• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Чийдэнг гэрэлтүүлэхэд дараах зурагт өгөгдсөн холболтын аль нь зөв вэ?

 • А.  зөв 1               

 •  B.   зөв 2             

 •   C. хоёул зөв              

 •      D. хоёул буруу

Оноо: 1
 1. Манай оронд хамгийн ойр орших далай аль нь вэ?
 • A.Номхон далай

 • B.Хойд мөсөн далай

 • C.Энэтхэгийн далай

 • D.Атлантын далай

Оноо: 1

Шилэн аяган дахь давсны уусмалын ус ба давсны жижиг хэсгүүд ямар байхыг дараах зургаас сонгоно уу. Зурагт “о” –оор усны жижиг хэсгийг, “х”-ээр давсны жижиг хэсгийг тус тус дүрсэлсэн болно.

 • А.  1          

 •    B.  2            

 •    C. 3             

 •   D. 4

Оноо: 1

Зурагт өгөгдсөн төлөвийн жижиг хэсгийг зураглалд харгалзах төлөвийн нэрийг сонгоно уу.

 • А. хатуу 1, шингэн 2               

 • B.  хатуу 1, хий 2             

 • C. хий 1, хатуу 2              

 • D. шингэн 1, хатуу 2

Оноо: 1

Ямар нэгэн өөрчлөлтийн дараа анхны байдалдаа эргэн ордог өөрчлөлтийг юу гэж нэрлэдэг вэ?

 • А. буцлах               

 •   B. хөлдөх         

 •   C.  үл эргэх            

 •     D. эргэх  

Оноо: 1
 1. Нар дэлхийгээс хэдэн сая.км зайтай вэ?
 • A 130 сая.км

 • B 140 сая.км

 • C 150 сая.км

 • D 160 сая.км

Оноо: 1

Choose the correct answer.

When she was younger, she ……..for long walks in the countryside.

 • A. use to go                  

 • B. used to go

 • C. used go

 • D. using go

Оноо: 1

Choose the correct answer.

I ........go to the beach every day when I was a child.

 • A. use to                                        

 • B. am using to

 • C. used to

 • D. used

Оноо: 1

Choose the correct answer.

Susan ........drink milk when she was young.

 • A. used                                        

 • B. uses

 • C. used to

 • D. will use

Оноо: 1

Ямар нөхцөлд хөшүүргээр хүнд ачааг өргөхөд хялбар байх вэ?

 • А. ачааг тулгуураас холдуулах, дарах цэгийг тулгуураас холдуулах              

 • B. ачааг тулгуураас холдуулах, дарах цэгийг тулгуурт ойртуулах             

 • C. ачааг тулгуурт ойртуулах, дарах цэгийг тулгуураас холдуулах           

 • D. ачааг тулгуурт ойртуулах, дарах цэгийг тулгуурт ойртуулах 

Оноо: 1

Choose the correct answer.

What ........you use to wear at school when you were young?

 • A. did                                          

 •  B. do 

 • C. are

 • D. have

Оноо: 1

Хөшүүргийн тулах цэгээс хүч үйлчлэх цэг хүртэлх зайг юу гэж нэрлэдэг вэ?

 • А. мөр           

 • B. тулах цэг       

 •   C. үйлчлэлийн цэг            

 • D. хөшүүрэг     

Оноо: 1

Энергийн төрөлд багтахгүй өгөгдлийг сонгоно уу.

 • А. дулаан           

 •   B. гэрэл              

 •  C. машин           

 •  D. цахилгаан    

Оноо: 1

Дараах өгөгдлөөс үл сэргээгдэх энергийн үүсвэрийг сонгоно уу.

 • А. аргал               

 •  B. бензин            

 •   C.  нефть        

 •   D. шатдаг хий     

Оноо: 1

Тусгагийн ямар төрлийг дүрслэсэн байна вэ?

 • A.Конус тусгаг

 • B.Азимут тусгаг

 • C.Цилиндр тусгаг

 • D.Робинсоны тусгаг

Оноо: 1

Choose the correct answer.

Did they ........go to the cinema?

 • A. used to                                       

 • B. use

 • C. used

 • D. use to

Оноо: 1
 1. Цэгийн оронд тохирох үгийг сонгоно уу. Хуурай газар луу гүн түрж орсон далай тэнгис, нуурын усны хэсгийг ..................... гэнэ.
 • A.хойг

 • B.булан

 • C.хоолой

 • D.арал

Оноо: 1

Зурагт өгөгдсөн зайрмагийн өөрчлөлтөд харгалзах жижиг хэсгийг шоогоор дүрсэлсэн зөв зураглалыг сонгоно уу.

 • А.   1а, 2b               

 • B.  2а, 3b             

 • C. 3а, 1b        

 •  D. 1b, 2а

Оноо: 1

Зурагт өгөгдсөн хөшүүргийн хэлбэрээс аль нь "хямсаа"-нд тохирох вэ?

...

 •    А.   зураг 1              

 •      B.  зураг 2        

 •      C. зураг 3           

 •      D. зураг 2 ба 3

Оноо: 1
 1. Зурагт 1-ийн тоогоор тэмдэглэсэн эх газрыг нэрлэнэ үү?
 • A.Хойд Америкийн эх газар

 • B.Африкийн эх газар

 • C.Өмнөд Америкийн эх газар

 • D.Евразийн эх газар

Нийт: 16693