна.

 • C. Аж үйлдвэрийн экспорт ихсээд буурчээ

 • D. Үйлчилгээний салбарын экспорт 50% өссөн байна.

Оноо: 1

Стимогийн сүүт боов нэг уут нь 450 г, харин Өгөөжийн зүсмэл боов нэг уут нь 750 г байдаг. Ээж дэлгүүрээс сүүт 2 уут, зүсмэл 3 уутыг авав. Ээж хэдэн кг боов авсан бэ?

 • А. 3 кг 150 г          

 •  В. 3 кг 105 г       

 • C. 3 кг 200 г         

 • Г.3 кг 250 г

Оноо: 1

Дугуйд харилцан перпендикуляр 2 хөвч татав. Тэдгээр нь тус бүрдээ нөгөө хөвчөө 4 ба 8 урттай хэрчмүүдэд хуваав. Тойргийн төвөөс аль нэг хөвч хүртэлх зайг ол.

 • A. 4                  

 • B. 6                

 • C. 2               

 • D. 8

Оноо: 1

Бэлгийн бус үржлийн дутагдалтай талыг сонгоно уу.

 • A. Эх бодгалийн бүхий л сайн шинж тэмдэг үр төлд дамжина.

 • B. Эх бодгалийн бүхий л сайн, муу шинж тэмдэг үр төлд дамжина.

 • C. Гамет шаардлагагүй.

 • D. Хурдан.

Оноо: 1

Цахилгаан хэрэглэгчийг олж нэрлэнэ үү?

 • A. Аккумлятор 

 • B. Компьютер

 • C. Батарей 

 • D. Генератор 

Оноо: 1

Баавгайтай чихэр нэг уут нь 975 г, хатуу чихэр нэг уут нь 895 г байв. Баавгайтай чихрээс 2 уут, хатуу чихрээс 3 уутыг авав. Нийт хэдэн кг чихэр авсан бэ?

 • А. 4 кг 605 г    

 • В. 4 кг 635 г      

 • C. 4 кг 600 г     

 • D.4 кг 715 г

Оноо: 1

Бактерийн бэлгийн бус үржлийг юу гэж нэрлэдэг вэ?

 • А. Репликаци  

 • B. Мейоз

 • C. Хоёрчлогдох хуваагдал

 • D. Хэсэглэгдэх

Оноо: 1

A тоо нь B тооны квадратын урвуу тоотой тэнцүү бол А тоог 9-өөр үржүүлэхэд B тооны квадрат хэрхэн өөрчлөгдөх вэ?

 • A.3 дахин ихэснэ.      

 • B.9 дахин ихэснэ.      

 • C. 3 дахин багасна.   

 • D.9 дахин багасна.

Оноо: 0

Ямар үзэгдлийн үр дүнд цахилгаанжих үзэгдэл ажиглагддаг вэ?

 • A. Хөдөлгөөний 

 • B. Үрэлтийн  

 • C. Дулааны

 • D. Гэрлийн 

Оноо: 1

Гурвалжны талууд 0.8м,1.6м ба 2м. Түүнтэй төсөөтэй, периметр нь 5.5м байх гурвалжны хамгийн богино талын хэмжээ аль вэ?

 • A. 0.64см

 • B. 0.6см

 • C. 1.5см

 • D. 1см

Оноо: 1

Тохирох тоог нөхөж 1кв.дм-тэй тэнцүүлээрэй.

56 кв.см + 2090 кв.мм + .............= 1 кв.дм

 • А. 0.231 кв.мм    

 • В. 0.231 кв.см    

 • C. 0.231 кв.дм     

 • D .0.231 кв.м

Оноо: 1

Төл эс нь генийн шинэ хослолыг .............. үржлийн үед хүлээн авах боломжтой.

 • A. Ургал

 • B. Бэлгийн бус

 • C. Бэлгийн

 • D. Хоёрчлон хуваагдах

Оноо: 1

The new manager is planning to _______some changes.

 • A.try 

 • B.make    

 • C.do    

 • D.have

Нийт: 16693