• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Хусны онгол мөөгийн амьдралын хэлбэр нь ........................ юм.

 • А. Махчлал

 • В. Өрсөлдөөнт   

 • С. Хам амьдрал     

 • D. Шимэгчлэл

Оноо: 1

Далайн од болон бусад өргөст арьстнууд нөхөн төлжих (регенераци) аргаар үрждэг. Нөхөн төлжих үржил гэж юу вэ?

 • A. Эх амьтны аль нэг хэсгээс бүхэл бодгаль үүсэх

 • B. Эх биеийн яг хуулбар үүсэх

 • C. Өндөгнөөс эх амьтан үүсэх

 • D. Спороос эх амьтан үүсэх

Оноо: 1

Далайн орнуудын тээврийн зураг үзүүлжээ. Далайн тээврийн чиглэлүүдээс хамгийн их ачаа эргэлттэй чиглэлийг ол

 • A. Кэйп таун - Перт

 • B. Лос Анжелес - Лондон

 • C. Кэйп таун - Бомбей

 • D. Нью Йорк - Лондон

Оноо: 1

Амар, Энхээ, Баяр гурав 770 самарыг насны харьцаагаар хуваан авчээ. Амарын 3 самар бүрд Энхээгийн 4 самар, харин Баярын 7 самар бүрд Энхээгийн 6 самар харгалзаж байв. Хамгийн бага дүү хэдэн самар авсан бэ?

 • A.  264                                   

 • В. 256             

 • С. 258             

 • D. 198

Оноо: 1

ABCD параллелограммын АС диагональ талуудтай 45o, 25o-ын өнцөг үүсгэх бол С өнцгийн хэмжээг олоорой.

 • A. 25o                 

 • B. 45o

 • C. 110o

 • D. 70o

Оноо: 1

Нахиалах болон нөхөн төлжих үржилд хэдэн бодгаль оролцох вэ?

 • A. 0

 • B. 1

 • C. 2

 • D. 3

Оноо: 1

Зураг дээрх хоёр амьтдын харилцааны хэлбэрийг тэмдэглэнэ үү.

 • А. Комменсализм

 • В. Нейтрализм   

 • С. Мутуализм

 • D.Паразит

Оноо: 1

Жилийн 6%-ийн хүүтэй 500 000 төгрөгийн хадгаламж 3 жилийн дараа хэд болж өсөх вэ?

 • A. 595 508₮               

 • B. 595 805₮              

 • C. 595 000₮               

 • D.518 000₮

Оноо: 1

Зураг дээрх 2 амьтан бие биедээ ямар нэгэн нөлөө үзүүлэхгүй нэг орчинд зэрэгцэн амьдардаг. Ийм харилцааны хэлбэрийг сонгоно уу. • А. Комменсализм 

 • В. Нейтрализм  

 • С. Мутуализм  

 • D.Паразит

Оноо: 1

Исланд улсын жилд хүлээн авсан жуулчдын тоог харуулсан зургийг ашиглан зөв дүгнэлтийг олоорой.

 • A. Исланд улсын хүлээж авч буй жуулчдын тоо нь хүн амаасаа бага байна

 • B. Исланд улс хүн амаасаа 3 дахин их жуулчин хүлээн авч байна

 • C. Исланд улсын хүн ам огцом өсч байна

 • D. Исланд улсын хүлээн авч буй жуулчдын тоо буурах хандлагатай байна

Оноо: 1

Соронзхэдэн туйлтай вэ?

 • A. 1 

 • B. 2  

 • C. 3  

 • D. 4   

Оноо: 1

Тоншуулын тоо хэмжээ багасах нь ойн экосистемийнямар амьтанд хамгийн их нөлөө үзүүлэх вэ?

 • А. Шавжийн тоо толгой нэмэгдэнэ.

 • В. Ургамлын бүрдэл нэмэгдэнэ .

 • С. Төөлүүр болон хүр эрвээхийн тоо нэмэгдэнэ.

 • D. Шимэгчдийн тоо хэмжээ ихэснэ.

Оноо: 1

Хот 231525 хүнтэй. Жил бүр хүн амын тоо 5%-аар өсдөг бол 3 жилийн өмнө хот хэдэн хүнтэй байсан бэ?

 • A. 200 000                

 • B. 250 000                  

 • C. 265 000                  

 • D.300 000

Оноо: 2

Дүрс тэнцүү талбайтай 2 тэгш өнцөгтөөс бүрдсэн бол тасархай зураасаар дүрсэлсэн хэрчмийн уртыг ол.

 • A. \sqrt{471}    

 • B. 16   

 • C. \sqrt{481}

 • D. 15

Оноо: 1

Хулганы тоо толгой буурахад эдгээр амьтдад ямар нөлөө үзүүлэх вэ?

 • А. Зүйл хоорондын  тэмцэл ихэснэ.

 • В. Нишээрээ ялгаатай тул эдгээр амьтдад нөлөө үзүүлэхгүй. 

 • С. Өөр өөр нутаг руу нүүнэ.  

 • D.Бие биедээ нөлөөлөхгүй.

Оноо: 1

She _________attention to what I suggested her.

 •  A.took     

 • B.paid 

 • C.got      

 •  D. had

Оноо: 1

Паралелограммын АСD өнцөг нь 58° бол CDB өнцгийн хэмжээг ол.

 • А.118°    

 • В. 122°          

 • С. 244°      

 • D. 302°

Оноо: 1

Математикийн шалгалтын дундаж дүн 85%. Хэрэв багш дүн тус бүрийг 5 оноогоор нэмэгдүүлэхээр шийдсэн бол дүнгүүдийн дундаж хэд болох вэ?

 • A.85%            

 • В. 86%                       

 • С. 88%                       

 • D. 90%

Оноо: 1

Тэгш өнцөгт параллелепипедийнхэмжээсбүрийг 5 дахин ихэсгэсэн болгадаргуугийн талбайнь хэд дахин ихэссэн бэ?

 • A. 30  

 • B. 25

 • C. 10

 • D. 5

Оноо: 1

We need to ________an action immediately if we want to be paid well.

 • A.make

 • B.pay  

 • C.get   

 • D.take

Нийт: 16693