• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Гурвалжны талууд 2м,1.8м ба 3м. Энэ гурвалжинтай төсөөтэй, периметр нь 13.6м байх гурвалжны хамгийн богино талын урт аль вэ?

 • A. 0.9см   

 • B. 1.6см  

 • C. 3.6см

 • D. 4см

Оноо: 1

Шинээр үүсэх үр төлийн удамшлын мэдээллийг өөрчлөх боломжтой үйл явцыг сонгоно уу.

 • A. Митоз хуваагдал

 • B. Мейоз хуваагдал

 • C. Бэлгийн бус үржил

 • D. Хоёрчлогдох хуваагдал

Оноо: 1

Тохирох тоог нөхөж 1 кв.м-тэй тэнцүүлээрэй.

4500 кв.см + 27 кв.дм + .............= 1 кв.м

 • А. 0.28 кв.см           

 • В. 0.28 кв.дм       

 • C. 0.28 кв.м    

 • D. 0.028 кв.м

Оноо: 1

Suren had to _______a choice between his career and family.

 • A.make

 • B.do

 • C.decide   

 • D.choose

Оноо: 1

Үр төлийн удамшлын мэдээлэл өөрчлөгдөх боломжгүй үйл явц бол ............ юм.

 • A. Нахиалах үржил

 • B. Бэлгийн үржил

 • C. Үр тогтох

 • D. Мейоз хуваагдал

Оноо: 1

Параллелограммын периметр 36 см,нэг тал нь нөгөөгөөсөө 2 дахин уртбол богино талын хэмжээ аль вэ?

 • A. 2                

 • B. 4               

 • C. 6                 

 • D. 8

Оноо: 1

All that matters in the exam is to _______your best.

 • A.get

 • B.have

 • C.make

 • D.do

Оноо: 1

АНУ-ын нүүрсний экспорт ба хэрэглээг харуулжээ. Графикийг уншиж, зөв хариуг олоорой.

 • A. АНУ-д нүүрсний хэрэглээ жил ирэх тусам ихсэж байна.

 • B. Хэрэглээ буурч байгаа тул экспортын хэмжээ ихсэж байна.

 • C. Экспорт тогтмол буурсан байна.

 • D. Хэрэглээ ихсэж экспорт буурсан байна.

Оноо: 1

3.1\left ( 6 \right )+\sqrt{2\tfrac{14}{25}}-1\tfrac{4}{15}үйлдлийг гүйцэтгэ.

 • A.3.5              

 • B.4.5               

 • C.3.25             

 • D.4.25

Оноо: 1

Let’s ________a party at the end of the season.

 • A.go

 •   B.make   

 • C.take

 • D.have

Оноо: 1

Хулганы ухсан нүхийг зарим шавж гүрвэл ашиглан үр төлөө гаргадаг. Хэрвээ хулганы тоо хэмжээ багасаж, үүр нүхний тоо цөөрвөл эдгээрамьтдад ямар нөлөө үзүүлэх вэ?

 • А. Орон байргүй болсон тул бусад амьтад нэмэгдэнэ. 

 • В. Эдгээр амьтад өөр амьтны ухсан нүх хайна.

 • С. Ургамлын үндэс харгана зэрэгт нөмөрлөн амьдарна.

 • D. Хулганатай хамт амьдарна.

Оноо: 1

Бэлгийн бус үржлийн хэлбэрийг сонгоно уу.

 • A. Гермафродит

 • B. Партеногенез

 • C. Хэсэглэгдэх

 • D. Үр тогтолт

Оноо: 1

Параллелограммын периметр 36 см, нэг тал нь нөгөөгөөсөө 2 дахин уртбол их талын уртыг олоорой.

 • A. 6    

 • B. 10                

 • C. 9                

 • D. 12

Оноо: 1

Нэгэн бодгаль эр, эм бэлгийн эсийг хоёуланг нь боловсруулж чаддаг бол түүнийг ............ гэдэг.

