• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Дэлхийн худалдааны өсөлт ба ДНБ-ий өөрчлөлтийг үзүүлсэн график байна. Графикийг ашиглан, зөв хариуг ол

 • A. Дэлхийн худалдаа 2010 онд хамгийн их уналтад оржээ

 • B. Худалдаатай харьцуулбал, ДНБ хэлбэлзэл их байна

 • C. ДНБ өсөлт харьцангуй их байна

 • D. 2000 онд худалдаа огцом өсөлттэй байжээ

Оноо: 1

Хоёрчлон хуваагдаж үрждэг амьд биеийг сонгоно уу.

 • A. Гидра

 • B. Далайн од

 • C. Сүрьеэгийн савханцар

 • D. Улиас

Оноо: 1

Тэгш өнцөгт гурвалжны хурц хоёр өнцгийн нэг нь нөгөөгөөсөө 18°-аар илүү бол хурц өнцгүүдийн хэмжээг ол.

 • А. 54°; 18°

 • В. 54°; 36°

 • С. 72°; 18°

 • D. 90°; 72°

Оноо: 1

Соно бол шумуулаар хооллодог махчин шавж юм. Шумуулынтоо хэмжээ ихсэх нь бусад шавжинд ямар нөлөө үзүүлэх вэ?

 • А. Бусад шавжийн тоо хэмжээ нэмэгдэнэ.    

 • В. Шавжаар хооллогчдын тоо толгой ихэснэ.

 • С.Бусад шавжийн тоо толгойд нөлөөлөхгүй.

 • D. Сонын  тоо толгой ихэснэ.

Оноо: 1

My uncle’s company ________a good profit last year.

 • A.won

 • B.made   

 • C.had   

 • D.did

Оноо: 1

My sister is __________a baby.

 • A.expecting

 • B.waiting for

 • C.looking forward

 • D. starting

Оноо: 2

\angle CAB ба \angle BADнь хамар өнцгүүд бөгөөд\angle CAB - \angle BAD =20^{\circ} байв. CD шулуунд А цэгийг дайруулан татсан перпендикуляр болонСАВ өнцгийн биссектрисийн хооронд үүсэх хурцөнцгийг ол.

 • A. 80⁰            

 • B. 40⁰             

 • C. 70⁰             

 • D. 10⁰

Оноо: 1

Адил хажуут гурвалжны оройн өнцөг 46° бол суурийн өнцгийн хэмжээг олоорой.

 • А. 67°            

 • В.44 °       

 • С. 134°          

 • D. 88°

Оноо: 1

You need to be skillful in order to ______a successful business.

 • A.make

 • B.run

 • C.work

 • D.go

Оноо: 1

Тэнцүү биш хэмжээтэй төл эс ямар үржлийн үед үүсдэг вэ?

 • A. Нахиалах

 • B. Ургал үржил

 • C. Хоёрчлон хуваагдах

 • D. Спороор үржих

Оноо: 1

Нэг газар нутагт амьдардаг шавжуудыг зурагт үзүүлжээ.Тэдгээрийн нийц нь ялгаатай. Эрвээхэйн тоо хэмжээ ихсэх нь бусад шавжинд ямар нөлөө үзүүлэх вэ?


 • А. Шумуулын авгалдайн тоо хэмжээ нэмэгдэнэ

 • В. Шумуулын авгалдайн тоо хэмжээ буурна   

 • С.Царцааны тоо хэмжээ ихэснэ

 • D. Бусад шавжид нөлөөлөхгүй

Оноо: 1

\sum_{k=0}^{7}\left ( -2 \right )^{k}нийлбэрийн утгыг ол.

 • A.-85            

 • B. 43               

 • C. 128             

 • D.171

Оноо: 1

There was a big protest against child __________.

 • A.career  

 • B.job  

 • C.labour  

 • D.work

Оноо: 2

\angle ABC ба\angle CBD нь хамар өнцгүүд бөгөөд\angle ABC=4\times\angle CBD байв.ВС шулуунд В цэгийг дайруулан татсан перпендукуляр болонCBD өнцгийн биссектрисийн хоорондүүсэх хурц өнцгийг ол.

 • A. 72⁰   

 • B. 84⁰             

 • C. 96⁰            

 • D. 54⁰

Оноо: 1

KAC өнцгийн дотор AD цацраг татав. Хэрэв КАС=45°, DAC=18° бол КАD өнцгийн хэмжээг ол.

 • А. 27°          

 • В. 37°         

 • С. 73°     

 • D. 90°

Оноо: 1

I _________the impression that you didn’t like Molly.

 • A.made

 • B.did

 • C.had

 • D. shared

Оноо: 1

Аль нь тах хэлбэрийн соронз вэ?

 • A. 

 • B. 

 • C. 

 • D. 

Оноо: 1

I need to book a________holiday.

 • A.fixed  

 • B.package

 • C.detailed  

 • D. luxury

Оноо: 1

Соно шумуулаар хооллодог. Сонын тоо хэмжээ ихсэх нь бусад шавжинд ямар нөлөө үзүүлэх вэ?

 • А. Шумуулын авгалдайн тоо хэмжээ нэмэгдэнэ 

 • В. Шумуулын авгалдайн тоо хэмжээ буурна

 • С.Царцааны тоо хэмжээ ихэснэ

 • D. Эрвээхийн тоо хэмжээ ихэснэ

Оноо: 1

Адил хажуут гурвалжны оройн өнцөг 100o бол суурийн өнцгийг олоорой.

 • a)450 ; 350      

 • b)400 ; 400      

 • c)500; 300       

 • d)300 ;500

Нийт: 16693