• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

500г уусмалын 190г нь спирт байсан бол уусмалын хэдэн процент нь спирт байх вэ?

 • А.0.38%        

 • B.3.8%       

 • C. 38%      

 • D. 31%          

Оноо: 1

Everybody wants to have a ______job.

 • A.well paid     

 • B.high paid   

 • C.good paid

 • D.low paid job

Оноо: 1

U=220 B, I=3 A гүйдлээр ажилладаг цахилгаан хэрэгслийн чадал хэд вэ?

 • А. 660 Вт 

 • B. 7.3 Вт  

 • C. 220 Вт 

 • D. 3 Вт

Оноо: 1

Хүдрийн 12.5% нь зэс болдог. Тэгвэл 280кг хүдрээс хэдэн кг зэс гарган авах вэ?

 • А. 12.5 кг        

 • B. 22.4 кг        

 • C. 35кг        

 • D. 267.6 кг

Оноо: 1

\frac{15^{4}\cdot 150^{2}}{225^{2}\cdot 2500}утгыг ол.

 • A.\frac{3}{25}              

 • В. \frac{3}{5}                           

 • С.\frac{6}{5}                          

 • D.9 

Оноо: 1

АВС гурвалжны В өнцгийн биссектрис ВD бол x-ийн утгыг олоорой.

 • A. 20

 • B. 30                

 • C. 24                

 • D. 36

Оноо: 1

Соно шумуулаар хооллодог. Сонынтоо толгой буурах нь бусад шавжинд ямар нөлөө үзүүлэх вэ?

 • А. Шумуулын популяци нэмэгдэнэ   

 • В. Шумуулын  популяци буурна          

 • С.Царцааны популяци нэмэгдэнэ. 

 • D. Эрвээхийн  популяци буурна

Оноо: 1

The English teacher told us she would _______a test the following day.

 • A.have

 • B.take

 • C.get     

 • D.give

Оноо: 1

Хэрэв аялагч5м/с хурдтай бол 40 м замыг ямархугацааг олоорой.

 • А. 8с              

 • B. 35с       

 • C. 45с              

 • D. Зөв хариугүй

Оноо: 1

tg^{2}\alpha (1-sin^{2}\alpha ) алинтай нь тэнцүү вэ?

 • A. sin^{2}\alpha  

 • B. sin\alpha

 • C. cos^{2 }\alpha      

 • D. cos\alpha

Оноо: 1

1-\sqrt{10}тооны бүхэл хэсгийг ол.

 • A. 0               

 • В.1                  

 • С.−1                

 • D.−2

Оноо: 1

Хөрсөн доорх ишнээс шинэ ургамал үүсэж хөгжих нь ............. үржлийн жишээ юм.

 • А. Бэлгийн

 • B. Бэлгийн бус

 • C. Митоз

 • D. Мейоз

Оноо: 1

GRAMMAR: Choose the correct item.

My sister ……..to work every day.

 • A. is driving                

 • B. is going to drive     

 • C. drives                     

 • D. drove

Оноо: 1

1 см.куб нь хэдэн дм.куб болох вэ?

 • А. 1 / 1000 дм.куб  

 • B. 1 / 100 дм.куб      

 • C. 1 / 100000 дм.куб   

 •  D. 1 / 10 дм.куб

Оноо: 1

АВС гурвалжны В өнцгийн биссектрис ВD бол x-ийн утгыг олоорой.

 • A. 12                

 • B. 18                

 • C. 14                

 • D. 21

Оноо: 1

Ургамлын бэлгийн үржилд бусад амьд биеийн адил ............ шаардлагатай.

 • А. Эр ба эм ургамал 

 • B. Эр ургамал

 • C. Эм ургамал

 • D. Ургамлын жижиг хэсэг

Оноо: 1

Хэдэн литрийн 4 / 15 нь 12 л байх вэ?

 • А. 45 л        

 • B. 48 л          

 • C. 60 л         

 • D. 180 л

Оноо: 1

Дараах томьёонуудаас Омын хуулийг олно уу.

 • A.  R=p\frac{l}{S}

 • B.  I=\frac{U}{R}

 • C.  U=\frac{A}{q}

 • D.  \dpi{80} I=\frac{P}{U}

Оноо: 1

Баатар өөртөө байсан мөнгөнийхөө 17%-ийг зарцуулж 850 төгрөгөөр ном авав. Баатар хэдэн төгрөгтэй байсан бэ?

 • А. 500 төг         

 • B. 1147 төг         

 • C. 5000 төг     

 • D. 14450 төг

Оноо: 1

Спор нь ургамлын амьдралын .................... үе шатанд үүсдэг.

 • А. Гаметофит

 • B. Спорофит

 • C. Бэлгийн үржил

 • D. Бэлгийн бус үржил

Нийт: 16693