 • A. Гермафродит буюу хос бэлэгтэн

 • B. Саланга бэлэгтэн

 • C. Гаметофит

 • D. Спорофит

Оноо: 1

18 хүний 5 өдөрт хийх ажлыг 25 хүн хэдэн өдөрт хийх вэ?

 • A.   3.6                       

 • В.\frac{25}{18}                

 • С. \frac{5}{18}               

 • D. 35

Оноо: 10

Прочитайте текст. Выполните задание после текста.

На улице

Я студент-иностранец. Меня зовут Сэм. Я приехал из Ганы. А это мой друг Али. Он приехал из Иордании. Я учусь в университете. Али тоже учится в университе.

Сейчас я и Али живём в городе Сумы. Сумы – это украинский город. Он не очень большой, но зелёный и красивый. Я люблю маленькие улицы, реку Псёл, центр и, конечно, наш университет и наше общежитие.

Я люблю ходить в кинотеатр “Дружба”. Кинотеатр находится на проспекте Тараса Шевченко. Преподаватель рассказывал, что Тарас Шевченко - это известный украинский поэт. В центре есть памятник Шевченко. Я и мои друзья видели его. Это очень большой и красивый монумент. Там всегда лежат цветы.Вот наша остановка. Мы ждём троллейбус. Мы хотим возвратиться в общежитие.

Дайте ответы на вопросы.

1. Откуда приехал Сэм? .............................. .

Дээрх даалгаврын оноо : 1

2. Откуда преихал его друг Али? .................................. .

Дээрх даалгаврын оноо : 1

3. Где учатся Али и Сэм? .......................... .

Дээрх даалгаврын оноо : 1

4. Где сейчас живут Али и Сем? .............................. .

Дээрх даалгаврын оноо : 1

5. Что Сэм любит в городе Сумы? ............................ .

Дээрх даалгаврын оноо : 1

6. Куда он любит ходить? ......................... .

Дээрх даалгаврын оноо : 1

7. Кто такой Тарас Шевченко? ....................... .

Дээрх даалгаврын оноо : 1

8. Где находится памятник Т.Шевченко? .............................. .

Дээрх даалгаврын оноо : 1

9. Что ждут студенты? .............................. .

Дээрх даалгаврын оноо : 1

10. Почему они ждут троллейбус? ............................... .

Дээрх даалгаврын оноо : 1
Оноо: 1

ВОD өнцөг 108° бол АОВ өнцгийн хэмжээг олоорой.

 • А. 72°        

 • В. 108°         

 • С. 180°        

 • D.360°

Оноо: 1

Нахиалах үржил гэж юувэ?

 • A. Эх амьтны биеийн нэг хэсгээс хөгжих

 • B. Бие гүйцсэн амьтны бие дээр нахиа үүсэн хөгжиж, түүнээс шинэ амьтан үүсэх

 • C. Ургамлын нахианаас ургамлын эрхтэн хөгжих

 • D. Эх бодгаль хоёр хэсэг болон хуваагдах

Оноо: 1

Туулайн популяци өвөл идэш тэжээлийн хомсдлоос болж тоо толгой нь эрс буурав. Энэ ньүнэгэнд ямар нөлөө үзүүлэх вэ?


 • А. Хоол тэжээл багассан тул үнэгний тоо толгой буурна    

 • В. Өөр газар нутаг руу нүүж, үнэгний тоо толгой нэмэгдэнэ

 • С. Үнэг үржилд орохоо болино

 • D. Үнэг зөвхөн туулайгаар хооллодоггүй тул хавар тоо толгой нь нэмэгдэнэ

Оноо: 1

ABCD параллелограммын\angle A+\angle B+\angle C=252^{\circ} бол А өнцгийн хэмжээг олоорой.

 • A. 144o

 • B. 52o

 • C. 108o

 • D. 72o

Нийт: 16693